Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Nezrovnalosť v zákone v otázke veku v súvislosti s trestným činom sexuálneho zneužívania

Článok1) je zameraný na problematiku veku podľa § 22 ods. 2 Trestného zákona vo vzťahu k trestnému činu sexuálneho zneužívania v zmysle § 201a, § 201b Trestného zákona. Ustanovenie § 22 ods. 2 Trestného zákona totiž nereflektuje na dodatočne doplnené dve základné skutkové podstaty predmetného trestného činu, čím vznikla nezrovnalosť v zákone v otázke veku.
The article is focused on age issues according to § 22 section 2 of the Criminal Code in relation to the criminal offense of sexual abuse within the meaning of § 201a, § 201b of the Criminal Code. Provision of the law § 22 section 2 of the Criminal Code does not reflect on two additionally added elements merits of this criminal offense, thereby created discrepancy in the law on the issue of age.
PROKEINOVÁ, M.: Nezrovnalosť v zákone v otázke veku v súvislosti s trestným činom sexuálneho zneužívania; Justičná revue, 72, 2020, č. 2, s. 227 - 230.

Trestný čin sexuálneho zneužívania je upravený v § 201 až § 202 v druhej hlave, v druhom diele osobitnej časti zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len "Trestný zákon") medzi trestnými činmi proti ľudskej dôstojnosti. Trestný čin sexuálneho zneužívania je prepojený s § 22 ods. 2 Trestného zákona, kde je negatívne vymedzená veková hranica, kedy ešte nevzniká trestná zodpovednosť za tento trestný čin. Predmetné ustanovenie je v tomto znení:
"Pre trestný čin sexuálneho zneužívania podľa § 201 nie je trestne zodpovedný, kto v čase spáchania činu nedovŕšil pätnásty rok svojho veku."
2)
To znamená, že trestná zodpovednosť pri trestnom čine sexuálneho zneužívania podľa § 201 Trestného zákona vzniká dosiahnutím pätnásteho roku veku, čo sa počíta od začiatku nasledujúceho dňa dosiahnutia tejto vekovej hranice.
3)
Zo znenia tohto ustanovenia jasne vyplýva, že výnimka vyššej vekovej hranice trestnej zodpovednosti sa vzťahuje výlučne len na § 201 Trestného zákona. V zmysle tohto ustanovenia páchateľ naplní skutkovú podstatu tohto trestného činu, keď vykoná súlož s osobou
mladšou ako pätnásť rokov
, alebo kto takú osobu iným spôsobom sexuálne zneužije. Trestná sadzba je stanovená na tri roky až desať rokov. Ak teda pätnásťročný chlapec napríklad vykoná súlož s dievčaťom mladším ako pätnásť rokov bez známok násilia, hrozby bezprostredného násilia, alebo nezneužije jej bezbrannosť (pôjde o dobrovoľnú súlož), naplní skutkovú podstatu trestného činu sexuálneho zneužívania podľa § 201 ods. 1 Trestného zákona. Miera pohlavnej vyspelosti nie je rozhodujúca. Rovnako je bez významu, z ktorej strany vyšla iniciatíva ku konaniu, kto bol aktívnejší, prípadne či ku skutku došlo na základe citového vzťahu, či na výslovnú žiadosť zneužitej osoby. Pri prezeraní viacerých súdnych rozhodnutí týkajúcich sa trestného či
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).