Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Jason Scott GERBER proti Slovenskej republike

rozhodnutie z 9. novembra 2021 k sťažnosti č. 15765/17 pre porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru (právo na prístup k súdu)

Európsky súd pre ľudské práva (prvá sekcia), zasadajúc 9. novembra 2021 vo výbore v zložení:

Péter Paczolay, predseda,
Alena Poláčková,
Gilberto Felici, sudcovia,

a Attila Teplán, zastupujúci tajomník sekcie,

berúc do úvahy sťažnosť podanú 11. februára 2017,

berúc do úvahy stanoviská predložené žalovanou vládou a sťažovateľom,

po prerokovaní rozhoduje takto:

SKUTKOVÝ STAV
Sťažovateľ, Jason Scott Gerber, je štátny príslušník Spojených štátov amerických, narodil sa v roku 1968 a žije v New Yorku. Pred Súdom ho zastupovala V. Kurucová, advokátka pôsobiaca v Bratislave.
Vláda Slovenskej republiky ("vláda") bola zastúpená jej spoluzástupkyňou, M. Bálintovou, z Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.
A. Skutkové okolnosti prípadu
Skutkové okolnosti prípadu, ako ich predložili účastníci konania, možno zhrnúť takto.
Sťažovateľ sa sporil so svojou bývalou manželkou o úpravu práv a povinností k ich spoločným dvom deťom.
Dňa 26. augusta 2014 prvostupňový súd zamietol návrh sťažovateľovej bývalej manželky z 29. júla 2014, ktorým sa domáhala vydania predbežného opatrenia zakazujúceho sťažovateľovi styk s deťmi. Na základe jej odvolania z 19. septembra 2014 Krajský súd v Bratislave rozhodol uznesením č. 11 CoP 526/2014-110 z 19. novembra 2014, ktorým sťažovateľovi zakázal styk s jeho deťmi až do právoplatného rozhodnutia vo veci samej. Následné dovolanie sťažovateľa z 13. marca 2015 najvyšší súd odmietol 21. októbra 2015. Preložená verzia tohto rozhodnutia bola doručená sťažovateľovej právnej zástupkyni 23. marca 2016.
Dňa 20. mája 2016 podal sťažovateľ prostredníctvom svojho právneho zástupcu ústavnú sťažnosť, ktorou napadol rozhodnutie č. 11 CoP 526/2014-110 z 19. novembra 2014. Sťažoval sa najmä na nespravodlivosť konania, ktoré viedlo k vydaniu tohto rozhodnutia, a na porušenie jeho práva na rešpektovanie rodinného života. V sťažnosti sa uvádzalo, že sťažovateľ bol zastúpený advokátskou kanceláriou K.& Partners a podpísal ju vtedajší konateľ tejto kancelárie L.O.
Prílohou ústavnej sťažnosti bolo plnomocenstvo z 9. apríla 2015 určené na účely konania pred ústavným súdom, týkajúceho sa uznesenia Krajského súdu v Bratislave č. 11 CoP 154/2014-175 z 25. apríla 2014. Plnomocenstvom sťažovateľ udelil plnú moc (i) advokátovi L. O., spoločníkovi advokátskej kancelárie K. & Partners, na nahliadanie do spisu a účasť na pojednávaní a (ii) advokátskej kancelárii K. & Partners, konajúcej prostredníctvom jej konateľky M. K., na zastupovanie v u
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).