Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

ZR XLVII/2019 (82/2018) – ROZHODNUTIE (Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 25. júla 2018, sp. zn. 3Obo/14/2018)

Zbierka stanovísk NS a rozhodnutí súdov SR, č. 9/2018, s. 44 – 48.

Konanie o súdnych poplatkoch s účinnosťou od 1. júla 2017, vrátane vydania uznesenia o zastavení konania pre nezaplatenie súdneho poplatku, je jednoinštančné a vedie sa výlučne na súde prvej inštancie. Proti uzneseniu o zastavení konania pre nezaplatenie súdneho poplatku podľa § 10 ods. 1 zákona o súdnych poplatkoch, ktoré bolo vydané po 1. júli 2017, nie je prípustné odvolanie a ani dovolanie.

(Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 25. júla 2018, sp. zn. 3Obo/14/2018)


Z odôvodnenia:

1. Krajský súd v Bratislave (ďalej len „súd prvej inštancie“) označeným uznesením zastavil dovolacie konanie o dovolaní žalovaného proti rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“ v príslušnom gramatickom tvare) z 27. januára 2016, sp. zn. 4Obo/38/2014 a priznal žalobcovi nárok na náhradu trov dovolacieho konania voči žalovanému v rozsahu 100 %.

2. V odôvodnení svojho uznesenia súd prvej inštancie uviedol, že výzvou z 29. marca 2018 vyzval žalovaného na zaplatenie súdneho poplatku za dovolanie vo výške 11 847 eur v lehote 10 dní od jej doručenia s poučením, že ak nebude poplatok v určenej lehote zaplatený, súd konanie zastaví s poukazom na ustanovenie § 10 ods. 1 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov (ďalej len „zákon o súdnych poplatkoch“ v príslušnom gramatickom tvare). Dňa 26. apríla 2018 doručil žalovaný súdu prvej inštancie upozornenie, v ktorom uviedol, že vyrubený súdny poplatok nie je správny a z tohto dôvodu ho neuhradí.

3. Vzhľadom k tomu, že žalovaný v určenej lehote súdny poplatok nezaplatil, bol podľa súdu prvej inštancie daný dôvod na zastavenie konania o dovolaní.

4. Proti uvedenému uzneseniu súdu prvej inštancie podal dňa 11. júna 2018 odvolanie žalovaný. Opodstatnenosť odvolania odvodzoval žalovaný z ustanovenia § 365 ods. 1 písm. b) Civilného sporového poriadku (ďalej aj „CSP“), nakoľko mu podľa jeho názoru súd svojim nesprávnym procesným postupom znemožnil, aby realizoval jemu patriace procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces.

5. Podané odvolanie odôvodnil odvolateľ tým, že už podaním z 26. apríla 2018 upozornil súd prvej inštancie na skutočnosť, že predmetom dovolacieho konania je rozsudok odvolacieho súdu v časti týkajúcej sa jeho povinnosti zaplatiť žalobcovi sumu 12 281,75 eura, keďže v zostávajúcej časti bol rozsudok súdu prvej inštancie zrušený už odvolacím súdom a proti rozhodnutiu, ktoré bolo v jeho prospech, dovolanie nepodal.

6. Zaplatenie súdneho poplatku vo výške 11 847 eur za situácie, kedy predmetom dovolacieho konania je suma 12 281,75 eura, podľa odvolateľa odporuje výslovnej úprave položky I písm. a) Sadzobníka súdnych poplatkov a ustanoveniu § 7 ods. 10 zákona o súdnych poplatkoch.

7. Žalovaný prito

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).