Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Informácia o rozsudkoch Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásených v období od 1. februára do 1. marca 2023 - Rocchia proti Francúzsku

rozsudok z 2. februára 2023 k sťažnosti č. 74530/17 pre porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru (právo na spravodlivé súdne konanie) v kontexte odopretia práva na súd odmietnutím žaloby

 Sťažovateľka je francúzska štátna príslušníčka, ktorá sa narodila v roku 1961 a žije v Antibes. Jej manžel podal v jej mene odvolanie proti odsudzujúcemu rozsudku, ktorým bol sťažovateľke uložený trest odňatia slobody na 2 roky. Odvolanie však bolo zamietnuté, pretože nebolo doložené splnomocnenie pre podanie odvolania, hoci z oznámenia o odvolaní bolo zrejmé, že splnomocnenie má ako právny zástupca odsúdenej.

Sťažovateľka vo svojej sťažnosti namieta porušenie práva na spravodlivé súdne konanie v zmysle článku 6 ods. 1 Dohovoru. Tvrdí, že odmietnutie odvolania predstavuje neprimeraný zásah do jej práva na prístup k súdu a namieta prehnaný formalizmus vnútroštátnych súdov.
Rozhodnutie Súdu
Strany sa zhodli na tom, že odmietnutie odvolania sťažovateľky Odvolacím súdom Aixen-Provence z 27. apríla 2016 obmedzilo právo sťažovateľky na prístup k druhostupňovému súdu. Európsky súd sa s týmto záverom stotožnil. Okrem toho konštatoval, že ustanovenie článku 502 trestného poriadku uplatnené v prejednávanom prípade, bolo predvídateľné (pozri
mutatis mutandis
rozhodnutia
Bertogliati proti Francúzsku
1)
a
Marschner proti Francúzsku
2)
k predmetu článku 576, ktorý predpokladá analogickú formalitu v prípade kasačnej sťažnosti). Pripomína, že právna úprava týkajúca sa formálnych podmienok a lehôt, ktoré je potrebné dodržať pre podanie opravného prostried
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).