Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

LIBER IV, TITULUS III: DE DOLO MALO (pars prima) - 4. kniha, 3. titul: O podvode (1. časť)

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* LIBER IV, TITULUS III: DE DOLO MALO (pars prima) 4. kniha, 3. titul: O podvode
1)
(1. časť) *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
1.
ULPIANUS
libro undecimo ad edictum
Hoc edicto praetor adversus varios et dolosos, qui aliis offuerunt calliditate quadam, subvenit, ne vel illis malitia sua sit lucrosa vel istis simplicitas damnosa.
1.
Verba autem edicti talia sunt: 'Quae dolo malo facta esse dicentur, si de his rebus alia actio non erit et iusta causa esse videbitur, iudicium dabo.'
2.
Dolum malum Servius quidem ita definiit machinationem quandam alterius decipiendi causa, cum aliud simulatur et aliud agitur. Labeo autem posse et sine simulatione id agi, ut quis circumveniatur: posse et sine dolo malo aliud agi, aliud simulari, sicuti faciunt, qui per eiusmodi dissimulationem deserviant et tuentur vel sua vel aliena: itaque ipse sic definiit dolum malum esse omnem calliditatem fallaciam machinationem ad circumveniendum fallendum decipiendum alterum adhibitam. Labeonis definitio vera est.
3.
Non fuit autem contentus praetor dolum dicere, sed adiecit malum, quoniam veteres dolum etiam bonum dicebant et pro sollertia hoc nomen accipiebant, maxime si adversus hostem latronemve quis machinetur.
4.
Ait praetor: 'si de his rebus alia actio non erit.' merito praetor ita demum hanc actionem pollicetur, si alia non sit, quoniam famosa actio non temere debuit a praetore decerni, si sit civilis vel honoraria, qua possit experiri: usque adeo, ut et Pedius libro octavo scribit, etiamsi interdictum sit quo quis experiri, vel exceptio qua se tueri possit, cessare hoc edictum. idem et Pomponius libro vicensimo octavo, et adicit: et si stipulatione tutus sit quis, eum actionem de dolo habere non posse, ut puta si de dolo stipulatum sit.
5.
Idem Pomponius ait et si actionem in nos dari non oporteat, veluti si stipulatio tam turpis dolo malo facta sit, ut nemo daturus sit ex ea actionem, non debere laborare, ut habeam de dolo malo actionem, cum nemo sit adversus me daturus actionem.
6.
Idem Pomponius refert Labeonem existimare, etiamsi quis in integrum restitui possit, non debere ei hanc actionem competere: et si alia actio tempore finita sit, hanc competere non debere, sibi imputaturo eo, qui agere supersedit: nisi in hoc quoque dolus malus admissus sit ut tempus exiret.
7.
Si quis cum actionem civilem haberet vel honorariam, in stipulatum deductam acceptilatione vel alio modo sustulerit, de dolo experiri non poterit, quoniam habuit aliam actionem: nisi in amittenda actione dolum malum passus est.
8.
Non solum autem si adversus eum sit alia actio, adversus quem de dolo quaeritur,
1.
ULPIANUS
v 10. knihe K ediktu
Týmto ediktom prétor pomáha proti krivým a podvodníckym osobám, ktoré akousi svojou ľstivosťou uškodili iným, aby ani tamtým neprinášala ich zloba zisk, ani pre tých druhých nebola úprimnosť škodlivá.
1.
Slová ediktu sú však takéto: 'Ak ohľadne tých vecí, o ktorých sa bude tvrdiť, že boli učinené so zlým úmyslom, nebude možná iná žaloba a ak sa bude zdať, že existuje spravodlivý dôvod, udelím žalobu.'
2.
Zlý úmysel totiž Servius definoval ako nejakú machináciu so zámerom oklamať druhého, tým že iné sa predstiera, iné sa koná. Ale podľa Labeona sa to, aby bol niekto podvedený, môže urobiť aj bez predstierania: aj bez zlého úmyslu sa môže iné robiť, iné predstierať, ako to robia tí, ktorí prostredníctvom takéhoto zastretia sa podriaďujú (forme) a chránia buď svoje, alebo cudzie záležitosti, preto sám definoval zlý úmysel tak, že je to každá lesť, každé klamstvo a machinácia použitá na podvedenie, oklamanie a zavádzanie druhého. Labeonova definíca je správna.
3.
Avšak prétor sa neuspokojil s tým, že sa povie úmysel
(dolus),
ale pridal aj slovo zlý
(malus),
pretože starí právnici označovali úmysel aj za dobrý a rozumeli pod týmto pojmom dôvtip, najmä ak by niekto strojil proti nepriateľovi alebo lupičovi.
4.
Prétor hovorí: 'ak ohľadne tých vecí nebude možná iná žaloba.' A prétor právom sľubuje takúto žalobu iba za predpokladu, ak nie je iná, pretože prétor nesmel ľahkomyseľne rozhodnúť o žalobe spôsobujúcej zlú povesť, ak by existovala civilná alebo honorárna žaloba, ktorou by sa mohlo žalovať: ako píše aj Pedius v ôsmej knihe: dotiaľ sa tento edikt neuplatňuje, pokiaľ by existoval hoci aj interdikt, ktorý by niekto mohol použiť, alebo by existovala námietka, ktorou by sa niekto mohol chrániť. To isté uvádza aj Pomponius v dvadsiatej ôsmej knihe a dodáva: aj ak by bol niekto chránený stipuláciou, nemôže mať žalobu z podvodu, ako napríklad keď sa ohľadne podvodu sľúbila záruka.
5.
Ten istý Pomponius hovorí, že ak nie je potrebné, aby bola proti nám poskytnutá žaloba, ako keď bola urobená stipulácia so zlým úmyslom taká hanebná, že nikto podľa nej nepo
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).