Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Ivan MARIČÁK proti Slovenskej republike

rozhodnutie z 18. mája 2021 k sťažnosti č. 45558/15 pre namietané porušenie článku 8 Dohovoru (právo na súkromie)

Európsky súd pre ľudské práva (prvá sekcia), zasadajúc 18. mája 2021 vo výbore v zložení:
Gilberto Felici, predseda,
Alena Poláčková,
Raffaele Sabato, sudcovia,
a Liv Tigerstedt, zástupkyňa tajomníka sekcie,
berúc do úvahy uvedenú sťažnosť podanú 12. októbra 2015,
berúc do úvahy stanovisko predložené dotknutou vládou a následné stanovisko k nemu predložené sťažovateľom, po prerokovaní, rozhoduje takto:
SKUTKOVÝ STAV
1. Sťažovateľ, pán Ivan Maričák, je slovenský štátny občan, ktorý sa narodil v roku 1978 a v súčasnosti vykonáva trest odňatia slobody v ústave na výkon trestu v Ilave. Pred Súdom ho zastupovala pani T. Vorobelová, advokátka pôsobiaca v Košiciach.
Vládu Slovenskej republiky (ďalej len "vláda") zastupovala jej zástupkyňa, pani M. Pirošíková, ktorú nahradila jej spoluzástupkyňa, pani M. Bálintová.
A. Okolnosti prípadu
2. Skutkové okolnosti prípadu, tak ako ich uviedli strany, možno zhrnúť takto.
3. Sťažovateľovi bol uložený trest odňatia slobody na dvadsaťpäť rokov za lúpež a výtržníctvo [pre podrobnosti pozri
Maričák proti Slovenskej republike
(rozh.), č. 26621/10, 2. jún 2011]. Predtým bol šesťkrát odsúdený, počítajúc do toho dve iné lúpeže a šikanovanie v armáde. Vzhľadom na túto minulosť bol pozbavený slobody v maximálnom stupni stráženia.
4. Dňa 2. marca 2012 bol do ústavu na výkon trestu odňatia slobody doručený súkromný list adresovaný sťažovateľovi od známeho. Ako sa zistilo v nasledujúcom konaní, list obsahoval tieto časti:
"...jeho eminencia podplukovník [meno], ... napíš sťažnosť na lekára, ktorý je zrejme z ďalších idiotov
v
[miesto, kde je sťažovateľ pozbavený slobody],... môžem urobiť jednu vec-napísať tomu riaditeľovi list, dať to vytlačiť ako plagát a polepiť ním [mesto, kde je sťažovateľ pozbavený slobody], nech vedia aj v krčme oproti, čo za exota tam zasa sedí, ... žiadny bachar, ani keby mal aj hodnosť ríšskeho maršála, nemá čo o tom rozhodovať, ... možno by pomohlo niekoho nakopať do zadku rovno pred basou, ako to zariadil [iná osoba - pravdepodobne známy odsúdený] lekárovi v Bratislave."
5. V ten istý deň pedagóg ústavu na výkon trestu na pohovore informoval sťažovateľa, že list bol zadržaný a založený do osobného spisu sťažovateľa a neodovzdá sa mu.
6. Písomný záznam z pohovoru označoval ako dôvod pre tieto opatrenia to, že list obsahuje informácie s hanlivým obsahom, ktorý môže narušiť účel trestu. Odkázalo sa na § 25 ods. 2 a ods. 4 zákona o výkone trestu odňatia slobody (zákon č. 475/2005 Z.z., v znení účinnom
v
tom čase - ďalej len "zákon o VTOS"), ktorý ustanovuje zadržanie listu z uvedených dôvodov. Záznam ďalej uvádzal, že sťažovateľ bol poučený o účele trestu podľa § 11 tohto zákona s dôrazom na výchovu sťažovateľa, aby dodržiaval zákony a spoločenské normy a mal úctu k iným a sebaúctu.
7. Sťažovateľ záznam podpísal, vyjadriac nesúhlas so zadržaním listu, keďže nebol oboznámený s jeho obsahom. Svoju argumentáciu potom rozvíjal prostredníctvom opakovaných podaní riaditeľovi ústavu na výkon trestu, generálnemu riaditeľstvu ZVJS, ministerstvu spravodlivosti a prokuratúre. Dvakrát sa tiež obrátil na ústavný súd (podrobnosti pozri ďalej).
8. V rozsahu, v akom možno zistiť z dokumentov predložených Súdu, svoju argumentáciu rozvíjal takto. Príslušný zákon nebol dostatočne presný, keďže neustanovoval žiadnu definíciu, čo znamená "hanlivý obsah". Interpretácia tejto kategórie bola preto subjektívna a v jeho prípade bola svojvoľná. Neexistoval žiaden opravný prostriedok. Kým on si list prečítať nemohol, ktorýkoľvek príslušník ústavu na výkon trestu s prístupom do jeho spisu tak urobiť mohol. Čo sa týka požiadavky "v súlade so zákonom", sťažovateľ sa odvolal na rozsudky Súdu v prípadoch
Niedbata proti Poľsku
(č. 27915/95, 4. júl 2000) a
Radaj proti Poľsku
(č. 29537/95 a č. 35453/97, 28. november 2002). Pokiaľ ide o "nevyhnutnosť v demokratickej spoločnosti" zadržať súkromné listy odsúdených "majúce v úmysle znevážiť štátne orgány", poukázal na rozsudok Súdu v prípade
Pfeifer a Plankl proti Rakúsku
(25. február 1992, séria A č. 227).
9. Odpoveď orgánov obsahovala toto.
Sťažovateľ bol opäť informovaný o dôvodoch zadržania listu na pohovore s pedagógom ústavu konajúcim z priameho poverenia riaditeľa ústavu na výkon trestu. Generálne riaditeľstvo ZVJS vykonalo prešetrenie priamo na mieste. Opakovane sa odkázalo na už uvedené zákonné ustanovenie a problematické časti listu boli oznámené sťažovateľovi, ako sú citované skôr (pozri odsek 4).
10. Sťažovateľova prvá ústavná sťažnosť namierená proti ústavu na výkon trestu bola odmietnutá 30. mája 2013 z dôvodu, že vec spadá do právomoci prokuratúry, čo podľa princípu subsidiarity vylučuje právomoc ústavného súdu.
11. V odpovedi na následné sťažnosti sťažovateľa, po preskúmaní spisového materiálu, prokuratúra súhlasila s ústavom na výkon trestu, že list obsahuje informácie spadajúce do sféry § 25 ods. 2 zákona o VTOS. Prokuratúra sťažovateľovi podrobne vysvetlila režim zaobchádzania s takýmito listami a dodala, že informácie spôsobilé narušiť účel trestu zahŕňajú informácie nabádajúce na trestnú činnosť. Skrátka, nebolo zistené žiadne skutkové alebo právne pochybenie v spôsobe, akým boli list a sťažovateľove následné sťažnosti vybavené.
12. S
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).