Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Aplikovateľnosť dvojitého postihu podľa rozhodnutia A a B proti Nórsku v právnom poriadku SR

Autor v článku skúma možnosť aplikácie vecnej a časovej súvislosti v právnom poriadku Slovenskej republiky. V článku hodnotí každé kritérium vecnej súvislosti vo vzťahu k možnosti jeho aplikácie v právnom poriadku Slovenskej republiky. V závere článku predkladá návrh de lege ferenda, súvisiaci s rozhodnutím A a B proti Nórsku.

Author examinates in the article possibility of applicability material and time coherence in legal order of Slovak Republic. In the article author rates every criterion of material coherence in relation to possibility of its applicability in legal order of Slovak Republic. In the end of the article author suggests de lege ferenda solution related with ECHR decision A and B against Norway.

BLEHO, Š.: Aplikovateľnosť dvojitého postihu podľa rozhodnutia A a B proti Nórsku v právnom poriadku SR; Justičná revue, 74, 2022, č. 2, s. 198 – 205.

Kľúčové slová: A a B proti Nórsku, ne bis in idem, dvojitý postih.
Key words: A and B against Norway, ne bis in idem, double punishment.
Právne predpisy/legislation: zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov, zákon č. 301/2005 Z. z.Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.


Úvod
Rozhodnutiu
1)
ESĽP
A a B proti Nórsku
2)
(ďalej len "
A a B proti Nórsku
") je jedno z kľúčových rozhodnutí súvisiacich s
ne bis in idem
, ktoré so sebou prináša zmenu v chápaní princípu
ne bis in idem
a hlavne v rozsahu jeho aplikácie. Pre samotný rozsah aplikácie
ne bis in idem
je dôležité určiť, či možno podľa vnútroštátneho právneho poriadku aplikovať duplicitné potrestanie v trestnom konaní a v konaní o daňovom správnom delikte na základe teórie vecnej a časovej súvislosti, ktoré musia byť splnené kumulatívne. Túto tému považujeme za aktuálnu, pretože o možnosti duplicitného potrestania v trestnom a správnom konaní súdy SR nerozhodovali po právoplatnosti rozhodnutia
A a B proti Nórsku
.
3)
Účelom tohto článku je podrobiť právny poriadok Slovenskej republiky kritériám vecnej súvislosti a určiť, či je možné na základe rozhodnutia
A a B proti Nórsku
uložiť za totožný skutok sankciu v trestnom aj správnom konaní. Kritériu časovej súvislosti sa venovať nebudeme, pretože kým splnenie vecnej súvislosti primárne závisí od právneho poriadku konkrétneho štátu, tak splnenie vecnej súvislosti závisí od spolupráce orgánov činných v trestnom konaní a správcov dane, teda ide o čisto subjektívne kritérium, ktoré možno posúdiť iba na konkrétnom prípade.
Pred tým, než začneme posudzovať kritériá vecnej súvislosti vo vzťahu k právnemu poriadku Slovenskej republiky, chceme vyjadriť kritický postoj vo vzťahu k určitým aspektom tohto rozhodnutia.
4)
Podstata princípu zásady
ne bis in idem
je hmotnoprávne zabezpečiť zákaz dvojitého postihu za dodržania totožnosti skutku, subjektu, trestnej povahy deliktu, a procesnoprávne zabezpečuje, aby osoba nebola dvakrát stíhaná za totožný skutok. Takto chápaný rozsah aplikácie
ne bis in idem
bol správne dopĺňaný rozhodnutiami ESĽP.
5)
V odbornej verejnosti je zastávaný názor, že rozhodnutia
AaB proti Nórsku
a
Zolotukhin proti Ruskej federácii
sa dopĺňajú.
"I keď sa môže javiť, že tieto rozhodnutia si sčasti odporujú, pri podrobnejšom pohľade možno dôjsť k záveru, že sa naopak doplňujú."
6)
Súlad medzi rozhodnutiami
AaB proti Nórsku
a
Zolotukhin
je vysvetľovaný tým, že rozhodnutie
Zolotukhin proti Ruskej federácii
zakazuje dvojité potrestanie, aksa má konanie trestnej povahy opakovať.
A a B proti Nórsku
však doplňuje rozhodnutie
Zolotukhin proti Ruskej federácii
na situácie, keď sú konania vedené popri sebe. S týmto názorom možno polemizovať, pretože ignoruje aj samotný text rozhodnutia
Zolotukhin
. "
Komora zopakovala, že článok 4 Protokolu č. 7 sa neobmedzuje na právo nebyť potrestaný dvakrát, ale rozšíril sa na právo nebyť stíhaný alebo súdený dvakrát. V súlade s tým Súd zastáva názor, že článok 4 Protokolu č. 7 treba chápať tak, že zakazuje stíhanie alebo súdne konanie za druhý "trestný čin", pokiaľ vyplýva z rovnakých skutočností alebo skutočností, ktoré sú v podstate rovnaké."
7)
Účelom rozhodnutia
Zolotukhin
bolo vykladať čl. 4 ods. 7 Dohovorutak, abyv prípade totožnosti skutku, subjektu a deliktu trestnej povahy nebolo možné danú osobu ani stíhať ani potrestať dvakrát za ten istý skutok/delikt, čo rozhodnutie
AaB proti Nórsku
umožňuje. Zároveň je potrebné si uvedomiť, že samotné časové kritérium rozhodnutia
A a B proti Nórsku
je v rozpore s rozhodnutím
Zolotukhin proti Ruskej federácii
, pretože z časového kritéria vyplýva, že na seba nadväzujúce konania nemusia skončiť v rovnaký čas, stačí ak budú dostatočne tesné.
"Z označeného rozsudku veľkého senátu ESĽP vo veci A a B proti Nórsku ale tiež vyplýva, že aj v prípadoch, keď existuje dostatočne silná vecná súvislosť, je potrebné naplniť aj požiadavky časovej súvislosti. To však neznamená, že obe konania musia byť vedené súčasne od začiatku do konca".
8)
Takýto výklad by podľa rozhodnutia
Zolotukhin proti Ruskej federácii
zakladal prekážku
res iudicata
, pretože jedno trestné/daňové konanie by bolo skončené skôr ako druhé, čo byaj podľa už citovaných viet z judikátu
Zolotukhin proti Ruskej federácii
spôsobilo porušenie
ne bis in idem
podľa interpretačnej línie
Zolotukhin. A a B proti Nórsku
celú hmotnoprávnu aj procesnoprávnu podstatu
ne bis in idem
v podstate prelamuje, pretože stanovuje podmienky, podľa ktorých je možné dvojité stíhanie aj dvojité potrestanie pri zachovaní totožnosti skutku a subjektu i deliktu trestnej povahy. Pri posudzovaní tohto rozhodnutia sa musíme zamerať na znenie čl. 4 ods. 1 Protokolu č. 7
9)
k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, v ktorom je upravený princíp
ne bis in idem
. Nemožno opomenúť, že rozhodnutie
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).