Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

K napätosti vzťahov medzi médiami a súdnictvom

Vzťahy medzi súdnictvom a médiami sú ovplyvňované nadmerným záujmom verejnosti o priebeh a výsledky súdnych konaní. Je povinnosťou novinárov tento záujem uspokojiť. Prináša to však aj zodpovednosť novinárov, aby pri tom nenarušili autoritu súdnictva. Táto sa dá narušiť účelovým vynášaním informácií z častí súdnych spisov, ktoré majú byť utajené pred verejnosťou. V rozoberanom prípade je dôvodom vynášania informácií zo spisov snaha sudcov prostredníctvom nich zapájať sa do politického života a ovplyvňovať ho v prospech záujmov sudcovského stavu.

Relations between the judiciary and the media are influenced by excessive public interest in the conduct and outcome of court proceedings. It is the duty of journalists to satisfy this interest. However, it also brings the responsibility of journalists not to undermine the authority of the judiciary. This can be undermined by the purposeful distribution of information from parts of court files that are to be kept secret from the public. In the case at hand, the reason for distribution of information from the files is the judges’ attempt to engage in political life and influence it in the interests of the judiciary.

SVÁK, J.: K napätosti vzťahov medzi médiami a súdnictvom; Justičná revue, 74, 2022, č. 3, s. 403 – 408.

Kľúčové slová: súdnictvo, sloboda prejavu, médiá, informovanie o súdnych konaniach.

Key words: judiciary, freedom of expression, media, information on court proceedings.

Vzťahy medzi médiami a súdnictvom sa v čase vyvíjajú.Od vzájomnej symbiózy v prvom desaťročí po roku 1989, kedy média boli na strane posilňovania sudcovskej nezávislosti, až po súčasnosť, kedy zdôrazňujú sudcovskú zodpovednosť. V neoliberálnom prostredí na prelome milénií sa tak ako v ekonomickom prostredí každá diskusia končila "... lebo súkromník je lepší hospodár ako štát", tak aj v justičnom prostredí sa končila "...lebo sudcovská nezávislosť."
Dokonca aj tam, kde nešlo o výkon súdnictva ako napríklad vo vzdelávaní sudcov, kde sa ešte dodalo
"... lebo sudca najlepšie vie čo sudca potrebuje vedieť a ako sa vzdelávať",
ba preto sa menili v tomto smere aj zákony prikazujúce, aby do vedenia rezortných vzdelávacích inštitúcií boli
ex lege
kreovaní sudcovia a nie akademici (sudca a učiteľ sú dve rôzne povolania, aj keď učiteľ K. Plank je v spomienkach najlepším predsedom Najvyššieho súdu SR). Tieto, pre niekoho až komické situácie, ktoré prebehli bez väčšej odozvy médií, sa začali meniť, keď sa medzi médiá a sudcov vmiešala politika. V predchádzajúcom komentovanom rozhodnutí
1)
išlo o klasickú snahu sankcionovať sudcov kritizujúcich súdne reformy. V komentovanom rozhodnutí
Freitas Rangel proti Portugalsku (z 11. januára 2022, č. 78873/13)
išlo o iný aspekt kolaborácie médií a reprezentantov súdnictva pri ovplyvňovaní verejnej mienky a politiky. Je ním spolupráca sudcov, resp. iných osôb z justičného prostredia s novinármi prostredníctvom posúvania/predávania dokumentov zo súdnych spisov, ktoré môžu byťv mediálnom prostredí využité na ovplyvňovanie verejnej mienky. Výnimočnosť tohoto prípadu z pohľadu vzťahov medzi médiami a súdnictvom je v tom, že na predmetné negatívne praktiky upozornil rešpektovaný novinár a poškodenými sa cítili byť stavovské organizácie sudcov a prokurátorov (veď predsa nie sú dôkazy o takejto kolaborácii sudcov s novinármi), ktoré iniciovali trestnoprávne stíhanie a napokon aj odsúdenie tohto novinára.
Ako k tomu došlo. Sťažovateľa ako renomovaného novinára pozvala Socialistická strana na zasadnutie parlamentnej komisie pre etiku, spoločnosť a kultúru s tým, aby vypovedal na tému slobody prejavu a médií v Portugalsku.
2)
Zasadnutie komisie bolo verejné a bolo naň pozvaných vyše sedemdesiat osobností, aby sa mohli k tejto téme vyjadriť. Sťažovateľ počas svojej prezentácie obvinil časť novinárov zo znižovania štandardov žurnalistky v Portugalsku a upozornil na skutočnosť, že politické a súdne subjekty využívajú žurnalistiku na presadzovanie politických cieľov. Doslova uviedol: "
Je naliehavé, aby sa niečo urobilo. Deväťdesiat percent mladých novinárov nečítalo etický kódex. Nikto nebol nikdy potrestaný za zlú novinársku prax. Nikto nebol ani pochválený za kvalitnú. Žurnalistika je nevyhnutná pre demokraciu. Bez kvalitnej žurnalistiky niet demokracie. Situácia sa však zhoršila. Okruh sa rozšíril a to je trend (modismo) modernej doby - o profesijné združenia sudcov a prokurátorov. Ide o dve centrá spravujúce informácie zo súdnych prípadov (duas centralis de gestäo de informagäo processual), ktoré úzko spolupracujú s novinármi. Získavajú dokumenty týkajúce sa súdnych prípadov, ktoré môžu novinári zverejniť a tieto im odovzdávajú na verejnosti, v kaviarňach, čím môže dôjsť po ich zverejnení k porušeniu súdneho tajomstva (segreto de justiga). To sa neskončí dobre, pán predsedajúci, páni poslanci, ak sa nevrátite do doby, keď existovali pravidlá, ktoré bránili justícii angažovať sa v politike
".
Sťažovateľ teda upozornil, že sudcovia sa angažujú v politike aj účelovým "vynášaním" dokumentov zo súdnych spisov, ktoré poskytujú novinárom na ich zverejnenie. Nasledovalo trestné oznámenie zo strany justičných stavovských organizácií pre urážku právnickej osoby za výroky v parlamente, ktorými ich sťažovateľ obvinil z toho, že získavajú zo súdnych spisov materiály, ktoré v "kaviarňac
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).