Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Michaela Hanáková: Judikatúra: Náhrada škody v občianskoprávnych vzťahoch

Po deviatich rokoch, odkedy sa právnická literatúra u nás rozšírila o publikáciu s totožným názvom z pera Kataríny Nemcovej a Petra Vojtka, prináša monografia zostavovateľky výsledky rozhodovacej činnosti všeobecných aj ústavných súdov Slovenskej republiky a Českej republiky z posledného desaťročia. V texte sú uvedené judikáty odvolacích, dovolacích aj ústavných súdov, ktoré sú predmetom ich rozhodnutí výlučne v posledných rokoch. Poznamenať pritom možno, že Občiansky zákonník, ktorého paragrafových ustanovení sa predovšetkým táto kniha týka, platí na našom území od roku 1964. Samotná publikácia je po predhovore zostavovateľky rozdelená do dvoch kapitol -
Predchádzanie hroziacim škodám
a
Zodpovednosť za škodu,
rozčleneným do 7 podkapitol.
Prvá kapitola
Predchádzanie hroziacim škodám
sa venuje primárne profylaxii v súvislosti s konaním, ktorým by malo byť zamedzované výskytu škôd vo všeobecnosti na základe postulátov stanovených v zákonnej norme a to Občianskym zákonníkom č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov. Úvodné judikáty tejto kapitoly sa zaoberajú všeobecnou preventívnou povinnosťou, stanovenou v § 415 Občianskeho zákonníka; zaujme z nich napr. rozhodnutie Najvyššieho súdu SR z 27.8.2019 sp. zn. 4 Cdo 25/2018, v zmysle ktorého:
"Za porušenie preventívnej povinnosti poškodeným možno považovať aj neposkytnutie telefonického či iného kontaktu pre prípadnú potrebu zabrániť neoprávneným výberom z účtu poškodeného."
Rozsudok Krajského súdu v Bratislave z 31.5.2018, sp. zn. 9 Co 23/2017, sa týka zodpovednosti chovateľov zvierat prechádzajúcich cez vozovku:
"Osoba, ktorá sa venuje chovu koní, je povinná zabrániť úniku chovaných zvierat mimo vyhradený priestor."
Spoza rieky Moravy bol prid
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).