Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

KURCÁB proti Slovenskej republike

rozsudok z 15. decembra 2022 k sťažnosti č. 20913/21 pre porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru (neprimeraná dĺžka reštitučného konania)

V prípade Kurcáb proti Slovenskej republike,

Európsky súd pre ľudské práva (prvá sekcia), zasadajúc vo výbore v zložení:

Krzysztof Wojtyczek, predseda,
Ivana Jelić,
Erik Wennerström, sudcovia,

a Viktoriya Maradudina, výkonná zástupkyňa tajomníka sekcie,

na neverejnom zasadnutí 24. novembra 2022,

vyhlasuje nasledovný rozsudok, ktorý bol prijatý toho dňa:

KONANIE
1. Prípad sa začal podaním sťažnosti podľa článku 34 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len "Dohovor") proti Slovenskej republike 16. apríla 2021.
2. Sťažovateľ, slovenský občan, bol zastúpený pánom V. Janíčkom, advokátom vykonávajúcim svoju prax v Bratislave.
3. Sťažnosť bola oznámená vláde Slovenskej republiky (ďalej len "vláda").
FAKTY
4. Konkrétne údaje sťažovateľa a informácie relevantné pre túto sťažnosť sú uvedené v priloženej tabuľke.
5. Sťažovateľ namietal neprimeranú dĺžku reštitučného konania, ktoré jeho právny predchodca inicioval 29. decembra 1992 a ktoré zahŕňalo konania na Pozemkovom úrade Kežmarok a Poprad. Sťažoval sa aj podľa článku 13 Dohovoru.
6. Pozemkový úrad Kežmarok 8. a 22. júna 2012 a Pozemkový úrad Poprad 23. mája 2013 čiastočne vyhoveli reštitučnému nároku sťažovateľa.
7. Pozemkový úrad Kežmarok 21. októbra 2013 nariadil obnovu konania, keď zrušil rozhodnutia z 8. a 22. júna 2012. Rozhodnutie o obnove konania bolo zrušené odvolacím správnym orgánom 3. novembra 2014.
8. Pozemkový úrad Kežmarok 31. marca 2015 zamietol reštitučný nárok z dôvodu podania po lehote.
9. Krajský súd v Prešove 30. októbra 2015 potvrdil posledné uvedené rozhodnutie a sťažovateľ sa odvolal.
10. Najvyšší súd 27. septembra 2017 zrušil rozsudok krajského súdu, zrušil rozhodnutie Pozemkového úradu Kežmarok z 31. marca 2015 a vec mu vrátil na ďalšie konanie.
11. Pozemkový úrad Kežmarok 3. mája 2018 zastavil konanie o obnove konania, pričom jeho rozhodnutia z 8. a 22. júna 2012 nadobudli právoplatnosť.
12. Sťažovateľ podal 18. augusta 2020 ústavnú sťažnosť, v ktorej uviedol, že pred Pozemkovým úradom Kežmarok a Pozemkovým úradom Poprad bolo porušené jeho právo na konanie v primeranej lehote.
13. V októbri 2020 vydal Pozemkový úrad Kežmarok niekoľko rozhodnutí týkajúcich sa ďalšej časti reštitučného nároku. Sťažovateľ podal odvolanie a 4. februára 2021 Okresný úrad Prešov ako odvolací orgán všetky rozhodnutia zrušil a vec vrátil na nové konanie Pozemkovému úradu Kežmarok.
14. Ústavný súd 19. januára 2021 zamietol sťažnosť sťažovateľa z dôvodu nevyčerpania žaloby pre nečinnosť orgánov verejnej správy podľa nového Správneho súdneho poriadku (SSP). Zdôraznil, že preventívny účinok "novej" žaloby pre nečinnosť je teraz silnejší, keďže konanie pre nečinnosť orgánu verejnej správy sa skončí až po ukončení nečinnosti správneho orgánu, ktorú je tento povinný v určitej lehote preukázať. Ústavný súd sťažovateľovi nevytkol, že nevyužil žalobu o náhradu škody podľa zákona o zodpovednosti štátu za škodu (I. ÚS 14/2021).
15. Ako vyplýva z listu právneho zástupcu sťažovateľa z 26. apríla 2022, konanie pred správnymi orgánmi stále prebieha.
PRÁVO
I. NAMIETANÉ PORUŠENIE ČLÁNKU 6 ODS. 1 DOHOVORU
16. Sťažovateľ najmä namietal, že dĺžka reštitučného konania bola nezlučiteľná s požiadavkou "primeranosti lehoty". Odvolal sa na článok 6 ods. 1 Dohovoru, ktorý uvádza:
"Pri rozhodovaní o občianskych právach a záväzkoch ... každý má právo na ... konanie v primeranej lehote pred ... súdom ...".
17. Pokiaľ ide o reštitučné konanie, vláda uviedla, že sťažovateľ nevyčerpal všetky dostupné opravné prostriedky, keďže nenamietal jeho dĺžku prostredníctvom správnej žaloby pre nečinnosť orgánov verejnej správy podľa § 242 až § 251 SPP, ako to vyžaduje aj ustálená prax ústavného súdu. Zdôraznili, že táto žaloba predstavuje účinný preventívny prostriedok nápravy, a že rozhodnutie o nej je záväzné v následnom konaní o náhrade škody podľa zákona o zodpovednosti štátu za škodu. V prípade neúspechu v tomto konaní sa potom sťažovateľ môže obrátiť na ústavný súd. Vláda ďalej poukázala na rozsudok Krajského súdu v Bratislave, ktorým bola žalobcovi priznaná náhrada nemajetkovej ujmy v peniazoch za neprimeranú dĺžku reštitučného konania, čím sa preukázalo, že žaloba podľa zákona o zodpovednosti štátu predstavuje účinný kompenzačný prostriedok nápravy, ktorý mal sťažovateľ využiť.
18. Sťažovateľ uviedol, že žaloba na nečinnosť orgánov verejnej správy nemá preventívny účinok, keďže takéto konanie môže trvať aj niekoľko rokov, o čom svedčia viaceré nálezy ústavného súdu, ktoré konštatovali porušenie práva sťažovateľov na prerokovanie veci v primeranej lehote v tomto type konania.
19. Pokiaľ ide o rozsudok Krajského súdu v Bratislave, na ktorý sa odvolávala vláda, sťažovateľ uviedol, že predstavuje len ojedinelé rozhodnutie a poukázal na nízku výšku spravodlivého zadosťučinenia priznaného na vnútroštátnej úrovni. Navyše, podľa zákona o zodpovednosti štátu za škodu bol žalobca povinný preukázať príčinnú súvislosť medzi požadovanou nemajetkovou ujmou a neprimeranou dĺžkou konania. Sťažovateľ sa teda domnieval, že na rozdiel od ústavnej sťažnosti boli prostriedky nápravy, na ktoré sa odvolávala vláda, neúčinné.
20. Pokiaľ ide o námietku vlády, týkajúcu sa nevyčerpania vnútroštátnych prostriedkov nápravy, Súd poznamenáva, že v prípadoch
Oros proti Slovenskej republike
[výbor] (č. 7303/21, ods. 18 - 21, 18. novembra 2021);
Kľačanová proti Slovenskej republike
[výbor] (č. 8116/19, ods. 28 - 30, 31. marca 2022); a
Balogh a ostatní proti Slovenskej republike
[výbor] (č. 7918/19 a 43062/20 ods. 18-22, 16. decembra 2021), týkajúcich sa neprimeranej dĺžky reštitučných konaní pred správnymi orgánmi a súdmi, Súd konštatoval, že od sťažovateľov nemožno očakávať, že podajú žalobu na nečinnosť orgánov verejnej správy podľa SPP a následne občianskoprávnu žalobu podľa zákona o zodpovednosti štátu za škodu, keďže namietané reštitučné konania v čase podania novej žaloby prebiehali už značný čas.
21. Rovnaké úvahy sa vzťahujú aj na tento prípad. Súd konštatuje, že v čase nadobudnutia účinnosti SPP, teda 1. júla 2016, namietané konanie už prebiehalo mnoho rokov na pozemkových úradoch aj na správnom súde. V tomto štádiu už došlo k porušeniu práva sťažovateľa na prerokovanie veci v primeranej lehote a prostriedok nápravy iba s preventívnym účinkom nemohol poskytnúť primerané zadosťučinenie (pozri
Ištván a Ištvánová proti Slovenskej republike
, č. 30189/07, ods. 82, 12. júna 2012). Napriek tomu žaloba pre nečinnosť orgánov verejnej správy podľa SSP poskytuje výlučne tento typ zadosťučinenia.
22. Pokiaľ ide o občianskoprávnu žalobu podľa zákona o zodpovednosti štátuza škodu, Súd berie na vedomie príklad, ktorý použila vláda na preukázanie účinnosti tohto prostriedku nápravy. Napriek tomu Súd už predtým konštatoval, že kumulácia opravných prostriedkov, ktorá vo svojom dôsledku vedie k znásobeniu súdnych konaní, vyvoláva všeobecné pochybnosti o ich celkovej účinnosti (pozri
Balogh a ďalší proti Slovenskej republike
, č. 35142/15, ods. 57, 31. augusta 2018). Vzhľadom na dĺžku reštitučného konania v tomto prípade sa teda Súd domnieva, že od sťažovateľa nemožno očakávať podanie ďalšej žaloby, a to žaloby o náhradu škody podľa zákona o zodpovednosti štátuza škodu. V skutočnosti by to pre neho predstavovalo nadmernú záťaž, ak vezmeme do úvahy, že takéto konanie by potenciálne mohlo prebiehať na viacerých stupňoch konania a znamenalo by dodatočné náklady a výdavky na právne služby (pozri
Balogh a ďalší
[výbor], skôr citovaný, ods. 21). Okrem toho, sťažovateľ podal ústavnú sťažnosť, ktorá je považovaná za taký prostriedok nápravy, ktorý má kompenzačný účinok v prípadoch neprimeranej dĺžky konania [pozri
Andrášik a ďalší proti Slovenskej republike
(rozh.), č. 57984/00 a 6 ďalších, ECHR 2002 IX].
23. Vo svetle týchto úvah musí byť námietka vlády, týkajúca sa nevyčerpania vnútroštátnych prostriedkov nápravy, zamietnutá.
24. Súd pripomína, že primeranosť dĺžky konania sa musí posudzovať vo svetle okolností prípadu a s ohľadom na tieto kritériá: zložitosť prípadu, správanie sťažovateľa a príslušných orgánov a s ohľadom na to, čo bolo v spore pre sťažovateľa v hre (pozri
Frydlender proti Francúzsku
[VK], č. 30979/96, ods. 43, ECHR 2000-VII).
25. V skoršom prípade
Balogh a ďalší
(skôr citovaný, ods. 70) Súd už konštatoval porušenie článku 6 Dohovoru vzhľadom na neprimeranú dĺžku konania.
26. Po preskúmaní všetkých materiálov, ktoré mu boli predložené, Súd nezistil žiadnu skutočnosť alebo argument, ktorý by mohol odôvodniť celkovú dĺžku konania na vnútroštátnej úrovni. So zreteľom na svoju judikatúru v tejto oblasti sa Súd domnieva, že v danom prípade bola dĺžka konania neprimeraná a nespĺňala požiadavku "primeranej lehoty".
27. Táto sťažnosť je preto prijateľná a zároveň odhaľuje porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru.
II. NAMIETANÉ PORUŠENIE ČLÁNKU 13 DOHOVORU
28. Sťažovateľ namietal podľa článku 13 Dohovoru, že nemal k dispozícii účinný prostriedok nápravy v súvislosti s neprimeranou dĺžkou reštitučného konania.
29. Táto sťažnosť je prijateľná a predstavuje porušenie článku 13 Dohovoru so zreteľom na závery Súdu v prípade
Balogh a ďalší
(skôr uvedený, ods. 48 - 67).
III. APLIKÁCIA ČLÁNKU 41 DOHOVORU
30. Článok 41 Dohovoru ustanovuje:
"Ak Súd dospeje k záveru, že došlo k porušeniu Dohovoru alebo jeho protokolov a v prípade, že vnútroštátne právo dotknutej Vysokej zmluvnej strany umožňuje len čiastočnú nápravu, Súd prizná v prípade potreby poškodenej strane spravodlivé zadosťučinenie."
31. Berúc do úvahy dokumenty, ktoré má k dispozícii a svoju judikatúru (pozri konkrétne
Balogh a ďalší
, skôr citovaný, ods. 74), Súd považuje za primerané priznať sumy uvedené v priloženej tabuľke.
32. Súd ďalej považuje za primerané, aby úroky z omeškania vychádzali z minimálnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky, zvýšenej o tri percentá.
Z TÝCHTO DÔVODOV SÚD JEDNOMYSEĽNE:
1. vyhlásil sťažnosť za prijateľnú;
2. rozhodol, že táto sťažnosť odhaľuje porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru vo vzťahu k neprimeranej dĺžke reštitučného konania;
3. rozhodol, že došlo k porušeniu článku 13 Dohovoru z dôvodu neexistencie účinného prostriedku nápravy v súvislosti so sťažnosťou na neprimeranú dĺžku reštitučného konania;
4. rozhodol, že
(a) žalovaný štát je povinný zaplatiť sťažovateľovi do troch mesiacov sumy uvedené v priloženej tabuľke;
(b) od uplynutia uvedených troch mesiacov až do vyplatenia budú k uvedenej sume pripočítané úroky z omeškania vo výške zodpovedajúcej minimálnej úrokovej sadzbe Európskej centrálnej banky počas obdobia omeškania, zvýšenej o tri percentá.
Vyhotovené v anglickom jazyku a písomne oznámené 15. decembra 2022 podľa pravidla 77 ods. 2 Rokovacieho poriadku Súdu.
PRÍLOHA
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).