Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Informácia o rozhodnutiach Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásených v období od 4. júla do 31. augusta 2023 - Paslavičius proti Litve

rozsudok z 18. júla 2023 k sťažnosti č. 15152/18 pre porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru (právo na spravodlivé súdne konanie) v kontexte výšky trov konania, ktoré bol sťažovateľ povinný zaplatiť protistrane

Sťažovateľ je litovský štátny príslušník, ktorý sa narodil v roku 1986 a žije vo Vilniuse. Prípad sa týka súdnych rozhodnutí, na základe ktorých bol sťažovateľ povinný zaplatiť trovy právneho zastúpenia svojmu bývalému zamestnávateľovi, keď namietal disciplinárnu sankciu a stal sa v zamestnaní nadbytočným.
Jeho bývalý zamestnávateľ bol v súdnych konaniach zastúpený externým právnym zástupcom, zatiaľ čo sťažovateľ sa zastupoval sám.
Vo svojej sťažnosti namieta porušenie práva na spravodlivé súdne konanie v zmysle článku 6 ods. 1 Dohovoru a práva na efektívny prostriedok nápravy v zmysle článku 13 Dohovoru z dôvodu, že trovy právneho zastúpenia boli príliš vysoké, pretože bývalý zamestnávateľ sa mohol nechať zastupovať aj niektorým z interných právnikov, ktorých zamestnával.
Rozhodnutie Súdu
Sťažovateľ predovšetkým tvrdil, že vnútroštátne konanie bolo nespravodlivé, pretože hoci sťažovateľ bol prepustený z práce z dôvodu nadbytočnosti, jeho bývalý zamestnávateľ využil externú právnu pomoc advokáta.
Po druhé, vnútroštátne konanie mu spôsobilo nadmerné výdavky z dôvodu, že mu súdy prikázali, aby ako neúspešná strana konania zaplatil mestu Trakai trovy právneho zastúpenia.
V tejto súvislosti Súd už uznal, že môžu existovať situácie, v ktorých určenie výšky trov konania môže mať význam pre posúdenie, či konanie v civilnom spore naplnilo požiadavky článku 6 ods. 1 Dohovoru(pozri
Stankiewicz proti Poľsku
1)
, odsek 60).
Súd najprv skúmal námietku sťažovateľa, že rozhodnutie mesta najať si advokáta ho postavilo do nevýhodnej pozície. Kon
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).