Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Informácia o rozhodnutiach Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásených v období od 4. júla do 31. augusta 2023 - Tuleya proti Poľsku

rozsudok zo 6. júla 2023 k sťažnosti č. 21181/19 a 51751/20 pre porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru (právo na spravodlivé súdne konanie), článku 8 Dohovoru (právo na rešpektovanie súkromného života) a článku 10 Dohovoru (sloboda prejavu) v kontexte disciplinárneho stíhania sudcu a odňatia imunity na účely trestného konania

Sťažovateľ je poľský štátny príslušník, ktorý sa narodil v roku 1970 a žije vo Varšave. Je známy sudca, ktorý sa ujal sudcovskej funkcie v roku 1996. Je takisto aktívnym obhajcom zásad právneho štátu v Poľsku. Od nadobudnutia účinnosti novely zákona upravujúceho disciplinárnu zodpovednosť sudcov v roku 2018 sa začalo mnoho disciplinárnych konaní proti sudcom v súvislosti s ich rozhodnutiami alebo verejnými aktivitami. Väčšina z nich otvorene kritizovala legislatívne zmeny v súdnictve zavedené v rokoch 2016 - 2018.
Voči sťažovateľovi sa v roku 2018 začalo päť predbežných vyšetrovaní o možnom disciplinárnom previnení. Tieto vyšetrovania sa týkali jeho vyjadrení v televízii alebo vyjadrení k otázkam týkajúcim sa jeho účasti na verejných mítingoch, zatiaľ čo iné sa týkali jeho sudcovskej činnosti. Sťažovateľ tvrdil, že v dôsledku predbežných vyšetrovaní bol predmetom očierňujúcej kampane v médiách so zverejnením alebo šírením útočných alebo diskreditujúcich informácií o jeho osobe.
Jedno z predbežných vyšetrovaní sa začalo po jeho rozhodnutí predložiť Súdnemu dvoru Európskej únie žiadosť o rozhodnutie o predbežnej otázke k novému disciplinárnemu režimu pre sudcov. V inom konaní bol sťažovateľ požiadaný o vyjadrenie k jeho možnému zverejneniu citlivých informácií z vyšetrovacieho spisu. Vyšetrovanie sa týkalo údajných parlamentných pochybení, ktoré bránili opozičným poslancom zúčastniť sa na rozprave o rozpočte dňa 16. decembra 2016 (známej ako "hlasovanie v stĺpovej sieni").
Dňa 18. decembra 2017 sa konalo súdne pojednávanie, na ktorom sťažovateľ povolil médiám robiť záznam. Na tomto pojednávaní rozhodol o pripustení incidenčného odvolania a prikázal prokuratúre pokračovať v prípravnom konaní. Rozhodnutie ústne odôvodnil. Aj povolenie sťažovateľa, aby médiá robili záznam z pojednávania, bolo predmetom trestného konania.
V tejto súvislosti prokurátor 17. februára 2020 požiadal disciplinárny senát najvyššieho súdu o zbavenie sťažovateľa jeho sudcovskej imunity s cieľom vzniesť voči nemu obvinenie za skutky súvisiace s odhalením informácií neoprávneným osobám a za konanie v rozpore s verejným záujmom.
Po niekoľkých štádiách konania bola 18. novembra 2020 sťažovateľovi odňatá imunita a disciplinárny senát najvyššieho súdu mu pozastavil výkon jeho funkcie. Plat sa mu znížil o jednu štvrtinu počas doby pozastavenia výkonu sudcovskej funkcie.
Táto časť rozhodnutia týkajúca sa pozastavenia výkonu funkcie a zníženia platu bola zrušená 29. novembra 2022 novovytvoreným senátom pre profesionálnu zodpovednosť ("CPL"), ktorý nahradil disciplinárny senát najvyššieho súdu. Tento nový senát najmä uviedol, že neexistuje žiadne dôvodné podozrenie, že sťažovateľ spáchal namietané skutky.
Časť týkajúca sa zbavenia imunity umožňujúca vyvodenie jeho trestnej zodpovednosti však zostala v účinnosti.
Po tomto rozhodnutí sa sudca vrátil k výkonu sudcovskej funkcie a znovu mu bol priznaný funkčný plat v plnej výške. Dovtedy vykonané zrážky z platu mu boli vrátené. Trestné konanie proti sťažovateľovi stále trvá, zatiaľ čo žiadne z predbežných vyšetrovaní neviedlo k disciplinárnemu konaniu proti nemu. Vyhlásil, že nemá informácie o ukončení ktoréhokoľvek z týchto vyšetrovaní.
Vo svojej sťaž
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).