Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

O konzervativizme právnikov a (dis)kontinuite pri rekodifikácii súkromného práva

Rekodifikácia súkromného práva je nerozlučne spojená s úvahami o kontinuite a diskontinuite „starého“ (platného a účinného) práva a „nového“ (zamýšľaného) práva. Aj autor tohto príspevku analyzuje práve mieru (dis)kontinuity návrhu niekoľkých desiatok paragrafov všeobecnej časti pripravovaného nového Občianskeho zákonníka,  predložených začiatkom septembra 2021 na verejnú diskusiu s právnou úpravou de lege lata. Autor v rámci analýzy kladie dôraz na textuálne, resp. jazykové a štylistické aspekty predloženého materiálu.


The recodification of private law is inseparably linked to considerations of the continuity and discontinuity of „old“ (valide and effective) law and „new“ (intended) law. The author of this paper also analyses the degree of (dis)continuity of the proposal of several dozens of paragraphs of the general part of the prepared new Civil Code submitted at the beginning of September 2021 for public discussion with the valide and effective law.Within the analysis, the author emphasizes the textual (linguistic) and stylistic aspects of the submitted material.

JAKUBÁČ, R.: O konzervativizme právnikov a (dis)kontinuite pri rekodifikácii súkromného práva; Justičná revue, 73, 2021, č. 1500 - 1506.
 
"... svet právnicky jest velmi konservativní, trvá dlouho, mnohdy i celé století... nežli se všech stran dorážející nové směry a proudy dovedou tou měrou na kodifikatory působiti, že jim tito konečne povolí."
1)
Dv. rada prof. Dr. Zucker
2)
"Lze-li... právo vnímat (také) jako jazyk, text (či tzv. řetězový román), měla by se kontinuita a diskontinuitaprávaprojevovat i na úrovni jeho jazykového vyjádření."
JUDr. Bc. Peter Brezina, PhD.
3)
1 Úvod alebo nové obzory
Historická (nielen) česká a slovenská skúsenosť ukazuje, že snáď každý pokus o (re)kodifikáciu súkromného práva naráža v podmienkach demokratického štátu na mnohé úskalia,
4)
aže predstavuje relatívne dlhodobý proces.
5)
Akje pravdou, že právnik je prototypom konzervatívca,
6)
potom sa ostatne ani nemožno čudovať, že rekodifikačný proces na poli súkromného práva neraz trvá aj niekoľko desaťročí,
7)
a že nie vždy je zavŕšený naplnením ambícií, ktoré stáli pri jeho zrode.
8)
V predvečer začiatku už prakticky štvrtej dekády slovenských rekodifikačných snáh v oblasti súkromného práva
9)
a po spracovaní dvoch návrhov paragrafového znenia nového Občianskeho zákonníka
10)
predložilo Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej aj "Ministerstvo spravodlivosti SR") na verejnú a odbornú diskusiu návrh niekoľkých desiatok paragrafov všeobecnej časti pripravovaného nového Občianskeho zákonníka (ďalej aj "pripravovaný Občiansky zákonník") spolu s dôvodovou správou (ďalej aj "predložený materiál").
11)
Už na prvý pohľad je pritom zrejmé, že predložený materiál odráža odlišné východiská v porovnaní s rekodifikáciou občianskeho práva procesného, resp. civilného procesu z roku 2015,
12)
prejavujúce sa (okrem iného) v značne odlišnej textácii a štýle navrhovanej normatívnej úpravy v porovnaní so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj "OZ"). Ministerstvom spravodlivosti SR predložený materiál tak hneď po prečítaní prvých paragrafov priamo nabáda k úvahám o (dis)kontinuite "starého" a "nového" súkromného práva, parafrázujúc slová profesora Viktora Knappa k úvahám "o dvoch cestách súkromného práva".
13)
Predkladáme preto v tomto smere niektoré naše postrehy "z vtáčej perspektívy"pohľadu prioritne na textáciu, resp. jazykovú a štylistickú stránku predloženého materiálu.
14)
2 Diskontinuita a kontinuita pri rekodifikácii súkromného práva
Pri každej rekodifikácii určitého právneho odvetvia sa zákonodarcovi núkajú s určitou mierou zjednodušenia dve základné cesty, a to cesta kontinuity v podobe miernej revízie platnej a účinnej právnej úpravy, pri zachovaní podstatnej časti jej obsahu a jazykovo-štylistického rámca, a cesta diskontinuity v podobe výrazných obsahových zmien a nového jazykovo-štylistického rámca. V rovine čisto právnej, voľbu cesty, ktorou sa má uberať rekodifikačný proces, nevyhnutne ovplyvňuje stav platnej a účinnej právnej úpravy, jej ideová, vecná a jazykovo-štylistická konzistentnosť a do určitej miery aj stav právnej vedy a právnej komparatistiky. Dôsledný zákonodarca preto na začiatku rekodifikačného procesu zhodnotí stav platnej a účinnej právnej úpravy a eventuálne ju porovná so zahraničnými právnymi úpravami a akademickými materiálmi a na základe vykonaných analýz s prihliadnutím na celý rad ďalších mimoprávnych faktorov ovplyvňujúcich tento proces zvolí buď cestu kontinuity alebo cestu diskontinuity.
V kontexte rekodifikácie nášho súkromného práva a úvah o kontinuite a diskontinuite nie je zrejme nutné obšírnejšie zmieňovať sa o stave našej súkromnoprávnej úpravy
de lege lata
. Nedostatky platného a účinného OZ, neraz nesporne závažné, sú pomerne dôkladne spracované v slovenskej, ako aj českej odbornej literatúre,
15)
a tiež v Legislatívnom zámere Občianskeho zákonníka z roku 2009, či v dôvodovej správe k českému Občianskemu zákonníku z roku 2012. V záujme úplnosti sa žiada dodať, že na niektoré závažné nedostatky OZ, resp. súkromnoprávnej úpravy poukázala aj súdna prax.
16)
V rámci odbornej spisby sa pritom zastáva názor, že OZuž dnes nevyhovuje nielen po obsahovej, ale ani po formálnej stránke.
17)
V nadväznosti na stav poznania nedostatkov OZ (obsahových aj formálnych) by preto odbornú verejnosť nemal prekvapiť prístup, ktorý je príznačný pre predložený materiál, a ktorý pravdepodobne na prvý pohľad nebude po vôli "konzervativizmu právnického sveta", ato nová textácia a štýl navrhovanej normatívnej úpravy, nielen "oprášenie" a "kozmetické" upravenie noriem obsiahnutých vOZ pri ich preberaní do pripravovanej novej právnej úpravy, t.j. diskontinuita už v rovine jazykovo-štylistickej. Na demonštráciu výraznej jazykovo-štylistickej diskontinuity predloženého materiálu s OZ si všimnime napríklad normatívne vyjadrenie postavenia základného kódexu súkromného práva v systéme súkromného práva v OZ a v predloženom materiáli - na jednej strane podľa § 1 ods. 2 a ods. 3 OZ tento právny predpis upravuje majetkové vzťahy fyzických a právnických osôb, majetkové vzťahy medzi týmito osobami a štátom, ako aj vzťahy vyplývajúce z práva na ochranu osôb, pokiaľ tieto občianskoprávne vzťahy neupravujú iné zákony, pričom tento právny pred
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).