Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Obchodovanie s osobnými údajmi z pohľadu hospodárskej súťaže (essential facility)

Digitalizácia a rýchly technologický vývoj ovplyvňujú hospodárske subjekty, spotrebiteľov a jednotlivcov. Otázkou je, či a ako by sa doktrína základných zariadení (essential facility) mala uplatňovať na údaje o používateľoch na online platformách. Z dôvodu osobnej povahy údajov a obchodného modelu poskytovateľov online platforiem tento problém vyvoláva obavy podľa existujúcich pravidiel hospodárskej súťaže. Na tento účel bude tzv. essential facility doktrína analyzovaná aj z pohľadu rozhodovacej praxe v EÚ a USA.
Digitization and rapid technological development affect economic operators, consumers and individuals. The question is whether and how the essential facility doctrine should apply to user data on online platforms. Due to the personal nature of the data and the business model of the online platform providers, this problem raises concerns under the existing competition law. For this purpose, the essential facility doctrine will be also analyzed from the perspective of US and EU decision-making practice.
FUNTA, R.: Obchodovanie s osobnými údajmi z pohľadu hospodárskej súťaže (essential facility); Justičná revue, 72, 2020, č. 1, s. 35 -51.

1 Úvod
Spracúvanie big data
1)
je čoraz dôležitejšou črtou mnohých obchodných modelov v digitálnom hospodárstve. Tieto súbory údajov často obsahujú informácie, ktoré sa môžu kvalifikovať ako osobné údaje v zmysle čl. 4 nariadenia o ochrane údajov (GDPR). Vzhľadom na rastúcu strategickú a hospodársku hodnotu osobných údajov pre spoločnosti v digitálnom svete je potrebné zabezpečiť dodržiavanie právnych predpisov o ochrane údajov. Zhromažďovanie, uchovávanie a analýza osobných údajov poskytuje značnú konkurenčnú výhodu mnohým súkromným subjektom v digitálnom podnikateľskom ekosystéme. Osobné údaje sú tak integrované do spotrebiteľských produktov a služieb, a tak sa mnohé otázky vyplývajúce z práva na ochranu údajov stali spotrebiteľskými otázkami. V dôsledku rýchlo rastúceho využívania big data na digitálnom trhu môže táto informačná expanzia vytvárať nové riziká aj v kontexte práva hospodárskej súťaže a jeho presadzovania.
2)
Koncentrácia v mnohých digitálnych sektoroch hospodárstva je relatívne vysoká. Napriek tomu nie je jasné, či tradičné posúdenie v oblasti práva hospodárskej súťaže môže účinne reflektovať všetkým novým výzvam v oblasti politiky hospodárskej súťaže v digitálnom hospodárstve. Hoci je cieľom GDPR poskytnúť základ pre vysokú úroveň ochrany údajov, podnecovať hospodársku súťaž medzi poskytovateľmi digitálnych služieb a posilniť kontrolu nad používaním osobných údajov, údaje spôsobujú obavy z narušenia hospodárskej súťaže, najmä v súvislosti s čl. 102 ZFEÚ, ktorý zakazuje zneužívanie dominantného postavenia na relevantnom trhu.
3)
Konkurenčná sila online platforiem sa čoraz viac určuje podľa množstva a kvality údajov, ktoré majú k dispozícii. Na strane online používateľov a online inzerentov je využívanie údajov dôležitým prostriedkom na prilákanie zákazníkov. Inzerenti ťažia z lepšie zacielených reklamných služieb, ktoré zvyšujú pravdepodobnosť, že inzerovaný produkt alebo službu skutočne kupujú používatelia, ktorým sa reklama zobrazuje. Na strane používateľov online platforiem je význam služieb pre používateľov kľúčovým konkurenčným diferenciátorom na internete. Poskytovatelia vyhľadávacích nástrojov, sociálnych sietí a platforiem elektronického obchodu môžu pomocou údajov zvýšiť relevantnosť výsledkov vyhľadávania, a tak zlepšiť kvalitu svojich služieb a prilákať používateľov na svoje platformy.
2 Úloha údajov v digitálnej ekonomike
Digitalizácia
4)
mení tradičné trhové podmienky a tento rýchly technologický vývoj pravdepodobne ovplyvní hospodárske subjekty aj spotrebiteľov ako jednotlivcov. Internet of Things (IoT)
5)
a nové digitálne obchodné modely získavajú priestor a reformujú naše chápanie trhov s výrobkami a službami. Sieťové technológie, ako sú inteligentné produkty a efektívne aplikácie, navzájom komunikujú prostredníctvom internetu. Výsledkom je, že táto častá interakcia vytvára sieť aktivít zhromažďovania a využívania údajov. V digitálnom prostredí, v ktorom sa spoločnosti stále viac usilujú využívať osobné údaje vo svojich obchodných postupoch, je potrebné zvážiť rozmery získaných, spracovaných a speňažených osobných údajov na konkurenčných trhoch. V európskej dátovej ekonomike,
6)
kde pôsobí množstvo rôznych účastníkov trhu, sú mnohé digitálne produkty a služby ponúkané online zdanlivo bezplatné. Rozsiahle hospodárske využitie činností spracovania údajov spoločnosťami, najmä v digitálnom kontexte, jasne naznačuje, že osobné údaje sú cenným artiklom, do ktorého sa oplatí investovať. Okrem ekonomických rozmerov osobných údajov je dôležité uznať, že ide aj o základné právo chránené predpismi EÚ o ochrane údajov, Chartou základných práv Európskej únie,
7)
Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd, najmä z pohľadu čl. 8 vo svetle čl. 1 Dodatkového protokolu č. 1 k Dohovoru. Relevantnosť tohto aspektu rastie v digitálnom hospodárstve a pravdepodobne bude vyžadovať interakciu medzi rôznymi právnymi režimami.
Hoci tradičné údaje o zákazníkoch sú už dlho nevyhnutné na súkromné podnikateľské účely, veľké množstvá súborov údajov vytvorených v digitálnom hospodárstve nemožno zvyčajne spravovať alebo analyzovať tradičnými metódami.
8)
Aby sme získali hodnotu z týchto údajov, je potrebné zaviesť nové inovatívne techniky. Keďže sa rozširujú hranice inovácií a vedy, zdá sa, že je dôležité zvážiť hospodárske a spotrebiteľské riziká, ktoré predstavuje komerčné využitie údajov. Rýchly pokrok v oblasti informačných technológií uľahčil výmenu a spracovanie osobných údajov. Charakteristiky digitálnych trhov sa však často líšia od tradičných offline podnikateľských prostredí a obchodných postupov. Digitálne obchodné modely sú úzko spojené s pojmom digitálnej platformy.
9)
Dôležitou vlastnosťou tohto konceptu je napríklad interakcia medzi dvoma používateľskými skupinami (napr. používateľmi a inzerentmi alebo kupujúcimi a predávajúcimi). Vzhľadom na rastúci objem údajov v týchto odvetviach hospodárstva sa potreba prístupu a analýzy používateľských údajov stáva významnou súčasťou obchodných stratégií. Údaje tak fungujú ako druh meny za "bezplatné" digitálne služby.
3 Právo hospodárskej súťaže a prístup k údajom
Prístup k údajom, ktoré zhromažďujú poskytovatelia online služieb, je jedným z problémov, ktorý je v centre záujmu orgánov hospodárskej súťaže a súdov na celom svete. Poskytovatelia online platforiem majú záujem na tom, aby ich systémy boli uzavreté, pretože od tejto používateľskej základne závisí ich podnikanie. Obmedzenie prenosnosti údajov je jedným z problémov, pokiaľ ide o prístup k online platformám (v súvislosti s hospodárskou súťažou). Jedna z obáv, ktorú Európska komisia vyjadrila vo veci
Google
, sa týka obmedzení, ktoré poskytovateľ vyhľadávacieho nástroja zaviedol na prenosnosť reklamných kampaní. Proces posudzovania protisúťažného konania spoločnosti Google sa začal v roku 2010, keď niekoľko spoločností v segmente online vyhľadávania na vertikálnej úrovni, ako sú spoločnosti Ciao, Foundem a ejustice.fr, podalo sťažnosť Európskej komisii. Všetky tieto spoločnosti sa sťažovali na údajné zneužitie dominantného postavenia podľa čl. 102 ZFEÚ. Podľa týchto spoločností Google uprednostňoval svoje vertikálne vyhľadávacie služby na úkor konkurentov.
Od roku 2008 spoločnosť Google zmenila svoju obchodnú stratégiu s cieľom rozvíjať a rozširovať svoju službu porovnávacích nákupov. Stratégia spoločnosti Google sa spoliehala na dominantné postavenie vo všeobecných internetových vyhľadávacích službách. Podľa Európskej komisie spoločnosť Google systematicky uprednostňuje vlastné porovnávacie nákupné služby a zároveň znižuje viditeľnosť konkurenčných poskytovateľov služieb.
10)
Pokiaľ ide o prenosnosť údajov, Európska komisia bola znepokojená tým, že spoločnosť Google uložila zmluvné obmedzenia pre vývojárov softvéru.
11)
Tieto obmedzenia by mohli potenciálne zabrániť týmto spoločnostiam ponúkať nástroje, ktoré uľahčia prenos údajov z AdWords spoločnosti Google na iné platformy vo vyhľadávacej sieti. Takéto obmedzenie pravdepodobne malo za následok tzv. lock-in efekt pre inzerentov ohľadne služieb spoločnosti Google a súčasne malo negatívny vplyv na konkurenčné platformy, ako je Microsoft Bing. Väčšina malých a stredných spoločností bola v podstate nútená používať reklamnú platformu spoločnosti Google. Európska komisia vo svojom predbežnom posúdení v roku 2013 zistila, že spoločnosť Google porušila čl. 102 ZFEÚ viacerými obchodnými praktikami vrátane zmluvných
12)
obmedzení a prenosnosti reklamných online kampaní. Rozhodnutie Európskej komisie v prvom z troch samostatných vyšetrovaní týkajúcich sa spoločnosti Google bolo vydané v júni 2017. Spoločnosť Google mala dominantné postavenie na vyhľadávacích trhoch v EHP od roku 2008, s výnimkou Českej republiky, kde mala dominantnú pozíciu od roku 2011. Vyhľadávač spoločnosti Google mal počas sledovaného obdobia vo všetkých krajinách EHP vysoký podiel na trhu, pričom väčšinou prekročil úroveň 90 %. Spoločnosť Google využila vysoké prekážky vstupu na trh s vyhľadávacími nástrojmi a súčasne profitovala zo sieťových efektov, čím zvýšila atraktivitu svojich služieb, keďže sa zvýšil počet spotrebiteľov, ktorí ich využívajú. Zneužívaním svojho dominantného postavenia spoločnosť Google dokázala dosiahnuť značné zisky na úkor konkurenčných spoločností a na úkor európskych spotrebiteľov. V rozhodnutí Google Search bola spoločnosti Google uložerná pokuta vo výške 2,42 miliardy EUR za zneužitie dominantného postavenia. Okrem toho Európska komisia dospela k záveru, že spoločnosť Google zneužila svoje dominantné postavenie aj v ďalších dvoch prípadoch. Európska komisia sa preto odôvodnene obáva, že spoločnosť Google potláča inováciu a možnosť výberu spotrebiteľov v rôznych mobilných službách tým, že uplatňuje stratégiu zameranú na rozšírenie jej dominantného postavenia na trhu všeobecných internetových vyhľadávacích služieb.
Vyšetrovanie spoločnosti Google zdôrazňuje úlohu Európskej komisie v úsilí uľahčiť prenos dát v digitálnom hospodárstve. Je zrejmé, že spoločnosť Google zhromažďuje veľké množstvo osobných údajov vo forme výsledkov vyhľadávania, správania vyhľadávania a histórie vyhľadávania používateľov. Odmietaním zdieľať tieto hodnotné a často citlivé údaje so svojimi konkurentmi jej umožňuje zabrániť ostatným prevádzkovateľom vyhľadávačov, aby jej konkurovali. Mohlo by to mať za následok, že konkurenčné vyhľadávacie platformy by mohli poskytnúť výsledky vyhľadávania prinajmenšom v podobnej kvalite, ak by spoločnosť Google poskytla prístup k výsledkom svojho vyhľadávania? Uvedené obavy odrážajú skutočnosť, že obmedzenia práva na prenos údajov môžu predstavovať zneužitie dominantného postavenia podľa čl. 102 písm. b) ZFEÚ. V takomto prípade je však potrebné preukázať, že dominantná spoločnosť skutočne obmedzuje technický rozvoj na úkor spotrebiteľov.
4 Právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR
4.1 Rozsah uplatňovania práva na prenosnosť údajov
Nové právo dotknutej osoby, ktoré zaviedlo GDPR, je základným cieľom práva na prenosnosť údajov - posilniť a zvýšiť kontrolu dotknutých subjektov ohľadne ich osobných údajov. Právo na prenosnosť údajov sa vzťahuje na spracovanie vykonávané automatizovanými prostriedkami, inými slovami umožnením dotknutým subjektom, aby preniesli svoje osobné údaje od jedného prevádzkovateľa k inému. Toto ustanovenie možno považovať za rozšírenie práva na prístup jednotlivca k údajom podľa čl. 15 GDPR. Keďže rýchly rozvoj internetu umožňuje jednotlivcom žiť online, veľké množstvo osobných údajov zhromaždených, uložených a spracovaných v digitálnom svete by mohlo byť chápané ako pokračovanie osobnosti človeka. Táto interpretácia tak môže viesť k vytvoreniu digitálnej osobnosti jednotlivca, chránenej pravidlami ochrany údajov. Podľa čl. 20 ods. 1 GDPR:
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).