Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Dolný, J.: Odporovateľnosť právnych úkonov v konkurznom práve Bratislava: Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., 2021 strán 104, ISBN: 978-80-8232-002-5

Kniha dlhoročného praktizujúceho správcu a vysokoškolského pedagóga predstavuje pioniersky počin v oblasti výskumu inštitútu negotium rescissibile v rámci insolvenčnej legislatívy Slovenskej republiky. Po Predhovore autora je tvorená 15-timi kapitolami, ktoré v závere publikácie dopĺňajú použité zdroje a vecný register.
Úvodná kapitola
Inštitút odporovateľnosti právnych úkonov
približuje esenciálne východiská tohto spôsobu riešenia veriteľsko-dlžníckych vzťahov v rámci civilného práva, vrátane všeobecného náhľadu autora na možnosti uspokojovania pohľadávok veriteľov pred vyhlásením konkurzu na majetok ich dlžníka. Čitateľ je oboznamovaný s účelom odporovacieho práva, pričom v texte je prezentovaná aj komparácia odporovateľnosti podľa Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. a zákona o konkurze a reštrukturalizácii č. 7/2005 Z.z.Zvýraznený je pritom princíp kolektívneho uspokojovania veriteľských pohľadávok v rámci konkurzného konania podľa zásady
pari passu
.
Oprávnením podať žalobu o určenie neúčinnosti právneho úkonu dlžníka sa zaoberá kapitola
Aktívna vecná legitimácia
. Aj keď ako najčastejší žalobcovia v týchto konaniach vystupujú správcovia (autorom nepresne označení ako správcovia konkurznej podstaty, keďže pojem "správca podstaty" poznal abrogovaný zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní), toto oprávnenie nie je priznané správcom v tzv. osobných bankrotoch. Práve pri právnom režime oddlženia, ktoré v rámci desiatok tisícov súdnych konaní predstavuje absolútnu majoritu aktuálnych konkurzných vecí, totiž správcovia nemôžu odporovacie právo uplatniť a to od účinnosti novely zákona č. 7/2005 Z.z., prijatej pod č. 377/2016 Z.z. Právom podať žalobu o určenie neúčinnosti právneho úkonu tak disponujú správcovia v "klasických" konkurzoch vyhlasovaných podľa druhej časti zákona č. 7/2005 Z.z., ako aj veritelia v prípade nepodania tejto žaloby správcom napriek ich kvalifikovanému podnetu. Veritelia tak môžu učiniť aj v prípade oddlžení a malých konkurzov, kde takýto postup môžu zvoliť nielen podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii, ale aj na základe Občianskeho zákonníka. Autor k osobám s aktívnou legitimáciou na podanie žaloby o určenie neúčinnosti právneho úkonu zaraďuje aj dočasného správcu, ktorým je aktuálne Okresný úrad v Žiline.
Obdobne kapitola
Pasívna
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).