Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

ZR XIII/2019 (14/2018)∗ ROZHODNUTIE (rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 26. mája 2015 sp. zn. 2 Cdo 400/2013)

Zbierka stanovísk NS a rozhodnutí súdov SR, č. 2/2018, s. 3 – 7.

Ak nadácia nesplní povinnosť podľa § 35 ods. 4 zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v lehote určenej v rozhodnutí o uložení pokuty podľa § 36 ods. 3 zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka, súd1 nadáciu zruší a nariadi jej likvidáciu bez ohľadu na skutočnosť, že v čase jeho rozhodovania nadácia túto povinnosť splnila.

d nie je oprávnený skúmať okolnosti, ktoré zapríčinili nepredloženie výročnej správy zo strany nadácie.

(rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 26. mája 2015 sp. zn. 2 Cdo 400/2013)


Z odôvodnenia:

Okresný súd Žilina rozsudkom z 25. mája 2012 č. k. 27C 97/2011 – 62 nadáciu s názvom N., so sídlom M., IČO: X. zapísanú v registri nadácií Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pod číslom X. zrušil a nariadil jej likvidáciu a zároveň za likvidátorku menoval M. P., nar. X., bytom Ž.. Navrhovateľovi nepriznal náhradu trov konania.

V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že navrhovateľ podal návrh, v ktorom navrhol zrušenie a likvidáciu odporcu, pretože tento si nesplnil povinnosť podľa § 35 ods. 4 a § 36 ods. 3 zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách“ ), teda nepredložil v stanovenej lehote do 31. mája 2010 výročnú správu nadácie za rok 2009. Odporca si túto povinnosť nesplnil ani po doručení rozhodnutia ministerstva vnútra, ktorým bola nadácii uložená pokuta a zároveň v ňom bola nadácii uložená povinnosť v dodatočnej 30 dňovej lehote od doručenia uvedeného rozhodnutia predložiť výročnú správu za rok 2009, to znamená do 21. februára 2011. Na základe tejto skutočnosti navrhovateľ žiadal zrušiť nadáciu a nariadiť jej likvidáciu podľa § 15 ods. 1 písm. b) zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách. Okresný súd v odôvodnení svojho rozhodnutia poukázal na znenie § 14 písm. d), § 15 ods. 1 písm. b), § 18 ods. 1 a 3, § 35 ods. 1 a 4, § 36 ods. 1, 2 a 3 zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a ďalej na § 71 ods. 1 veta prvá Obchodného zákonníka, § 120 ods. 3 a § 132 O. s. p.. Ďalej uviedol, že na základe vykonaného dokazovania dospel k záveru, že sú splnené podmienky, aby bolo návrhu v celom rozsahu vyhovené a v súlade s citovanými zákonnými ustanoveniami bol odporca zrušený. Okre

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).