Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Obecné zastupiteľstvo a komunálne obchodné spoločnosti

Článok1) reaguje a zároveň nadväzuje na príspevok M. Deáka o oprávneniach prokurátora pri komunálnych obchodných spoločnostiach. Riešenie personálnych nominácií obce v takýchto spoločnostiach skrýva viaceré nejasnosti. Správne poznať vzťah obecného zastupiteľstva a starostu je však dôležité pre každý právny úkon s ingerenciou obecného zastupiteľstva a jeho platnosť, resp. existenciu.
This article deals with an article of M. Deák refering to public prosecutor`s entitlements in municipal corporations. These include more uncertainties in process of personal nominations. However it is very important for every legal act and its validity with participation of municipal body to correctly know the relationship between municipal board and mayor.
ULAHER, J.: Obecné zastupiteľstvo a komunálne obchodné spoločnosti; Justičná revue, 72, 2020, č. 1, s. 78 - 82.

1 Úvod
M. Deák vo svojom príspevku
2)
otvoril zaujímavý interdiscplinárny svet obecných (komunálnych) obchodných spoločností na pomedzí verejného a súkromného práva. Zároveň tento príspevok ponúka výzvu v už načrtnutých úvahách pokračovať, keďže aj odborná literatúra sa tejto téme venuje len okrajovo. Preto si dovoľujeme v tomto príspevku predniesť ďalšie parciálne úvahy na zvolenú tému, ako aj načrtnúť ďalšie otázky.
Právnikovi, ktorý sa pohybuje výlučne na pôde súkromného práva a o verejnú správu nejaví záujem, sa môže na prvý pohľad táto téma javiť ako nezaujímavá a vzdialená, avšak opak je pravdou. Poznatky o vytváraní a prejave vôle v prípade miestnej samosprávy sú dôležité pre akýkoľvek, aj súkromnoprávny úkon s miestnou samosprávou, kde do úvahy prichádza vytvorenie vôle zo strany kolektívneho zastupiteľského orgánu (napr. predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce). Nedostatok, resp. absencia prejavenej vôle totiž spôsobuje, že právny úkon vôbec nevznikne
3)
.
2 Obec ako jediný spoločník
Vo svojom príspevku M. Deák dáva dôraz na jednoosobové spoločnosti s ručením obmedzeným obcí a miest, v ktorých je obec jediným spoločníkom. Viacosobové spoločnosti, kde je obec len jedným zo spoločníkov, prípadne len menšinovým spoločníkom, však autor nespomína. Často pritom v komunálnej praxi ide o takéto spoločnosti.
Z hľadiska ingerencie obecného zastupiteľstva je situácia jasná pri schvaľovaní zástupcov obce do orgánov obchodných spoločností s obcou ako jediným spoločníkom [§ 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ďalej aj ako "zákon o obecnom zriadení"]. Tu vôľu kreuje obecné zastupiteľstvo a starosta ju prejavuje navonok pri prijímaní rozhodnutia jediného spoločníka. Ako to však bude s odvolaním nominanta obce z orgánov takej obchodnej spoločnosti - aj na to bude potrebné schválenie obecným zastupiteľstvom?
J. Tekeli zastáva názor, že pojem "schválenie" zástupcov obce do orgánov právnických osôb je potrebné vykladať extenzívne a zahŕňať doň aj zbavenie tejto funkcie
4)
. Tento názor je podporený aj v článku uvádzaným rozhodnutím Okresného súdu Košice II, sp. zn. 45C/53/2011 zo dňa 3.5.2012 (potvrdený rozhodnutím Krajského súdu v Košiciach, sp. zn. 6Co/201/2012 zo dňa 19.11.2013).
Napriek uvedenému si dovolíme s týmto názorom nesúhlasiť. Ustanovenie § 11 ods. 4 písm. l) zákona o obecnom zriadení hovorí výslovne o schvaľovaní (vymenovaní) zástupcov obce, nie o schvaľovaní ich odvolania. Pri vzťahu obecného zastupiteľstva a starostu platí, že ide o navzájom rovnocenné orgány. Vzťah medzi nimi je pritom upravený právnym poriadkom tak, že konkrétna záležitosť môže patriť vždy len do právomoci jedn
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).