Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Andrej Salay a Lucia Zemanová proti Slovenskej republike

rozhodnutie z 28. septembra 2021 k sťažnosti č. 43225/19 pre porušenie čl. 8 Dohovoru (právo na súkromie)

Európsky súd pre ľudské práva (prvá sekcia), zasadajúc 28. septembra 2021 ako výbor v zložení:

Péter Paczolay, predseda,

Alena Poláčková,

Raffaele Sabato, sudcovia,

a Liv Tigerstedt, zástupkyňa tajomníka sekcie,

berúc do úvahy:

uvedenú sťažnosť podanú 30. júla 2019,

rozhodnutie oznámiť vláde Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) námietku podľa článku 8 Dohovoru a vyhlásiť zvyšok sťažnosti za neprijateľný;

stanoviská strán,

na neverejnom zasadnutí, rozhodol takto:

 

SKUTKOVÉ OKOLNOSTI
1. Prvý sťažovateľ, pán Andrej Salay, sa narodil v roku 1978 a zomrel 21. marca 2020. Druhá sťažovateľka, pani Lucia Zemanová, sa narodila v roku 1980. Prvý sťažovateľ bol slovenský štátny občan a trvalo žil v Plaveckom Štvrtku, tak ako aj druhá sťažovateľka. Pred Súdom ich zastupovalo Európske centrum pre práva Rómov (European Roma Rights Centre) a pán M. Zálešák, advokát pôsobiaci v Bratislave.
2. Listom z 9. novembra 2020 syn prvého sťažovateľa, pán Adrián Salay, ktorý sa narodil v roku 1998 aje slovenský štátny občan žijúci v Plaveckom Štvrtku, informoval Súd o tom, že si želá pokračovať v sťažnosti namiesto zosnulého prvého sťažovateľa.
3. Vládu Slovenskej republiky (ďalej len "vláda") zastupovala jej spoluzástupkyňa, pani M. Bálintová.
A. Okolnosti prípadu
4. Skutkové okolnosti prípadu, tak ako ich predložili strany, možno zhrnúť takto.
1. Pozadie
5. Sťažovatelia spolu žili ako druh a družka. V 90-tych rokoch dvadsiateho storočia si svojpomocne postavili obydlie v obci Plavecký Štvrtok. V lokalite žije niekoľko sto členná rómska komunita.
6. Je nesporné, že sťažovatelia nemajú žiadny právny titul k pozemku, na ktorom stojí obydlie, a ktorý patrí štátu a je v správe Slovenského pozemkového fondu (ďalej len "SPF"). Rovnako je nesporné, že obydlie bolo postavené bez stavebného povolenia a začalo byť užívané bez kolaudačného rozhodnutia.
7. Obydlie sa nachádza v blízkosti vysokotlakového plynovodu a vedľa prírodnej rezervácie. Bolo však sporné, či sa obydlie skutočne nachádza v ochrannom a bezpečnostnom pásme plynovodu, ako je zaznamenané v príslušných mapách.
8. Sťažovatelia obývali obydlie so svojimi tromi vtedy maloletými deťmi vrátane pána Adriána Salaya (pozri skôr uvedený odsek 2).
2. Konanie o dodatočnom povolení stavby
9. Dňa 24. februára 2012 bolo sťažovateľom oznámené začatie štátneho stavebného dohľadu, a to pre podozrenie, že ich obydlie bolo postavené v rozpore s platnými stavebnými predpismi.
10. Dňa 1. marca 2012 orgán dohľadu vykonal ústne pojednávanie a navštívil miesto za prítomnosti prvého sťažovateľa (druhá sťažovateľka sa nezúčastnila). Orgán dohľadu dospel k záveru, že obydlie bolo postavené vedome v rozpore s platnými stavebnými predpismi a bez právneho titulu. V dôsledku toho boli sťažovatelia vyzvaní, aby požiadali o dodatočnú legalizáciu stavby a príslušný stavebný úrad bol požiadaný o vykonanie príslušného konania.
11. Dňa 4. júla 2012 obec Plavecký Štvrtok ako stavebný úrad začala vo vzťahu k obydliu sťažovateľov správne konanie o dodatočnom povolení stavby. Sťažovatelia boli vyzvaní, aby predložili žiadosť o dodatočné povolenie stavby a doplnili ju o dokumentáciu uvedenú vo výzve. Lehota na splnenie výzvy bola určená na šesťdesiat dní a sťažovatelia boli informovaní, že môžu žiadať o jej predĺženie, akju nebudú môcť dodržať. Výzva sa odvoláva na § 88a stavebného zákona (zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov). V odseku 3 tohto ustanovenia je riešená situácia, keď vlastník stavby nemá vlastnícke právo k pozemku, na ktorom sa stavba nachádza, pričom za týchto okolností má stavebný úrad prerušiť konanie o dodatočnom povolení stavby a odkázať účastníkov konania na všeobecný súd, aby tento vyriešil ich právny vzťah. Ak nedôjde k predloženiu žiadosti o dodatočné povolenie stavby, alebo ak sa v konaní o dodatočnom povolení stavby preukáže rozpor stavby s verejným záujmom, stavebný úrad nariadi odstránenie stavby (§ 88a ods. 2 stavebného zákona).
3. Príkaz na odstránenie obydlia sťažovateľov
12. Dňa 5. októbra 2012 obec ako stavebný úrad nariadila odstránenie stavby do troch mesiacov. Príkaz by sa však stal vykonateľným až po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia. V tomto ohľade rozhodnutie obsahovalo konkrétne poučenie o dostupnom administratívnom opravnom prostriedku a súdnom prieskume.
13. Stavebný úrad zrekapituloval priebeh konania a sku
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).