Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

LIBER V, TITULUS II: DE INOFFICIOSO TESTAMENTO (pars reliqua) - 5. kniha, 2. titul: O nespravodlivom závete (posledná časť)

Z latinského originálu Corpus iuris civilis, vol. 1: Iustiniani Digesta

13. SCAEVOLA libro tertio responsorum
Titia filiam heredem instituit, filio legatum dedit: eodem testamento ita cavit: 'Ea omnia quae supra dari fieri iussi, ea dari fieri volo ab omni herede bonorumve possessore qui mihi erit etiam iure intestato: item quae dari iussero, ea uti dentur fiantque, fidei eius committo.' quaesitum est, si soror centumvirali iudicio optinuerit, an fideicommissa ex capite supra scripto debeantur. respondi: si hoc quaeratur, an iure eorum, quos quis sibi ab intestato heredes bonorumve possessores successores credat, fidei committere possit, respondi posse.
PAULUS notat:
probat autem nec fideicommissa ab intestato data deberi, quasi a demente.
13. SCAEVOLA v 3. knihe Odpovedí
Titia ustanovila dcéru za dedičku, synovi zanechala odkaz; v tom istom závete určila takto: 'Chcem, aby to všetko, čo som vyššie prikázala dať a urobiť, bolo dané a urobené každým dedičom či držiteľom dedičstva, ktorého budem mať tiež podľa intestátneho práva: taktiež zverujem do jeho vernej správy, aby bolo dané a urobené to, čo rozkážem dať.' Je otázka, či prináležia fideikomisy podľa vyššie uvedeného bodu, ak sestra vyhrá spor na centumvirálnom súde? Odpovedal som: ak je azda otázka to, či právom môže niekto zveriť (fideikomisy) do vernej správy tých, ktorých ako dedičov alebo držiteľov dedičstva bez závetu pokladá za svojich nástupcov, odpovedal som, že môže.
PAULUS poznamenáva:
usudzuje však, že fideikomisy ustanovené (poručiteľom) bez závetu neprináležia, tak ako od šialeného.
14. PAPINIANUS libro quinto quaestionum
Pater filium emancipavit et nepotem ex eo retinuit: emancipatus suscepto postea filio, duobus exheredatis patre praeterito vita decessit. in quaestione de inofficiosi testamenti praecedente causa filiorum patris intentio adhuc pendet. quod si contra filios iudicetur, pater ad querellam vocatur et suam intentionem implere potest.
14. PAPINIANUS v 5. knihe Otázok
Otec emancipoval syna a vnuka od neho si ponechal vo svojej moci: emancipovaný syn neskôr, po splodení syna a uznaní ho za vlastného, po vydedení dvoch (synov) a opomenutí otca zomrel. Pri vyšetrovaní ohľadne nespravodlivého závetu je nárok otca dosiaľ v neistote, pričom prípad synov má prednosť. Ak by sa však rozhodlo proti synom, otec je povolaný k podaniu žaloby a môže dosiahnuť svoj nárok.
15. IDEM libro quarto decimo quaestionum
Nam etsi parentibus non debetur filiorum hereditas propter votum parentium et naturalem erga filios caritatem: turbato tamen ordine mortalitatis non minus parentibus quam liberis pie relinqui debet.
1. Heredi eius, qui post litem de inofficioso praeparatam mutata voluntate decessit, non datur de inofficioso querella: non enim sufficit litem instituere, si non in ea perseveret.
2. Filius, qui de inofficiosi actione adversus duos heredes expertus diversas sententias iudicum tulit et unum vicit, ab altero superatus est, et debitores convenire et ipse a creditoribus conveniri pro parte potest et corpora vindicare et hereditatem dividere: verum enim est familiae erciscundae iudicium competere, quia credimus eum legitimum heredem pro parte esse factum: et ideo pars hereditatis in testamento remansit, nec absurdum videtur pro parte intestatum videri.
 
15.  TEN ISTÝ v 14. knihe Otázok
Lebo hoci dedičstvo synov rodičom nenáleží kvôli rodičovskej túžbe a prirodzenej láske voči synom, predsa však pri narušení časovej postupnosti úmrtia musí byť z úcty zanechané rovnako rodičom ako deťom.
1. Dedičovi toho, kto po prichystaní sporu o nespravodlivom závete zmenil názor a zomrel, sa neudeľuje žaloba z nespravodlivého závetu; nestačí totiž ustanoviť spor, ak sa na ňom netrvá.
2. Syn, ktorý dosiahol rozdielne rozsudky sudcov o žalobe proti nespravodlivému závetu proti dvom dedičom, jedného (dediča) premohol, druhým bol porazený, môže podľa podielu žalovať dlžníkov a sám môže byť veriteľmi žalovaný, môže vindikovať veci, rozdeliť dedičstvo: lebo je správne, že prislúcha žaloba na rozdelenie rodinného majetku, pretože veríme, že sa stal zákonným dedičom podľa pomeru, a tak časť dedičstva zostala v závete a nejaví sa ako absurdné, aby bol uznaný za intestátneho (dediča) podľa podielu.
 
16. IDEM libro secundo responsorum
Filio, qui de inofficioso matris testamento contra fratrem institutum de parte ante egit et optinuit, filia, quae non egit aut non optinuit, in hereditate legitima fratri non concurrit.
1. Contra tabulas filii possessionem iure manumissionis pater accepit et bonorum possessionem adeptus est: postea filia defuncti, quam ipse exheredaverat, quaestionem inofficiosi testamenti recte pertulit: possessio, quam pater accepit, ad irritum reccidit: nam priore iudicio de iure patris, non de iure testamenti quaesitum est: et ideo universam hereditatem filiae cum fructibus restitui necesse est.
 
 
16. TEN ISTÝ v 2. knihe Odpovedí
Dcéra, ktorá neviedla spor alebo spor nevyhrala, sa pri zákonnom dedičstve nepridá k bratovi, ktorý o podiel ako (opomenutý) syn predtým viedol spor ohľadne nespravodlivého závetu matky proti bratovi ustanovenému za dediča a vyhral ho.
1. Proti synovmu závetu otec prijal držbu podľa práva prepustenia otroka na slobodu a nadobudol držbu dedičstva: neskôr dcéra zomrelého, ktorú sám vydedil, správne dosiahla žalobu z nespravodlivého závetu: (dedičská) držba, ktorú otec prijal, stáva sa neplatnou, lebo na predošlom súde sa vyšetrovalo právne postavenie otca, nie platnosť závetu, a preto treba dcére navrátiť celé dedičstvo s výnosmi.
 
 
17. PAULUS libro secundo quaestionum
Qui repudiantis animo non venit ad accusationem inofficiosi testamenti, partem non facit his qui eandem querellam movere volunt. unde si de inofficioso testamento patris alter ex liberis exheredatis ageret, quia rescisso testamento alter quoque ad successionem ab intestato vocatur, et ideo universam hereditatem non recte vindicasset: hic si optinuerit, uteretur rei iudicatae auctoritate, quasi centumviri hunc solum filium in rebus humanis esse nunc, cum facerent intestatum, crediderunt.
1. Cum contra testamentum ut inofficiosum iudicatur, testamenti factionem habuisse defunctus non creditur. non idem probandum est
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).