Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Otázka zavinenia a neurčitá formulácia skutku vo svetle dovolacieho prieskumu

Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „Ústavný súd“) na neverejnom zasadnutí senátu 12. novembra 2020 predbežne prerokoval sťažnosť sťažovateľa, ktorou namietal porušenie svojho základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „Ústava“) a čl. 53 ods. 3 Ústavy uznesením Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) č. k. 5 Tdo 26/2019 z 13. júna 2019 (ďalej aj „napadnuté uznesenie“) a prijal ju na ďalšie konanie.
Uznesením z 11. novembra 2015 bolo začaté trestné stíhanie pre zločin, ktorého sa mal sťažovateľ dopustiť tak, že v rodinnom dome v obci X približne od septembra 2015 so spoluobvineným B. vyrábal a prechovával omamné a psychotropné látky. Dňa 8. decembra 2015 bola v dome, ktorého majiteľom a užívateľom bol podozrivý B., vykonaná domová prehliadka, pri ktorej bol zadržaný aj sťažovateľ. V dome bola zaistená marihuana (vysušené konope) v hodnote 242,10 eur a 151 rastlín konope v rôznom vegetačnom štádiu, z ktorých by bolo možné vysušením vyrobiť marihuanu v hodnote 38 867,10 eur. Po zadržaní obvinený B. uviedol, že sťažovateľ bol na mieste činu len náhodou a nemá s pestovaním nič spoločné. Sťažovateľ vo svojej výpovedi uviedol, že vedel, čo sa v dome nachádza, no marihuanu pestoval obvinený B., s tým, že on v dome bol prvýkrát okolo 11. októbra 2015. Sťažovateľ vo svojich neskorších výpovediach uviedol, že obvineného B. bral ako kamaráta a zamestnávateľa, keďže u neho pracoval ako kuchár s tým, že mu chodil nezištne pomáhať. Spočiatku nevedel, čo tam obvinený B. pestuje, až neskôr koncom novembra 2015, keď rastliny vyrástli, bolo mu jasné, že ide o marihuanu, no nevedel, aké je jej množstvo, a robil len to, čo mu prikázal obvinený B. Obvinený B. vypovedal, že si v Rakúsku pre seba zaobstaral sadenice konope a zariadenie na ich pestovanie adeň nato, 15. októbra 2015, ich sám vysadil a sťažovateľ mu bez akéhokoľvek prísľubu len pomáhal nosiť vodu na zalievanie rastlín.
Na oboch obvinených bola podaná obžaloba za to, že v presne nezistenom čase minimálne od 14. októbra 2015 do 8. decembra 2015 po predchádzajúcej dohode v rodinnom dome v obci X bez príslušného povolenia prechovávali rastliny rodu Cannabis, o ktoré sa pravidelne obaja starali tak, že v pivničných priestoroch domu boli vytvorené špeciálne vykurovacie, osvetľovacie a odsávacie systémy na účely zvýšenia kvality pestovaných rastlín s úmyslom ich ďalšieho spracovania, pričom 8. decembra 2015 pri domovej prehliadke vykonanej v uvedenom dome boli nájdené a zaistené omamné látky, a to vysušené časti konope v množstve, ktoré zodpovedá celkovej hodnote 242,10 eur, z ktorých by sa dalo vyrobiť najmenej 162 obvyklých jednorazových dávok drogy, a zelené rastliny v rôznych vegetačných štádiách, pričom množstvo zodpovedá celkovej hodnote 38 867,10 eur, z čoho bysa dalo vyrobiť najmenej 8 111 obvyklých jednorazových dávok drogy, pričom v zmysle zákona č. 139/1998 Z.z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov sú rastliny konope zaradené do I. skupiny omamných látok a tetrahydrokanabinol do I. skupiny psychotropných látok.
V konaní pred súdom obžalovaný B. vypovedal rovnako ako v prípravnom konaní a ku konaniu sťažovateľa uviedol, že sťažovateľ mu bol trikrát či štyrikrát pomôcť s polievaním rastlín, o ktorých mu on povedal, že ich pestuje pre seba zo zdravotných dôvodov. Podľa výpovede obžalovaného B. sťažovateľ pri prvej návšteve ani nevedel, na aký účel do rodinného domu idú, a ani nebol v priestoroch, v ktorých sa nachádzali rastliny. Sťažovateľ vypovedal v podstate rovnako ako v prípravnom konaní, len doplnil, že v dome bol tri či štyrikrát, z toho dva či trikrát rastliny polieval. Pripustil, že počet rastlín mu bol známy už predtým, ako došlo k domovej prehliadke. Obhajca sťažovateľa na základe dôkazov predložených súdu tvrdil, že sťažovateľ nemal žiadnu účasť na trestnom čine. Sťažovateľ pred rozhodnutím okresného súdu uviedol, že obžalovanému B. pomohol určitým spôsobom a určitý podiel viny na tom má, čo ľutuje.
Obžalovaný B. a sťažovateľ boli rozsudkom okresného súdu z 3. augusta 2017 uznaní vinnými za skutky v zmysle obžaloby. Súd prvého stupňa dospel k právnemu záveru, že spoločným konaním si obžalovaní neoprávnene zadovážili (obžaloba uvádzala, že vyrobili) a prechovávali omamné látky a tento čin spáchali v značnom rozsahu, čím v spolupáchateľstve podľa § 20 Trestného zákona spáchali obzvlášť závažný zločin podľa § 172 ods. 1 písm. c) [podľa obžaloby a)] ad) a ods. 3 Trestného zákona, za ktorý zákon stanovuje trestnú sadzbu trestu odňatia slobody v rozmedzí od pätnásť rokov do dvadsať rokov. Sťažovateľovi bol s prihliadnutím na mieru jeho účasti na trestnom čine a s prihliadnutím na § 38 ods. 2 a 3 a § 39 ods. 1 a 3 písm. b) Trestného zákona uložený trest odňatia slobody osem rokov. Právne posúdenie konania obžalovaných okresný súd zmenil z výroby na zadováženie, keďže pestovanie nemožno podradiť pod pojem "výroba". Trestný čin spočívajúci v zadovážení omamných a psychotropných látok je dokonaný dopestovaním rastlín do štádia, v ktorom obsahujú dostatok účinnej látky. Naplnenie skutkovej podstaty formou spolupáchateľstva odôvodnil súd prvého stupňa tak, že bolo preukázané, že obžalovaní si spoločným konaním zadovážili a prechovávali omamné látky a že toto sa uskutočňovalo za "súčinnosti" oboch s tým, že ich konanie spojil spoločný zámer a obaja sa priamo podieľali na čine, keď každý z nich vykonal časť konania predpokladaného zákonom. K odôvodneniu spoločného zámeru okresný súdu uviedol, že spoločný úmysel nemožno stotožňovať s výslovnou dohodou páchateľov a pre vyvodenie trestnej zodpovednosti stačí, ak bola dohoda konkludentná.
Sťažovateľ podal proti rozsudku okresného súdu odvolanie, v ktorom podrobne a v súlade so svojimi predchádzajúcimi výpoveďami opísal svoje konanie s tým, že žiadal zohľadniť mieru svojej účasti na skutku. Osobitne zvýraznil, že aj keď je v rozsudku okresného súdu konštatované, že k spolupáchateľstvu môže dôjsť aj konkludentným pristúpením ku konaniu inej osoby, treba aj v takomto prípade preukázať úmysel, čo nebolo naplnené. Jednorazové poliatie rastlín podľa sťažovateľa pri okolnostiach jeho vzťahu s obžalovaným B. a jeho účasťou na skutku nemohlo viesť kjeho spolupáchateľstvu a k následnému uloženiu neprimeraného vysokého trestu odňatia slobody.
O odvolaní sťažovateľa a aj o odvolaní obžalovaného B. rozhodol krajský súd rozsudkom zo 7. februára 2018 tak, že obe zamietol a rozsu
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).