Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Potvrdenie výlučnej právomoci Európskej únie na uzatvorenie dohody o Brexite

Príspevok analyzuje prípad Súdneho dvora EÚ, C-479/21 PPU, ktorý sa zaoberal záväznosťou Dohody o vystúpení a Dohody o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom pre Írsko.Zameriava sa na potvrdenie výlučnej právomoci EÚ – dojednať a uzavrieť Dohodu o vystúpení. Následne analyzuje súdne argumenty, dopĺňa ďalšie tézy v prospech existencie tejto výlučnej právomoci a nakoniec analyzuje časový aspekt uplatňovania dohody.

The contribution analyses the Case C-479/21 PPU of the Court of Justice, which dealt with the binding nature of the EU-UK Withdrawal Agreement and the Trade and Cooperation Agreement for Ireland. It focuses on the confirmation of the EU’s exclusive competence to negotiate and to conclude the Withdrawal Agreement. Subsequently it analyses the Courts´ reasoning, complements further arguments in favour of the EU’s exclusive competence and finally, it analyses the temporal aspect of the application of the agreement.

 

BUCHTA, T.: Potvrdenie výlučnej právomoci Európskej únie na uzatvorenie dohody o Brexite; Justičná revue, 74, 2022, č. 3, s. 397 – 402.

Kľúčové slová: Európska únia, Brexit, Dohoda o vystúpení, Dohoda o obchode a spolupráci.

Key words: European Union, Brexit, Withdrawal Agreement, Trade and Cooperation Agreement.

Právne predpisy/legislation: ÚV EÚ C 202 Zmluva o Európskej únii, ÚV EÚ C 202 Zmluva o fungovaní Európskej únie, ÚV EÚ C 384l Dohoda o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, ÚV EÚ L 149 Dohoda o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska na strane druhej.


Úvod
Dňa 16. novembra 2021 vyniesol Súdny dvor Európskej únie (ďalej aj "Súdny dvor") rozsudok vo veci
C-479/21 PPU, SN a SD/Governor of Cloverhill Prison a i.
Súd rozhodol, že ustanovenia Dohody o vystúpení medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, týkajúce sa Európskeho zatýkacieho rozkazu, a ustanovenie Dohody o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, týkajúce sa novovytvoreného režimu odovzdávania, sú pre Írsko záväzné. Tento záver by sa mohol na prvý pohľad javiť ako celkom zjavný. Podľa článku 216 ods. 2 Zmluvy o fungovaní EÚ (ďalej len "ZFEÚ") sú medzinárodné dohody uzatvorené EÚ pre členské štáty záväzné. Z uvedeného pochopiteľne vyplýva, že Írsko ako členský štát je viazané takýmito dohodami.
Prečo teda vôbec vznikol tento podnet, resp. nemusel Súdny dvor v tomto prípade posudzovať otázku, na ktorú je odpoveď zrejmá? Dôvodom prečo bola prejudiciálna otázka zo strany írskeho súdu vznesená, je existencia Protokolu č. 21, pripojeného k základným zmluvám EÚ. Protokol stanovuje neúčasť Írska (a predtým aj Spojeného kráľovstva) na prijímaní opatrení podľa Hlavy V tretej časti ZFEÚ (Priestor Slobody, bezpečnosti a spravodlivosti) s možnosťou participácie na prijímaní opatrení s následnou viazanosťou, tzv. opt-in. Keďže zatýkací rozkaz je súčasťou Hlavy V, vynorila sa otázka, či ustanovenia Dohody o vystúpení a Dohody o obchode a spolupráci spadajú pod výnimku Írska podľa Protokolu č. 21. Ak by uvedené ustanovenia jednej alebo oboch dohôd spadali do rozsahu pôsobnosti protokolu, neboli by pre Írsko záväzné. Uplatňovanie protokolu tak závisí od toho, či mal byť článok 82 ods. 1 ZFEÚ zahrnutý ako hmotnoprávny základ uvedených dvoch dohôd medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom. Súd využil túto príležitosť v nadviazaní na svoj predchádzajúci prípad
Wightman
2)
a poskytol ďalšie objasnenia týkajúce sa právomoci EÚ uzavrieť Dohodu o vystúpení. Zatiaľ čo zdôvodnenie súdu je presvedčivé, tento príspevok predstavuje niektoré ďalšie argumenty, ktoré súd vo svojom rozsudku mohol použiť. Diskusia sa napokon zameria na perspektívu budúcej súdnej aplikácie Dohody o vystúpení a Dohody o obchode a spolupráci. Vysvetlí, prečo bude Dohoda o vystúpení postupne nah
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).