Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Nadnárodná ochrana osôb so zdravotným postihnutím

Evolučný smer vývoja rozhodovania ESĽP vo vzťahu k osobám so zdravotným postihnutím rozširuje rozsah ochrany Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd aj na ľudské práva tzv. druhej generácie. Využíva pri tom stále viac Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý sa stáva preň „živým nástrojom medzinárodného práva“, čo v preklade do našej terminológie znamená, že tento dohovor zaraďuje ESĽP medzi pramene práva, ktoré priamo aplikuje vo svojich rozhodnutiach. Príkladom je aj rozhodnutie vo veci Arnar Helgi Lárusson, ktorý je predmetom tohoto komentára.

The evolutionary direction of the ECtHR’s jurisprudence in relation to persons with disabilities extends the scope of protection of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms to so-called second generation human rights. In doing so, it ismaking increasing use of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, which is becoming for it a “living instrument of international law”, meaning that the ECtHR includes this Convention among the sources of law that it directly applies in its decisions. An example is the decision in the Arnar Helgi Lárusson case, which is the subject of this commentary.

SVÁK, J.: Nadnárodná ochrana osôb so zdravotným postihnutím;Justičná revue, 74, 2022, č. 8-9, s. 1012 – 1017.

Kľúčové slová: evolučné rozhodovanie, sociálne práva, osoby so zdravotným postihnutím, živý nástroj medzinárodného práva.

Key words: evolutionary decision-making, social rights, persons with disabilities, living instrument of international law.


Pomerne stereotypná a zľahčujúca je výhovorka slovenských súdov, žiaľ, napriek kritike,
1)
a to aj Ústavného súdu SR, že ľudské práva hospodárske, sociálne a kultúrne sú uplatniteľné len v medziach zákonov, ktoré sú vydávané na základe Ústavy SR, a to bez ohľadu na obsahovú kvalitu zákona. "
V tomto smere právna teória predbieha prax Ústavného súdu, ktorý je v otázke možnosti uplatňovania individuálneho verejného práva na obsahovú kvalitu zákona v rámci čl. 51 Ústavy zdržanlivejší, resp.priamo odmietajúci možnosť napadnúť kvalitu právnej úpravy prostredníctvom ústavnej sťažnosti
."
2)
Treba tu doplniť, že nielen právna teória, ale aj Európsky súd pre ľudské práva ("ESĽP") v rámci evolučného výkladu Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd ("Dohovor"). Týka sa to aj ľudských práv osôb so zdravotným postihnutím (ďalej "OZP"), o čom nás ESĽP presvedčil v rozhodnutí vo veci
Arnar Helgi Lárusson proti Islandu (z 31. mája 2022, č. 23077/19)
.
História vzťahu ESĽP k ochrane OZP je zaujímavá aj vo všeobecnosti a ukazuje názorný príklad toho, že jeho ikonická sentencia o ľudských právach, nie teoretických a iluzórnych, ale reálnych a efektívnych, sa stala aj jeho základným poslaním.Z histórie vzťahu ESĽP k ochrane práv a základných slobôd OZP možno upozorniť najmä na tri jeho prístupy k nim, z ktorých sa postupne stali aj tri základné metódy výkladu Dohovoru vo vzťahu k OZP, a to
- OZP ako osobitne zraniteľných osôb,
- evolučná metóda výkladu Dohovoru,
- Dohovor ako živý medzinárodný nástroj.
Prvý smer prístupu (aj z časového hľadiska) je celkom pochopiteľný z toho dôvodu, že Dohovor v zásade ochraňuje ľudské práva prvej generácie a nie aj hospodárske, sociálne a kultúrne, pričom právo na vzdelanie predstavuje výnimku.Vnímanie OZP ako osôb osobitne zraniteľných tu znamená, že pri zásahoch do ich základných práv chránených Dohovoromsa bude ich zdravotný hendikep brať ako dôvod pre prísnejšíprieskum posudzovania zásahov do týchto ich práv. Aby sa nezostalo v teoretickej rovine, možno poukázať na prípad
Stanev proti Bulharsku (zo 17.januára 2012, č.36760/06),
ktorý (okrem toho, že má zásadný precedenčný význam) podáva prehľad zásahov do takmer všetkých práv chránených Dohovorom.
Samotný príbeh p. Staneva je veľmi podobný tisícom iných, ktoré sa neodohrávajú len v Bulharsku, ale aj na Slovensku. Pánovi Stanevovi bola už v mladom veku diagnostikovaná schizofrénia a liečil sa viackrát na psychiatrii.Na základe žaloby prokurátora na pozbavenie spôsobilosti na právne úkony p.Staneva, ktorú mu navrhli podať jeho blízki príbuzní,súd v expresnom konaní rozhodol v prospech žaloby. Za opatrovníka mu bola určená úradná osoba, ktorá požiadala o umiestnenie p.Staneva do Domova sociálnych služieb pre duševné choroby.Takýto postup využívajú z rôznych dôvodov aj opatrovníci, ktorísú príbuznítakýchto osôb.Domov sa nachádza v horách a je umiestnený v troch špinavých a chátrajúcich budovách postavených pred sto rokmi.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).