Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Informácia o rozhodnutiach Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásených v období od 4. júla do 31. augusta 2023 - Camara proti Belgicku

rozsudok z 18. júla 2023 k sťažnosti č. 49255/22 pre porušenie článku 6 Dohovoru (právo na spravodlivé súdne konanie) v kontexte poskytnutia ubytovania v rámci žiadosti o medzinárodnú ochranu

Sťažovateľ je štátny príslušník Guiney, ktorý sa narodil v roku 2001. Do Belgicka pricestoval 12. júla 2022, kde požiadal o medzinárodnú ochranu. Dňa 15. júla 2022 sa sťažovateľ snažil vo Federálnej agentúre pre prijímanie žiadateľov o azyl (ďalej len "Fedasil") získať ubytovanie, ale vzhľadom na preplnenosť to nebolo možné.
Dňa 20. júla 2022 podal sťažnosť na pracovný súd v Bruseli, v ktorej namietal bezprostredné nebezpečenstvo vážnej a nezvratnej ujmy na jeho ľudskej dôstojnosti z dôvodu, že nezískal ubytovanie.
Dňa 22. júla 2022 súd prikázal Fedasilu zabezpečiť sťažovateľovi ubytovanie pod hrozbou pokuty. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 29. augusta 2022.
Dňa 20. októbra 2022 sťažovateľ požiadal Európsky súd pre ľudské práva o vydanie predbežného opatrenia (bod 39 Pravidiel Súdu) prikazujúceho belgickej vláde, aby mu urýchlene poskytla prístrešie a podporu pri zabezpečovaní jeho potrieb, a tým vykonala rozhodnutie pracovného súdu. Dňa 31. októbra 2022 Súd žiadosti vyhovel a vydal opatrenie platné do skončenia konania pred ním. Dňa 4. novembra 2022 bol určený Červený kríž v centre obce Evere ako zariadenie pre prijatie sťažovateľa a v ten istý deň sťažovateľ v tomto zariadení získal pobyt.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).