Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Petríková proti Slovenskej republike

rozsudok z 25. novembra 2021 k sťažnosti č. 42149/17 pre porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru (právo na nestranný súd)

V prípade Petríková proti Slovenskej republike,

Európsky súd pre ľudské práva (prvá sekcia), zasadajúc vo výbore, v zložení:

Krzysztof Wojtyczek, predseda,

Erik Wennerström,

Lorraine Schembri Orland, sudcovia,

a Attila Teplán, výkonný zástupca tajomníka sekcie,

berúc do úvahy:

sťažnosť (č. 42149/17), podanú na Súd proti Slovenskej republike podľa článku 34 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd („Dohovor“) 6. júna 2017 slovenskou občiankou, pani Vierou Petríkovou („sťažovateľka“);

rozhodnutie oznámiť sťažnosť vláde Slovenskej republiky („vláda“);

stanoviská strán;

po neverejnom zasadnutí 2. novembra 2021,

vyhlasuje tento rozsudok, ktorý bol prijatý k uvedenému dátumu:

ÚVOD
1. Sťažnosť sa týka namietanej absencie nestrannosti sudkyne Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len "ústavný súd"), ktorá bola dlhoročnou priateľkou sťažovateľkinej protistrany v spore vedenom na všeobecnom súde.
FAKTY
2. Sťažovateľka sa narodila v roku 1957 a žije vo Vranove and Topľou. Bola zastúpená M. Mandzákom, advokátom vykonávajúcim svoju prax v Bratislave.
3. Vláda bola zastúpená svojou spoluzástupkyňou, pani M. Bálintovou, z Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.
4. Skutkové okolnosti prípadu tak, ako boli predložené stranami, možno zhrnúť takto:
5. Sťažovateľku, bývalú ministerku spravodlivosti a v súčasnosti sudkyňu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len "najvyšší súd"), zažaloval iný sudca, pán X, žalobou na ochranu osobnosti. Po prehre pred súdmi na dvoch stupňoch konania sa obrátila na najvyšší súd. Ten 26. februára 2015 napadnuté rozhodnutia zrušil a nariadil súdu prvého stupňa, aby preskúmal námietku zaujatosti sudcu prvého stupňa, ktorý vo veci rozhodoval. Dňa 7. júla 2015 súd druhého stupňa rozhodol, že konajúceho sudcu z prípadu nevylúči, pričom sa domnieval, že nebol zaujatý.
6. Dňa 1. júna 2015 pán X. namietol rozhodnutie najvyššieho súdu na ústavnom súde, pričom tvrdil, že došlo k porušeniu jeho práva na zákonného sudcu, pretože otázka zaujatosti predmetného sudcu už bola riešená v predchádzajúcej fáze konania.
7. Sťažovateľka taktiež podala 22. septembra 2015 ústavnú sťažnosť, ktorú smerovala proti druhostupňovému rozhodnutiu zo 7. júla 2015, pričom sa dovolávala svojho práva na spravodlivé konanie.
8. Obidve sťažnosti - pána X. aj sťažovateľky boli pridelené rovnakému senátu ústavného súdu, ktorého členkou bola sudkyňa Y.
9. V námietke zaujatosti podanej 30. novembra 2015 sa sťažovateľka domáhala vylúčenia sudkyne Y. z oboch konaní, týkajúcich sa jej aj príslušnej ústavnej sťažnosti pána X. z dôvodu zaujatosti sudkyne Y., vyplývajúcej z jej dlhoročného priateľstva s pánom X., čo bola verejne známa skutočnosť. Hoci sťažovateľka pripustila, že nebola účastníkom konania o ústavnej sťažnosti pána X., tvrdila, že toto konanie sa týkalo aj jej práv.
10. Dňa 10. decembra 2015 sudkyňa Y. oznámila predsedníčke ústavného súdu, že pán X. ako bývalý sudca ústavného súdu bol jej bývalým kolegom, s ktorým (spolu s jeho manželkou) zostala v osobnom kontakte. Podľa nej by tieto skutočnosti boli mohli vyvolať objektívne zdanie zaujatosti, pokiaľ išlo o konanie o ústavnej sťažnosti pána X.
11. Vo svojej odpovedi z 19. januára 2016 na námietku zaujatosti sťažovateľky sudkyňa Y. zopakovala, že v rokoch 2000 až 2007 bol pán X. jej bývalým kolegom na ústavnom súde, že spolu študovali právo, že je s ním aj s jeho manželkou stále v kontakte a že majú dobré vzťahy. Preto sudkyňa Y. požiadala o vylúčenie z prejednávania veci pána X. a prípadne aj z veci sťažovateľky, hoci jej nebolo celkom jasné, aké by mohli byť dôvody sťažovateľovej námietky zaujatosti voči nej vo vzťahu k prípadu sťažovateľky.
12. Uznesením ústavného súdu č. III. ÚS 35/2016 z 19. januára 2016, vydanom senátom troch sudcov bez sudkyne Y., bolo rozhodnuté o jej vylúčení z konania vo veci pána X. na základe už uvedeného vyjadrenia. Z tohto vyjadrenia podľa ústavného súdu vyplynulo, že sudkyňa Y. zostala v osobnom kontakte so sťažovateľom a jeho manželkou, hoci sa výslovne neprehlásila za za
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).