Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

FRAMIPEK S.R.O. A AGRORACIO SENICA, A.S. proti SLOVENSKEJ REPUBLIKE

rozsudok z 28. januára 2020 k sťažnostiam č. 51894/14 a 52073/14 pre porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru (právo na prerokovanie náhrady škody v trestnom konaní v primeranej lehote)
V prípadoch framipek s.r.o. a AGRORACIO Senica, a.s. proti Slovenskej republike, Európsky súd pre ľudské práva (tretia sekcia), zasadajúc vo výbore v zložení:
Dmitry Dedov, predseda,
Alena Poláčková,
Gilberto Felici, sudcovia,
a Stephen Phillips, tajomník sekcie,
po prerokovaní na neverejnom zasadnutí 17. decembra 2019, vyhlasuje nasledovný rozsudok, ktorý bol prijatý v tento deň:
KONANIE
1.Prípad vznikol na základe dvoch sťažností (č. 51894/14 a 52073/14) proti Slovenskej republike, podaných na Súd podľa článku 34 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len "Dohovor") dvomi slovenskými obchodnými spoločnosťami, framipek s.r.o. a AGRORACIO Senica, a.s. (ďalej len "sťažujúce sa spoločnosti"), 13. júla 2014 a 15. júla 2014.
2.Sťažujúce sa spoločnosti zastupoval pán B. Fridrich, advokát pôsobiaci v Bratislave. Vládu Slovenskej republiky (ďalej len "vláda") zastupovala jej zástupkyňa, pani M. Pirošíková.
3.Dňa 2. júna 2017 boli sťažnosti notifikované vláde.
4.Vláda namietala proti preskúmaniu sťažností výborom. Po zvážení námietky vlády ju Súd odmieta.
SKUTKOVÝ STAV
I. OKOLNOSTI PRÍPADU
5.Prvá sťažujúca sa spoločnosť, framipek s.r.o., je spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom v Šenkviciach. Druhá sťažujúca sa spoločnosť, AGRORACIO Senica, a.s., je akciová spoločnosť so sídlom v Senici časť Čáčov. Dňa 20. januára 2017 druhá sťažujúca sa spoločnosť zmenila svoj názov na BALVI INVEST a.s. a presunula sídlo do Bratislavy.
6.V roku 2000 obe sťažujúce sa spoločnosti uzavreli obchodné zmluvy so spoločnosťou B. s cieľom získať finančné investície a poskytli jej peňažnú sumu. Spoločnosť B. však zmluvy neplnila, a preto obe obchodné spoločnosti od nich odstúpili.
7.Dňa 18. októbra 2002 bolo začaté trestné konanie proti neznámemu páchateľovi, ktorý, konajúc v mene spoločnosti B., uzavrel zmluvy prinajmenšom s päťdesiatimi dvoma podnikateľskými subjektmi, prevzal od nich peňažné sumy, ale zmluvy neplnil. Tieto podnikateľské subjekty tak utrpeli škodu v hodnote ekvivalentu sumy okolo 390 000 eur (EUR).
8.Dňa 6. novembra 2002 a 29. mája 2003 boli štatutárni zástupcovia sťažujúcich sa spoločností vypočutí Krajským riaditeľstvom Policajného zboru v Banskej Bystrici v súvislosti s uvedeným trestným konaním. Konkretizovali troch predstaviteľov spoločnosti B., čiže J. B., P. M. a B. Š., ktorí boli prítomní na rokovaniach o sporných obchodných zmluvách. Počas výsluchov štatutárni zástupcovia sťažujúcich sa spoločností uplatnili nároky poškodených na náhradu škody a vyčíslili požadované sumy.
9.Na začiatku výsluchu 6. novembra 2002 štatutárny zástupca prvej sťažujúcej sa spoločnosti, M. Č., uviedol:
"Som samostatne zárobkovo činná osoba, spolumajiteľ a jediný konateľ obchodnej spoločnosti framipek s.r.o. so sídlom v Šenkviciach...".
Po opísaní rokovaní so zástupcami spoločnosti B. formuloval svoj nárok nasledovne:
"Po poučení podľa § 43 Trestného poriadku prehlasujem, že žiadam uhradiť sumu vo výške 510 766,90 Sk [cca 16 954 EUR] ako škodu, ktorá mi bola trestným činom spôsobená.".
10.Štatutárny zástupca druhej sťažujúcej sa spoločnosti, M. J., formuloval nárok nasledovne:
"Na záver ako štatutárny zástupca obchodnej spoločnosti Agroratio Senica s.r.o. Senica - Čáčov prehlasujem, že konaním zástupcov spoločnosti B. ... mi vznikla škoda vo výške 1.035.672,- Sk [cca 34 378 EUR]. Po poučení podľa § 43 Trestného poriadku uvádzam, že sumu v uvedenej výške žiadam nahradiť.".
11.Dňa 29. decembra 2008 bolo trestné konanie zastavené z dôvodu, že skutok nebol trestným činom. Toto rozhodnutie bolo zrušené generálnym prokurátorom na základe sťažnosti podanej niektorými poškodenými vrátane druhej sťažujúcej sa spoločnosti. Počas následného vyšetrovania boli zabezpečené listinné dôkazy, získané svedecké výpovede a výpisy z bankových účtov a ďalšia korešpondencia pripojená do spisu.
12.Dňa 7. decembra 2009 boli vznesené obvinenia z trestného činu sprenevery voči dvo
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).