Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Upustenie od potrestania dospelého páchateľa

Trestný zákon umožňuje upustiť od potrestania dospelej fyzickej osoby aj od potrestania mladistvého. Článok sa zaoberá podmienkami upustenia od potrestania dospelého páchateľa prečinu, respektíve trestného činu podľa § 40 Trestného zákona s prihliadnutím na zmeny účinné od 1. januára 2021.

The Criminal Code enables to waive the punishment on adult physical person and also from imposing penalty on juvenile. The Article deals with the conditions of refraining from imposing penalty on adult person who committed a misdemeanour or a criminal offence pursuant to Section 40 of the Criminal Code taking into account the changes effective from 1 January 2021.

ROSINSKÝ, K.: Upustenie od potrestania dospelého páchateľa; Justičná revue, 73, 2021, č. 10, s. 1164 - 1171.
Súd po prejednaní veci na hlavnom pojednávaní rozsudkom uzná obžalovaného vinným zo spáchania prečinu, resp. v prípade postupu podľa § 40 ods. 2 Trestného zákona zo spáchania trestného činu, ale neuloží žiadny trest. Trestným rozkazom nemožno rozhodnúť o upustení od potrestania.
Upustením od potrestania sa rozumie upustenie od akéhokoľvek trestu, teda nielen od trestu odňatia slobody. Ak súd upustí od potrestania, nesmie uložiť tým istým rozsudkom žiadny druh trestu. Po vyslovení viny však môže rozhodnúť o uložení ochranného opatrenia alebo o povinnosti na náhradu škody.
Trestný zákonv ustanovení
§ 40 ods. 1
pripúšťa upustenie od potrestania výlučne v prípade spáchania
prečinu
. Okolnosťou, ktorá
vylučuje
upustenie od potrestania,
je spôsobenie smrti
alebo
ťažkej ujmy na zdraví
.
Postup podľa § 40 ods. 1 písm. a) Trestného zákona
Pre postup podľa uvedeného ustanovenia zákona musia byť
kumulatívne
splnené viaceré podmienky.
Priznanie páchateľa a oľutovanie spáchania prečinu
Páchateľ musí priznať spáchanie prečinu, čím sa rozumie nielen priznanie spáchania samotného skutku, ale
aj priznanie zavinenia
. Stáva sa, že obvinený síce nepopiera, že sa dopustil konkrétneho skutku, ale popiera svoje zavinenie - napríklad v prípade úmyselného prečinu tvrdí, že išlo o nedbanlivostné konanie, alebo sa bráni tým, že existuje okolnosť vylučujúca protiprávnosť jeho činu, aj keď vykonaným dokazovaním sa dokáže opak, a podobne. Z dôvodu absencie priznania nemožno rozhodnúť o upustení od potrestania.
Súd by mal pri svojom rozhodovaní náležite preskúmať splnenie podmienky priznania sa a oľutovania spáchania prečinu, aby mohol kvalifikovane rozhodnúť, či možno upustiť od potrestania. Nikdy nemá postupovať mechanicky na základe formálneho priznania a vyhlásenia páchateľa o oľutovaní konania.
Páchateľ by sa mal priznávať k svojmu činu od začiatku trestného konania a nie až pod ťarchou usvedčujúcich dôkazov, čo úzko súvisí s ďalšou podmienkou a to s oľutovaním spáchania prečinu. Ak sa páchateľ prizná zjavne účelovo a formálne až v situácii, keď o jeho vine neexistujú žiadne rozumné pochybnosti, a výpoveďou relevantne neprispeje k objasneniu trestnej činnosti, ťažko možno hovoriť o úprimnom oľutovaní skutku. Ľútosť je vnútorný postoj páchateľa, ktorý si uvedomuje nesprávnosť svojho konania a úprimne ho mrzí spáchanie skutku, porušenie zákona a spôsobené následky.
Najvyšší súd v odôvodnení svojho rozsudku, sp. zn. 3 Tz 28/2002, v súvislosti s preukázaním podmienky priznania sa páchateľa k spáchaniu prečinu a oľutovania jeho spáchania, okrem iného, uviedol: "Keďže obvinený J.O. svoje zavinenie popiera, neprichádza do úvahy prejavenie ľútosti. Z uvedeného teda vyplýva jednoznačný záver, že okresný súd nemal splnené zákonné podmienky na upustenie od potrestania obvineného. Ak napriek tomu tak urobil, porušil tým zákon v prospech obvineného J.O."
Obvinený bol stíhaný za dopravnú nehodu, v dôsledku ktorej došlo k ublíženiu na zdraví. Vypovedal, že dopravnú nehodu nezavinil, a preto sa necíti byť vinným. Súdom bol uznaný vinným z trestného činu ublíženia na zdraví podľa § 224 ods. 1 Trestného zákona v znení účinnom do 31.12.2005, a súd bez splnenia zákonných podmienok rozhodol o upustení od jeho potrestania. Závery najvyššieho súdu vo vzťahu k priznaniu spáchania prečinu a oľutovaniu jeho spáchania, ako jednej z podmienok pre upustenie od potrestania, sú platné aj v súčasnosti.
Účinná snaha o nápravu
Podmienka zákona priamo nadväzuje na oľutovanie spáchania prečinu. Snaha o nápravu protiprávneho konania a jeho následkov vyplýva z pocitu viny - ide o aktívny prejav vôle páchateľa smerujúci k náprave, odčineniu, alebo k zmierneniu následkov prečinu. Ide o prejav napravenia sa páchateľa.
Obvinený máv priebehu trestného konania postupovať tak, aby bolo zrejmé, že z jeho strany išlo o jednorazové vybočenie z medzí právom dovoleného konania. Preto by mal vypovedať a nevyužiť svoje právo odmietnuť vypovedať, svojou výpoveďou má prispieť k náležitému objasneniu celej veci a všetkých trestnoprávne relevantných skutočností (napríklad podrobne popíše ako spáchal skutok, uvedie skutočnosti, ku ktorým sa nevie z dôvodu chýbajúcich vedomostí vyjadriť samotný poškodený), môže aktívne vyhľadať poškodeného, osobne alebo písomne sa mu ospravedlniť, uhradiť spôsobenú škodu ešte pred rozhodnutím súdu, najlepšie užv priebehu prípravného konania, oznámiť poisťovni poistnú udalosť, prestať s konzumáciou alkoholu, či iných návykových látok, dobrovoľne absolvovať protialkoholické liečenie, aksa konania dopustil v dôsledku svojej závislosti, resp. pod vplyvom alkoholu, prerušiť kontakty s osobami, ktoré negatívne ovplyvňovali jeho konanie a podobne.
Povaha spáchaného skutku a doterajší život pácha teľa
Pri skúmaní povahy skutku sa možno oprieť o kritériá určujúce závažnosť prečinu. Ide teda o spôsob vykonania činu (napríklad bez použitia násilia, bez okolností podmieňujúcich použitie vyššej trestnej sadzby), spôsobené následky (napr. veľmi nízka škoda, iné nevýznamné následky), okolnosti, za ktorých bol čin spáchaný (napr. existencia poľahčujúcich okolností a neexistencia priťažujúcich okolností, konanie na pop
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).