Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

LIBER VIII, TITULUS I: DE SERVITUTIBUS 8. kniha, 1. titul: O služobnostiach

1. MARCIANUS libro tertio regularum
Servitutes aut personarum sunt, ut usus et usus fructus, aut rerum, ut servitutes rusticorum praediorum et urbanorum.

1. MARCIANUS v 3. knihe Pravidiel
Služobnosti sú bud osobné, ako je užívacie a požívacie právo, alebo vecné, ako sú vidiecke pozemkové služobnosti a mestské.1)

2. ULPIANUS libro septimo decimo ad edictum
Unus ex dominis communium aedium servitutem imponere non potest.

2. ULPIANUS v 17. knihe K ediktu
Jeden z vlastníkov spoločného domu nemôže zriadiť služobnosť.

3. PAULUS libro vicensimo primo ad edictum
Servitutes praediorum aliae in solo, aliae in superficie consistunt.

3. PAULUS v 21. knihe K ediktu
Niektoré pozemkové služobnosti sa vzťahujú na pôdu, iné na povrch.

4. PAPINIANUS libro septimo quaestionum
Servitutes ipso quidem iure neque ex tempore neque ad tempus neque sub condicione neque ad certam condicionem (verbi gratia 'quamdiu volám') constitui possunt: sed tarnen si haec adiciantur, pacti vel per doli exceptionem occurretur contra placita servitutem vindicanti: idque et Sabinum respondisse Cassius rettulit et sibi placere.
1. Modům adici servitutibus posse constat: veluti quo genere vehiculi agatur vel non agatur (veluti ut equo dumtaxat) vel ut čertům pondus vehatur vel grex i lie transducatur aut carbo portetur.
2. Intervalla dierum et horarum non ad temporis causam, sed ad modum pertinent iure constitutae servitutis.
 

4. PAPINIANUS v 7. knihe Otázok
Služobnosti sa prísne podľa práva nemôžu zriadiť ani od (istého) času, ani do (istého) času, ani pod podmienkou, ani do splnenia určitej podmienky (napr. 'dokiaľ budem chcieť): ak by sa však takéto (dodatky) predsa pridali, námietkou dohody alebo podvodu sa môže odporovať tomu, kto si nárokuje služobnosť proti (takýmto) ujednaniam.2) Cassius uviedol, že aj Sabinus odpovedal takto a súhlasí s tým.
1. Je známe, že k služobnostiam možno pripojiť spôsob, napríklad akým druhom povozu sa môže alebo nemôže ísť (napríklad že sa môže ísť len s koňom), alebo prevážať určitý náklad, či previesť nejaké stádo, alebo ako sa môže privážať uhlie.
2. Intervaly dní a hodín sa netýkajú času (trvania služobnosti), ale spôsobu služobnosti, ktorá bola zriadená v súlade s právom.
 

5. GAIUS libro septimo ad edictum provinciate
Via iter actus ductus aquae isdem fere modis constituitur, quibus et usum fructum constitui diximus.
1. Usus servitutium temporibus secerni potest, forte ut quis post horam tertiam usque in horam decimam eo iure utatur vel ut alternis diebus utatur.
 

5. GAIUS v 7. knihe K provinčnému ediktu
Právo cesty, priechodu, hnania zvierat a vedenia vody sa zriaďuje takmer tými istými spôsobmi, o ktorých sme hovorili, že sa nimi zriaďuje požívacie právo.
1. Užívanie služobností môže byť oddelené (určitými) časmi, prípadne že niekto užíva toto právo od tretej hodiny
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).