Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

LIBER IV, TITULUS III: DE DOLO MALO (pars reliqua) 4. kniha, 3. titul: O podvode (posledná časť)

13.
ULPIANUS
libro undecimo ad edictum
Heredibus tamen harum personarum, item adversus heredes de dolo actio erit danda.
1.
Item in causae cognitione versari Labeo ait, ne in pupillum de dolo detur actio, nisi forte nomine hereditario conveniatur. ego arbitror et ex suo dolo conveniendum, si proximus pubertati est, maxime si locupletior ex hoc factus est.
13.
ULPIANUS
v 11. knihe K ediktu
Avšak dedičom takýchto osôb a tiež proti dedičom bude musieť byť udelená žaloba z podvodu.
1.
Labeo hovorí, že s vyšetrovaním prípadu súvisí, aby sa proti nedospelému neudelila žaloba z podvodu, iba žeby bol žalovaný ako dedič. Domnievam sa, že má byť žalovaný aj zo svojho podvodu, ak je takmer dospelý, najmä aksa z neho aj obohatil.
14.
PAULUS
libro undecimo ad edictum
Quid enim, si impetraverit a procuratore petitoris, ut ab eo absolveretur, vel si de tutore mentitus pecuniam accepit, vel alia similia admisit, quae non magnam machinationem exigunt?
14.
PAULUS
v 11. knihe K ediktu
Lebo čo, ak od zástupcu žalobcu dosiahol, aby ním bol oslobodený, alebo ak klamstvom o poručníkovi prijal peniaze, alebo spáchal iné podobné veci, ktoré si nevyžadujú veľkú machináciu?
15.
ULPIANUS
libro undecimo ad edictum
Sed et ex dolo tutoris, si factus est locupletior, puto in eum dandam actionem, sicut exceptio datur.
1.
Sed an in municipes de dolo detur actio, dubitatur. et puto ex suo quidem dolo non posse dari: quid enim municipes dolo facere possunt? sed si quid ad eos pervenit ex dolo eorum, qui res eorum administrant, puto dandam. de dolo autem decurionum in ipsos decuriones dabitur de dolo actio.
2.
Item si quid ex dolo procuratoris ad dominum pervenit, datur in dominum de dolo actio in quantum ad eum pervenit: nam procurator ex dolo suo procul dubio tenetur.
3.
In hac actione designari oportet, cuius dolo factum sit, quamvis in metu non sit necesse.
15.
ULPIANUS
v 11. knihe K ediktu
Ale domnievam sa, že aj na základe podvodu poručníka, ak sa obohatil, musí byť proti nemu udelená žaloba, tak ako je udelená námietka.
1.
Existuje však pochybnosť, či je možné udeliť žalobu z podvodu proti občanom municípia (ako celku). Nazdávam sa, že na základe ich vlastného podvodu nemôže byť udelená: veď čo môžu občania municípia spáchať pomocou podvodu? Ale ak niečo nadobudli z podvodného konania tých, ktorí spravujú ich záležitosti, myslím si, že žaloba má byť udelená. Avšak na základe podvodu dekúriov bude udelená žaloba z podvodu proti samotným dekúriom.
2.
Taktiež ak z podvodného konania správcu niečo nadobudol vlastník, udeľuje sa proti vlastníkovi žaloba z podvodu do tej výšky, koľko nadobudol, lebo správca je nepochybne zodpovedný za vlastný podvod.
3.
Pri tejto žalobe sa má označiť, na základe čieho podvodného zámeru sa konalo, hoci pri zastrašovaní to nie je potrebné.
16.
PAULUS
libro undecimo ad edictum
Item exigit praetor, ut comprehendatur, quid dolo malo factum sit: scire enim debet actor, in qua re circumscriptus sit, nec in tanto crimine vagari.
16.
PAULUS
v 11. knihe K ediktu
Prétor takisto vyžaduje, aby sa slovami popísalo, čo sa prostredníctvom podvodu udialo, lebo žalobca musí vedieť, v akej veci bol oklamaný, a nesmie tápať pri takom závažnom zločine.
17.
ULPIANUS
libro undecimo ad edictum
Si plures dolo fecerint et unus restituerit, omnes liberantur: quod si unus quanti ea res est praestiterit, puto adhuc ceteros liberari.
1.
Haec actio in heredem et ceteros successors datur dumtaxat de eo quod ad eos pervenit.
17.
ULPIANUS
v 11. knihe K ediktu
Ak by podvodne konali viacerí a jeden by navrátil vec do pôvodného stavu, všetci sú oslobodení, tak (aj) ak jeden zaplatí hodnotu sporu, stále si myslím, že ostatní sa (tým) oslobodzujú.
1.
Táto žaloba sa proti dedičovi a ostatným nástupcom udeľuje iba ohľadne toho, čo nadobudli.
18.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).