Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

K 20. výročiu vzniku justičnej pokladnice

Informujeme o činnosti justičnej pokladnice, ktorá vznikla na základe zákona č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok. Inštitút justičnej pokladnice priniesol jednoznačný progres do vymáhania súdnych pohľadávok z hľadiska efektivity, právnej čistoty, ako aj ďalšieho cieľa, ktorým bolo i bude napĺňanie príjmov štátneho rozpočtu.

We inform about the activities of the Judicial treasury, which has been established on the basis of the law no. 65/2001 Collection of Laws about the administration and recovery of the judicial claims. The institute of the Judicial treasury has brought a definite progress into the recovery of the judicial claims fromthe point of view of the efficiency, legal purism as well as from the point of view of another aim which is the fulfilment of the state budget revenues.

CAPEK, S.: K 20. výročiu vzniku justičnej pokladnice; Justičná revue, 74, 2022, č. 2, s. 217 – 221.

Kľúčové slová: súdna pohľadávka, právoplatné a vykonateľné rozhodnutie, výkon rozhodnutia.
Key words: judicial claim, valid and enforceable judicial decision, enforcement of judicial decisions.
Právne predpisy/legislation: Zákon č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok, Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov.


Dňa 1.4.2021 uplynulo 20 rokov, odkedy zákon číslo 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok nadobudol účinnosť a začala činnosť justičnej pokladnice pri Krajskom súde v Bratislave, ako centra vymáhania súdnych pohľadávok.
I Zámer a ciele vzniku justičnej pokladnice
Súdna pohľadávka je osobitný druh pohľadávky, súdna pohľadávka je pohľadávka z rozhodovacej a inej činnosti súdov, vrátane špecializovaného trestného súdu, pri ktorej vzniká poplatková povinnosť zaplatiť súdne pohľadávky, trovy trestného konania, pokuty, svedočné, znalečné a iné náklady súdneho konania. Súdnou pohľadávkou je aj pohľadávka vyplývajúca z rozhodnutia súdu o zhabaní peňažnej čiastky v trestnom konaní, ako aj pohľadávka, o ktorej tak ustanoví osobitný predpis (zákon č. 183/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí o peňažnej sankcii v Európskej únii a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Veľmi dôležitými skutočnosťami pre ďalší chod justičnej pokladnice pri výkone súdnej moci sú:
  • justičná pokladnica svojím konaním je jednoznačne zaradená do porozsudkovej činnosti súdov, rozhodnutia justičnej pokladnice sú rozhodnutiami súdu I. stupňa,
  • v agende justičnej pokladnice pracujú a rozhodujú súdni tajomníci a vyšší súdni úradníci na základe zákona č. 549
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).