Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

ZR XLIX/2019 (84/2018) – ROZHODNUTIE (Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 25. apríla 2018, sp. zn. 5Ndob/2/2018)

Zbierka stanovísk NS a rozhodnutí súdov SR, č. 9/2018, s. 57 – 60.

I. Poddlžnícka žaloba nie je sporom vyvolaným osobitnou povahou tohto konania tak, ako to účelom a systematickým zaradením v zákone predpokladá ustanovenie § 20 písm. c) Civilného sporového poriadku, upravujúce výlučnú miestnu príslušnosť súdov. Toto ustanovenie sa vzťahuje len na tie konania vyvolané osobitnou povahou prebiehajúceho exekučného konania, kde príslušnosť súdov na konanie nie je upravená v Exekučnom poriadku, pričom poddlžnícka žaloba má vlastnú osobitnú úpravu miestnej príslušnosti obsiahnutú v ust. § 109 Exekučného poriadku.

II. Pokiaľ je predmetom poddlžníckej žaloby nárok zo zmenky, aplikuje sa následne na daný vzťah ustanovenie § 22 Civilného sporového poriadku, upravujúce kauzálnu príslušnosť súdov vo veciach týkajúcich sa zmeniek.

(Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 25. apríla 2018, sp. zn. 5Ndob/2/2018)


Z odôvodnenia:

1. Žalobou doručenou Okresnému súdu Žilina dňa 1. februára 2018 sa žalobca domáhal od žalovaného zaplatenia zmenkovej sumy 8 920 eur spolu s príslušenstvom. Konanie bolo na Okresnom súde Žilina vedené pod sp. zn. 62CbZm/3/2018, pričom žalobca príslušnosť tohto súdu odôvodňoval tým, že ide o poddlžnícku žalobu, pričom exekučným súdom je Okresný súd Dolný Kubín a kauzálna príslušnosť Okresného súdu Žilina je daná tým, že vo veci ide o spor zo zmenky.

2. Okresný súd Žilina postupom podľa § 43 ods. 1 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „CSP“) postúpil vec Okresnému súdu Banská Bystrica s tým, že postupujúci súd nie je kauzálne príslušný a vec postupuje súdu kauzálne príslušnému podľa ust. § 22 písm. f) CSP v spojení s § 13 CSP a § 109 ods. 1 prvá veta zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov (ďalej len „Exekučný poriadok“) s poukazom na predmet sporu – nárok zo zmenky uplatnený formou poddlžníckej žaloby, pričom z obsahu návrhu vyplýva, že adresou trvalého pobytu žalovaného je mesto v obvode Krajského súdu v Banskej Bystrici.

3. Okresný súd Banská Bystrica s postúpením veci nesúhlasil a vec predložil podľa ust. § 43 ods. 2 CSP Krajskému súdu v Banskej Bystrici na rozhodnutie o príslušnosti. Nesúhlas s postúpením odôvodnil poukazom na ustanovenie § 20 písm. c) CSP, ktoré upravuje výlučnú miestnu príslušnosť, pričom uviedol, že predmetný spor je vyvolaný osobitnou povahou exekučného konania. Poukázal tiež na to, že pri výlučnej miestnej príslušnosti je vylúčená príslušnosť podľa § 13 CSP a podľa § 109 ods. 1 Exekučného poriadku. Ako

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).