Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Orosz, L. - Lešková, K. - Ruman, J. (eds.): Ústavodarná činnosť Národnej rady Slovenskej republiky 1992 - 2020 (kvantitatívne ukazovatele, analýza, hodnotiace poznámky). Zborník vedeckých prác.

Košice: Šafárik Press, 2021

strán 236

ISBN 978-80-574-0018-9

Zborník vedeckých prác pod názvom „Ústavodarná činnosť Národnej rady Slovenskej republiky 1992 – 2020 (kvantitatívne ukazovatele, analýza, hodnotiace poznámky)“, ktorý je predmetom tejto recenzie (ďalej aj len „recenzovaný zborník“), bol publikovaný pri príležitosti rovnomenného vedeckého seminára uskutočneného v roku 2021. Editormi tohto zborníka sú prof. JUDr. Ladislav Orosz, CSc, JUDr. Katarína Lešková a Mgr. Ján Ruman, PhD., pričom všetci traja sa zároveň podieľali aj na jeho obsahovej zložke a sú teda autormi vedeckých prác obsiahnutých v zborníku.
Zborník pozostáva z 11-tich vedeckých prác od 12-tich autorov, ktorí v rámci svojej akademickej činnosti pôsobia na Právnickej fakulte, Fakulte verejnej správy a Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Už samotný výber autorov predznamenáva interdisciplinárny charakter zborníka prác, ktorým je ústavodarná činnosť Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len NR SR) vo vymedzenom období. Aj z tohto dôvodu jednotlivé príspevky zborníka neobsahujú len striktné právne zhodnotenie ústavodarnej činnosti NR SR v období od účinnosti Ústavy SR (1. október 1992) a následne v priebehu siedmich volebných období do roku 2020, ale prelínajú a dopĺňajú sa o štatistické údaje a politologické názory konkrétnych autorov. Spomínané štatistické údaje sú obligatórnou súčasťou každého z príspevkov, keďže prvok kvantitatívnych ukazovateľov tvorí nosný pilier skúmanej problematiky.
Čo sa týka štruktúry zborníka, tak v jeho úvode nachádzame predslov a úvodný príspevok hlavného editora, L. Orosza. Po úvodnom "zastrešujúcom" príspevku nasledujú príspevky ďalších autorov, ktoré sú chronologicky zoradené, pričom každý z nich analyzuje ústavodarnú činnosť NR SR (aj jej
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).