Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

LIBER IV, TITULUS II: QUOD METUS CAUSA GESTUM ERIT (pars prima)

Z latinského originálu Corpus iuris civilis, vol. 1: Iustiniani Digesta pripravujú: Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
1.
ULPIANUS
libro undecimo ad edictum
Ait praetor: 'Quod metus causa gestum erit, ratum non habebo'. olim ita edicebatur 'quod vi metusve causa': vis enim fiebat mentio propter necessitatem impositam contrariam voluntati: metus instantis vel futuri periculi causa mentis trepidatio. sed postea detracta est vis mentio ideo, quia quodcumque vi atroci fit, id metu quoque fieri videtur.
1.
ULPIANUS
v 11. knihe K ediktu
Prétor
1)
hovorí: 'To, čo sa urobilo zo strachu, neschválim'. Kedysi to bolo vyhlásené takto: 'čo sa urobilo pod násilím alebo zo strachu', lebo násilie bolo zmienené kvôli vnútenej nevyhnutnosti, ktorá je protikladná k (ozajstnej) vôli, strach ako zdesenie mysle kvôli hroziacemu alebo budúcemu nebezpečenstvu. Neskôr sa však zmienka o násilí odstránila, pretože čokoľvek sa deje kvôli hrubému násiliu, uznáva sa, že sa to deje aj zo strachu.
2.
PAULUS
libro primo sententiarum
Vis autem est maioris rei impetus, qui repelli non potest.
2.
PAULUS
v 1. knihe Myšlienok
Násilie však znamená útok silnejšej povahy, ktorý sa nedá odvrátiť.
3.
ULPIANUS
libro undecimo ad edictum
Continet igitur haec clausula et vim et metum, et si quis vi compulsus aliquid fecit, per hoc edictum restituitur.
1.
Sed vim accepimus atrocem et eam, quae adversus bonos mores fiat, non eam quam magistratus recte intulit, scilicet iure licito et iure honoris quem sustinet. ceterum si per iniuriam quid fecit populi Romani magistratus vel provinciae praeses, Pomponius scribit hoc edictum locum habere: si forte, inquit, mortis aut verberum terrore pecuniam alicui extorserit.
3.
ULPIANUS
v 11. knihe K ediktu
Táto klauzula sa teda vzťahuje aj na násilie, aj na strach a ak niekto urobil niečo donútený násilím, prostredníctvom tohto ediktu dôjde k navráteniu do pôvodného stavu.
1.
Za násilie považujeme hrubé násilie a také, ktoré sa deje proti dobrým mravom, a nie také, ktoré vykonal úradník riadne, totižto tak, ako to dovoľuje právo, a z právomoci úradu, ktorý zastáva. Avšak Pomponius píše, že tento edikt je na mieste, ak niečo vykonal protiprávne úradník rímskeho ľudu alebo správca provincie: ak si azda, ako hovorí, vynútil od niekoho peniaze pod hrozbou smrti alebo zbičovania.
4.
PAULUS
libro undecimo ad edictum
Ego puto etiam servitutis timorem similiumque admittendum.
4.
PAULUS
v 11. knihe K ediktu
Domnievam sa, že pripustiť sa musí aj strach z otroctva a podobných vecí.
5.
ULPIANUS
libro undecimo ad edictum
Metum accipiendum Labeo dicit non quemlibet timorem, sed maioris malitatis.
5.
ULPIANUS
v 11. knihe K ediktu
Labeo hovorí, že strach sa nesmie chápať ako akákoľvek obava, ale ako strach z väčšieho zla.
6.
GAIUS
libro quarto ad edictum provinciale
Metum autem non vani hominis, sed qui merito et in homine constantissimo cadat, ad hoc edictum pertinere dicemus.
6.
GAIUS
v 4. knihe K provinčnému ediktu
Lež tvrdíme, že tohto ediktu sa netýka strach nestáleho človeka, ale taký strach, ktorý by dôvodne zasiahol aj človeka s veľmi pevným charakterom.
7.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).