Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Preukazovanie odosielateľa emailu v civilnom súdnom konaní

Obsah tohto odborného článku je zameraný na problematiku identifikácie osoby odosielateľa emailu. Autor sa venuje právnej podstate emailovej komunikácie, autentifikácii emailu, lokalizácii IP adresy a následne určeniu osoby odosielateľa emailu.

The content of this article is focused on the issue of identifying the person who sent the email. Author focuses on the legal basis of email communication, email authentication, IP address localization and subsequent identification of the person sending the email.

DEMČÁK, S.: Preukazovanie odosielateľa emailu v civilnom súdnom konaní; Justičná revue 74, 2022, č. 5, s. 618 – 626.

Kľúčové slová: odosielateľ emailu, autentifikácia emailu, IP adresa, email ako dôkaz.

Key words: email sender, email authentication, IP address, email evidence.

Právny predpis/legislation: zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok.

 


V Slovenskej republike využíva emailové služby významná časť spoločnosti.
1)
Väčšina užívateľov si však plne neuvedomuje eventuálne právne následky tejto formy komunikácie. Domnelá anonymita "on-line" prostredia spôsobuje, že bežný užívateľ nevenuje koncipovaniu emailu takú pozornosť, ako pri inej písomnosti (listine), ktorú podpisuje a adresuje tretím osobám v "reálnom" svete.
Rozdiely medzi emailom a listinou sú pritom z právneho hľadiska minimálne.
2)
Rovnako ako pri listine, tak aj pri emaile ide o ľudské konania vyjadrené písomnou formou, ktoré môže mať povahu záväzného právneho úkonu.
Emailom sa možno právne zaviazať rovnako ako listinou. Napriek tomu je s emailom spojené určité povedomie o jeho zníženej preukaznosti a jednoduchej spochybniteľnosti.
3)
Pokročilé technické možnosti anonymizácie emailovej komunikácie sú z hľadiska dokazovania nepochybne vážnym problémom. Právo by však na túto skutočnosť nemalo rezignovať. Nasledujúci text sa preto zaoberá otázkou identifikácie odosielateľa emailu v sporovom konaní. Podotýkame, že nejde o vyčerpávajúci návod na dokazovanie tejto skutočnosti (čo v zásade ani nie je možné). Cieľom príspevku je upriamiť pozornosť na niektoré okolnosti, ktoré môžu v konkrétnych prípadoch dokazovanie zjednodušiť.
Spor o emailovú komunikáciu
Emailová komunikácia v rovine súkromného práva predstavuje riadnu platformu kontraktačného procesu, rovnako predstavuje aj spôsob kreovania záväzkov, uplatňovania práv či vynucovania plnenia povinností. Je preto dôležité, aby s emailovou komunikáciou bola spojená právna istota. Táto istota by mala umožňovať, aby účastníci emailovej komunikácie mohli preukázať jej existenciu, identifikovať jej subjekty a riadne preukázať jej obsah.
Zaoberať sa otázkou emailovej komunikácie je na mieste v prípade sporu - rozdielnych skutkových tvrdení účastníkov o povahe a existencii emailovej komunikácie. Ak účastníci takúto komunikáciu, hoci aj v prebiehajúcom súdnom spore, nepopierajú, resp. ju zhodne potvrdzujú, osobitné a nezávislé preverovanie nie je nevyhnutné (zásada formálnej pravdy).
Ak však existuje relevantný spor, je potrebné ho vyriešiť pred arbitrom, spravidla súdom. Strana, ktorá z emailovej komunikácie pre seba vyvodzuje prospech, je v súlade s bremenom tvrdenia a dôkazným bremenom povinná prezentovať dôkazné prostriedky, z ktorých bude vyplývať, že ku komunikácii reálne došlo.
Otázka, kto bol odosielateľom emailu, sa môže riešiť iba v sporoch, kde existenciu emailovej komunikácie tvrdí príjemca emailu a ním označený odosielateľ ju popiera. Uvedené vyplýva z povahy veci. Nositeľom dôkazného bremena je príjemca, ktorý má email k dispozícii a zamýšľa ho použiť ako dôkazný prostriedok. Otázne je, ako má príjemca daný email využiť na preukázanie svojich tvrdení a aké ďalšie dôkazné prostriedky má produkovať, aby súd považoval osobu odosielateľa za preukázanú a samotný email za hodnoverný. Pred analýzou načrtnutých súvislostí je potrebné aspoň stručne objasniť technickú podstatu emailovej komunikácie.
Ako funguje email
Funkcionalita emailu závisí od počítačových programov a hardvérového vybavenia, ktoré pri emailovej komunikácii vystupujú v rôznych postaveniach a majú odlišné úlohy. Prepojením všetkých dotknutých počítačových programov a hardvéru, ako aj ich vzájomnou interakciou dochádza k vytvoreniu funkčnej komunikačnej siete, ktorá umožňuje prenos elektronických správ od odosielateľa k príjemcovi. Samotný prenos elektronickej správy (emailu) nie je simplexný. Nejde o priamy prenos dát z počítača odosielateľa do počítača príjemcu. Správa odosielateľa "putuje" viacerými komunikačnými uzlami (servermi), aby dorazila k príjemcovi. Na prenose emailovej správy sa podieľa viacero samostatných počítačových programov, ktoré zanechávajú unikátnu elektronickú stopu, na základe ktorej možno následne preukazovať, že k realizácii prenosu emailovej správy od odosielateľa k príjemcovi skutočne došlo.
Zjednodušene možno uzavrieť, že emailová komunikácia prebieha tak, že odosielateľ vo svojom emailovom klientovi (Microsoft Outlook, Gmail) vyhotovítext emailovej správy a prostredníctvom "send button" zadá príkaz na odoslanie správy. Emailový klient odosielateľa prostredníctvom počítačového programu MSA (mail submission agent) odovzdá správu na prenos, ktorý zabezpečí počítačový program MTA (mail transfer agent). Odovzdanie sa realizuje uložením (upload) emailovej správy na SMTP server pre odchádzajúcu poštu. Tento SMTP server spravuje poskytovateľ internetového pripojenia, poskytovateľ hostingu, poskytovateľ webovej emailovej schránky, prípadne ho môže prevádzkovať sám odosielateľ.
Počítačový program MTA sa následne pokúsi o prenos správy a to tak, že na základe emailovej adresy príjemcu (za "zavináčom") vyhľadá príslušný SMTP server určený pre doručovanie pošty príjemcovi alebo vyhľadá iný dostupný SMTP server, ktorý bude doručovať správu účinnej
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).