Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Oros proti Slovenskej republike

rozsudok z 18. novembra 2021 k sťažnosti č. 7303/21 pre porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru (neprimeraná dĺžka reštitučného konania)

V prípade Oros proti Slovenskej republike,

Európsky súd pre ľudské práva (prvá sekcia), zasadajúc v komore v zložení:

Erik Wennerström, predseda,

Lorraine Schembri Orland,

Ioannis Ktistakis, sudcovia,

a Viktoriya Maradudina, zástupkyňa tajomníka sekcie,

na neverejnom zasadnutí 21. októbra 2021,

vyhlasuje nasledovný rozsudok, ktorý bol prijatý toho dňa:

 

KONANIE
1. Prípad sa začal podaním sťažnosti podľa článku 34 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len "Dohovor") proti Slovenskej republike 21. januára 2021.
2. Sťažovateľ, slovenský občan, bol zastúpený pánom T. Majerčákom, advokátom vykonávajúcim svoju prax v Košiciach.
3. Sťažnosť bola oznámená vláde Slovenskej republiky (ďalej len "vláda").
FAKTY
4. Konkrétne údaje sťažovateľa a informácie relevantné pre túto sťažnosť sú uvedené v priloženej tabuľke.
5. Dňa 21. septembra 1992 si sťažovateľ uplatnil svoj reštitučný nárok na pozemkovom úrade podľa zákona o vlastníctve pôdy z roku 1991.
6. Po sťažnostiach sťažovateľa (15. apríla 2009, 11. apríla 2011) a intervencii prokuratúry rozhodol pozemkový úrad o celom jeho reštitučnom nároku rozhodnutiami z 15. mája 2009 a 14. júna 2013. Sťažovateľ podal voči druhému rozhodnutiu správny opravný prostriedok.
7. Dňa 6. decembra 2013 súd prvého stupňa rozsudkom potvrdil toto rozhodnutie. Akokoľvek, na základe odvolania, ktoré sťažovateľ podal voči rozsudku na najvyšší súd, tento 29. marca 2018 zmenil rozsudok súdu prvého stupňa tak, že zrušil rozhodnutie pozemkového úradu zo 14. júna 2013 a vrátil vec na nové rozhodnutie vo veci.
8. Dňa 22. januára 2019 pozemkový úrad opätovne rozhodol o reštitučnom nároku sťažovateľa, ale toto rozhodnutie bolo zrušené na základe podaného opravného prostriedku. Konanie na pozemkovom úrade stále prebieha.
9. Dňa 6. augusta 2020 sťažovateľ na ústavnom súde namietal neprimeranú dĺžku reštitučného konania, smerujúc svoju sťažnosť výlučne voči pozemkovému úradu. Tvrdil, že dôvodom, prečo nevyužil správnu žalobu proti nečinnosti správnych org
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).