Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

LIBER III, TITULUS V: DE NEGOTIIS GESTIS (pars reliqua) 3. kniha, 5. titul: O obstaraných záležitostiach (posledná časť)

Z latinského originálu Corpus iuris civilis, vol. 1: Iustiniani Digesta

30. PAPINIANUS libro secundo responsorum
Liberto vel amico mandavit pecuniam accipere mutuam: cuius litteras creditor secutus contraxit et fideiussor intervenit: etiamsi pecunia non sit in rem eius versa, tamen dabitur in eum negotiorum gestorum actio creditori vel fideiussori, scilicet ad exemplum institoriae actionis.
1. Inter negotia Sempronii, quae gerebat, ignorans Titii negotium gessit: ob eam quoque speciem Sempronio tenebitur, sed ei cautionem indemnitatis officio iudicis praeberi necesse est adversus Ttium, cui datur actio. idem in tutore iuris est.
2. Litem in iudicium deductam et a reo desertam frustratoris amicus ultro egit, causas absentiae eius allegans iudici: culpam contraxisse non videbitur, quod sententia contra absentem dicta ipse non provocavit.
ULPIANUS notat.
hoc verum est, quia frustrator condemnatus est: ceterum si amicus, cum absentem defenderet condemnatus, negotiorum gestorum aget, poterit ei imputari, si cum posset non appellasset.
3. Qui aliena negotia gerit, usuras praestare cogitur eius scilicet pecuniae, quae purgatis necessariis sumptibus superest.
4. Libertos certam pecuniam accipere testator ad sumptum monumenti voluit: si quid amplius fuerit erogatum, iudicio negotiorum gestorum ab herede non recte petetur nec iure fideicommissi, cum voluntas finem erogationis fecerit.
5. Tutoris heres impubes filius ob ea, quae tutor eius in rebus pupillae paternae gessit, non tenetur, sed tutor proprio nomine iudicio negotiorum gestorum convenietur.
6. Quamquam mater filii negotia secundum patris voluntatem pietatis fiducia gerat, tamen ius actoris periculo suo litium causa constituendi non habebit, quia nec ipsa filii nomine recte agit aut res bonorum eius alienat vel debitorem impuberis accipiendo pecuniam liberat.
7. Uno defendente causam communis aquae sententia praedio datur: sed qui sumptus necessarios ac probabiles in communi lite fecit, negotiorum gestorum actionem habet.
 
   30. PAPINIANUS v 2. knihe Odpovedí
Prepustencovi alebo priateľovi (niekto) prikázal prijať peňažnú pôžičku. veriteľ pridržiavajúci sa jeho listu uzatvoril zmluvu a pristúpil ručiteľ. Hoci peniaze neprešli do jeho majetku, predsa bude veriteľovi alebo ručiteľovi udelená proti nemu žaloba z obstarania záležitostí, a to na spôsob institorskej žaloby.
1. Popri Semproniových záležitostiach, ktoré niekto obstarával, nevedomky obstaral Titiovu záležitosť. bude Semproniovi zaviazaný aj pre tento prípad, je však potrebné, aby mu z úradnej moci sudcu bola poskytnutá záruka odškodnenia proti Ttiovi, ktorému je udelená žaloba. To isté právo platí u poručníka.
2. Na súd sa dostal spor, na ktorý sa žalovaný nedostavil, a priateľ (tohto) klamára dobrovoľne viedol spor, predložiac sudcovi dôvody jeho neprítomnosti. nebude sa uznávať, že sa dopustil nedbanlivosti, keď sa sám neodvolal proti rozsudku vynesenom voči neprítomnému.
ULPIANUSpoznamenáva.
toto je správne, lebo bol odsúdený klamár. avšak ak bol odsúdený priateľ, keď hájil neprítomného, bude žalovať z obstarania záležitostí, a bude možné mu pričítať (za vinu), ak sa neodvolal, keď mohol.
3. Kto obstaráva cudzie záležitosti, je nútený poskytnúť úroky nepochybne z tých peňazí, ktoré ostávajú po odrátaní nutných výdavkov.
4. Poručiteľ chcel, aby prepustenci prijali istú sumu peňazí ako výdavok na hrobku: ak sa niečo vynaloží navyše, správne sa nebude vymáhať od dediča žalobou z obstarania záležitostí ani právom fideikomisu, keďže posledná vôľa určila hranicu výdavku.
5. Nedospelý syn poručníka ako dedič nezodpovedá kvôli tomu, čo jeho poručník vykonal v záležitostiach otcovho (zvereného) nedospelého dievčaťa, ale poručník bude vo vlastnom mene žalovaný žalobou z obstarania záležitostí.
6. Hoci matka obstaráva synove záležitosti podľa otcovej vôle, vedená dôverou v jeho svedomitosť, predsa nebude mať právo v prípade sporov ustanoviť právneho zástupcu na vlastné nebezpečenstvo, pretože sama nemôže riadne žalovať v mene syna alebo scudziťveci z jeho majetku alebo prijatím peňazí oslobodiť dlžníka nedospelého.
7. V spore o spoločnú vodu sa bráni jedna strana a je vynesený rozsudok v prospech pozemku: ale ten, kto vynaložil na spoločný spor nevyhnutné a ospravedlniteľné výdavky, má žalobu z obstarania záležitostí.
 
   31. IDEM libro tertio responsorum
Fideiussor imperitia lapsus alterius quoque contractus, qui personam eius non contingebat, pignora vel hypothecas suscepit et utramque pecuniam creditori solvit, existimans indemnitati suae confusis praediis consuli posse. ob eas res iudicio mandati frustra convenietur et ipse debitorem frustra conveniet, negotiorum autem gestorum actio utrique necessaria erit: in qua lite culpam aestimari satis est, non etiam casum, quia praedo fideiussor non videtur. creditor ob id factum ad restituendum iudicio, quod de pignore dato redditur, cum videatur ius suum vendidisse, non tenebitur.
1. Ignorante virgine mater a sponso filiae res donatas suscepit: quia mandati vel depositi cessat actio, negotiorum gestorum agitur.
31. TEN ISTÝ v 3. knihe Odpovedí
Ručiteľ, pochybiac z neskúsenosti, prevzal zálohy alebo hypotéky aj inej zmluvy, ktorá sa netýkala jeho osoby, a vyplatil veriteľovi obe sumy peňazí v domnienke, že sa môže postarať o svoje odškodnenie problematickými pozemkami. Kvôli týmto veciam bude márne žalovaný žalobou z príkaznej zmluvy a sám (ňou) bude márne žalovať dlžníka, obidvom však bude potrebná žaloba z obstarania záležitostí: a v tomto spore je postačujúce ohodnotiť nedbanlivosť, nie aj náhodu, pretože ručiteľ sa nepovažuje za lupiča. Kvôli tejto skutočnosti veriteľ nebude zaviazaný k navráteniu žalobou, ktorá sa ustanovuje ohľadne
1. Matka prijala od snúbenca dcéry darované veci bez vedomia dievčaťa: je
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).