Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Nezverejnenie súdnych rozhodnutí o osvedčení sa obvineného, vydaných po prechádzajúcom podmienečnom zastavení trestného stíhania

Súdy sú podľa zákona povinné, okrem iných, zverejniť aj rozhodnutia vo veci samej a tie, ktorými došlo k právoplatnému ukončeniu trestného konania. Podľa názoru autora, medzi takéto rozhodnutia patrí aj uznesenie o osvedčení sa obvineného, proti ktorému bolo podmienečne zastavené trestné stíhanie. Poukazuje na skutočnosť, že uvedené rozhodnutia, podľa dostupných údajov, nie sú zverejnené.

Courts are obliged by law to publish, inter alia, decisions on the merits of the case and decisions terminating criminal proceedings. In the author’s view, such decisions include a resolution on the certificate of the accused, against which the criminal prosecution has been conditionally discontinued. It points out that, according to the available data, those decisions are not published.

ROSINSKÝ, K.: Nezverejnenie súdnych rozhodnutí o osvedčení sa obvineného, vydaných po prechádzajúcom podmienečnom zastavení trestného stíhania; Justičná revue, 75, 2023, č. 1, s. 35 – 45.

Kľúčové slová: rozhodnutie, ktorým končí konanie; podmienečné zastavenie trestného stíhania, uznesenie o osvedčení sa obvineného, zverejnenie rozhodnutia.

Key words: decision closing the proceedings, conditional cessation of criminal prosecution, resolution on the certificate of the accused, publication of the decision.

Právne predpisy/legislation: zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch v platnom znení, Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 482/2011 Z. z. o zverejňovaní súdnych rozhodnutí, zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v platnom znení, zákon č. 301/2005 Z. z. – Trestný poriadok v platnom znení.

Povinnosť zverejňovať rozhodnutia

Súčasťou zákonných povinností súdov i prokuratúr je, okrem iných, zverejniť v anonymizovanej podobe právoplatné rozhodnutia, ktorými bolo ukončené trestné stíhanie proti určitej osobe.
Zverejňovanie a sprístupňovanie súdnych rozhodnutí
(1) Súdy sú povinné zverejňovať
právoplatné
rozhodnutia
vo veci samej
, rozhodnutia, ktorými
sa končí konanie
, rozhodnutia o neodkladnom opatrení a rozhodnutia o odklade vykonateľnosti rozhodnutia správneho orgánu, a to do 15 pracovných dní od dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia; ak rozhodnutie nebolo vyhotovené ku dňu jeho právoplatnosti, lehota na zverejnenie rozhodnutia začína plynúť dňom vyhotovenia rozhodnutia.
Na zákon nadväzuje vyhláška ministerstva spravodlivosti o zverejňovaní súdnych rozhodnutí. Podľa § 2 vyhlášky:
(1) Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a) zverejnením publikovanie rozhodnutia na verejnosti dostupnom webovom sídle ministerstva prostredníctvom informačných systémov, ktorých správcom a prevádzkovateľom je ministerstvo,
b) anonymizáciou postup, ktorým sa vylúčia z rozhodnutia údaje, ktorých zverejnenie by mohlo ohroziť alebo porušiť práva a právom chránené záujmy,
c) rozhodnutím rozhodnutie
vo veci samej
, rozhodnutie, ktorým
sa končí konanie
, rozhodnutie o odklade vykonateľnosti rozhodnutia správneho orgánu, rozhodnutie o predbežnom opatrení, opravné uznesenie týkajúce sa zverejňovaného rozhodnutia, rozhodnutie vo veci samej vydané počas súdneho konania, ktoré bolo zrušené, potvrdené alebo zmenené súdom vyššieho stupňa, a rozhodnutie, ktoré zrušuje rozhodnutie súdu nižšieho stupňa,
d) právoplatným rozhodnutím rozhodnutie, ktoré nadobudlo právoplatnosť vo všetkých výrokoch.
Obdobne aj zákon o prokuratúre v § 55m ods. 1 určuje:
Zverejňovanie a sprístupňovanie rozhodnutí
(1) Prokuratúry sú povinné zverejňovať právoplatné uznesenia prokurátora, ktorými sa skončilo trestné stíhanie vedené proti určitej osobe, a to do 15 pracovných dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti uznesenia.
Podmienečné zastavenie trestného stíhania
Súd po podaní obžaloby môže so súhlasom obvineného rozhodnúť po preskúmaní obžaloby a príslušného spisu o podmienečnom zastavení trestného stíhania [podľa § 241 ods. 1 písm. g) s použitím § 216 ods. 1 Trestného poriadku; pre úplnosť podotýkame, že podmienečné zastavenie spolupracujúceho obvineného je možné aj pri predbežnom prejednaní obžaloby podľa § 244 ods. 1 písm. f) s použitím § 218 ods. 1 Trestného poriadku. Podmienečnému zastaveniu trestného stíhania spolupracujúceho obvineného sa v ďalšom texte nevenujeme], ak súd zastáva názor, že nie je potrebné vec prejednať na hlavnom pojednávaní, vykonať dokazovanie, uznať obvineného vinným (aj trestným rozkazom bez vykonania hlavného pojednávania), uložiť mu trest, a podobne.
Ide o prípady typovo menšej závažnosti - prečiny, a vzhľadom na osobu páchateľa, jeho doterajší život a všetky okolnosti prípadu by sa dalo, v prípade prejednania veci na hlavnom pojednávaní, očakávať upustenie od potrestania, resp. uloženie iného ako nepodmienečného trestu odňatia slobody, preto možno považovať podmienečné zastavenie trestného stíhania za dostačujúce, ak sú splnené aj ostatné podmienky stanovené zákonom (vyhlásenie o spáchaní skutku, nahradenie škody, uzavretie dohody o jej náhrade, resp. vykonanie iného opatrenia vedúceho kjej náhrade), a možno od minimálne narušeného páchateľa očakávať, že využije ponúknutú šancu, povedie riadny život, splní uložené povinnosti a následne bude možné rozhodnúť o jeho osvedčení. Súčasne musí byť splnená podmienka, že nejde o prečin, pri ktorom zákon vylučuje možnosť rozhodnúť o podmienečnom zastavení trestného stíhania (§ 216 ods. 6 Trestného poriadku).
Aj po vydaní trestného rozkazu, ak je podaný obvineným alebo prokurátorom odpor, môže súd po vykonaní dokazovania na hlavnom pojednávaní rozhodnúť o podmienečnom zastavení trestného stíhania (§ 282 Trestného poriadku), resp. takáto možnosť je daná aj pri rozhodovaní mimo hlavného pojednávania (§ 290 ods. 5 Trestného poriadku).
O podmienečnom zastavení môže rozhodnúť aj odvolací súd, ak zruší odvolaním napadnutý rozsudok prvostupňového súdu, a o podmienečnom zastavení trestného stíhania mal, podľa názoru odvolacieho súdu, rozhodnúť už súd prvého stupňa [§ 320 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku].
Uznesenie o podmienečnom zastavení trestného stíhania obsahuje dva obligatórne výroky. Súd po výroku o podmienečnom zastavení trestného stíhania ďalším výrokom určí obvinenému dĺžku skúšobnej doby. Súd môže rozhodnúť aj o uložení primeraných obmedzení a povinností, resp. ak obvinený uzavrel s poškodeným dohodu o náhrade škody, v uznesení sa mu uloží, aby škodu v priebehu skúšobnej doby uhradil.
Rozhodnutie o osvedčení, či neosvedčení sa obvineného
Ak obvinený v priebehu skúšobnej doby viedol riadny život, splnil povinnosť nahradiť spôsobenú škodu a vyhovel aj ďalším uloženým obmedzeniam a povinnostiam, súd rozhodne, že sa obvinený osvedčil. Inak rozhodne, a to aj počas skúšobnej doby, že sa v trestnom stíhaní pokračuje. O osvedčení alebo o pokračovaní v trestnom stíhaní vydá uznesenie.
Zákon určuje, že ak
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).