Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Postavenie štátu ako poškodeného v trestnom konaní vedenom pre daňové trestné činy

Postavenie štátu ako poškodeného v trestnom konaní nevyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Trestný poriadok zveril právomoc zastupovať štát v celomrozsahu štátnych záujmov prokurátorovi. Iným štátnym orgánomvykonávajúcim pôsobnosť v oblasti správneho práva takúto právomoc nezveril.

The status of the state as a victimin criminal proceedings does not follow fromgenerally binding legal regulations. The Criminal Procedure Code has entrusted the power to represent the state in the full range of state interests to the prosecutor. It has not delegated such a power to other public authorities in the field of administrative law.

TIMKOVÁ, L.: Postavenie štátu ako poškodeného v trestnom konaní vedenom pre daňové trestné činy; Justičná revue, 74, 2022, č. 3, s. 379 - 384.

Kľúčové slová: štát, poškodený, trestné konanie, daňové trestné činy.

Key words: state, victim, criminal proceeding, tax crimes.

Právne predpisy/legislation: z. č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky, zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Právna veda sa štandardne venuje pravidlám univerzálne aplikovateľným pre všetky právne odvetvia a pravidlám aplikovateľným pre samostatné právne odvetvia, menej však svoju pozornosť zameriava na prieniky jednotlivých právnych odvetví, ktoré si vyžadujú osobitný prístup. Riešenie prienikov jednotlivých právnych odvetví je, žiaľ, na ešte väčšom okraji záujmu legislatívy. V dôsledku toho sa tieto prieniky ťažšie riešia aj v rovine aplikácie práva súdmi. Jednou z tém prieniku práva správneho s právom trestným je aj inštitút poškodeného v trestnom konaní vedenom pre daňové trestné činy. Tento článok sa v nadväznosti na zjednocujúce stanovisko trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 29. novembra 2017, sp. zn. Tpj 39 - 60/2017, zaoberá prioritne inštitútom poškodeného v trestných konaniach vedených vo veciach daňových trestných činov, ktoré v praxi uplatňujú daňové úrady alebo Finančné riaditeľstvo SR.

Štát ako poškodený vo veciach daňových trestných činov
Niet dôvodu spochybňovať správnosť riešenia otázky uplatňovania náhrady škody v trestnom konaní v prípadoch daňovej trestnej činnosti Najvyšším súdom SR, ktorý v už uvedenom zjednocujúcom stanovisku, v riešení aplikoval nedostatok právomoci súdov na konanie vo veciach daní a neprípustnosť duplicity rozhodnutí (súdu a správneho orgánu) a preto takúto možnosť nepripustil. Vo svojom závere však vychádzal z predpokladu, že uplatňovaný nárok má majetkový charakter (s daňovým hmotnoprávnym podkladom), pričom uviedol, žeje irelevantné, ak daňový nárok smeruje proti právnickej osobe a obvinenou z vecne súvisiaceho daňového trestného činu je len fyzická osoba, ktorej konaním bol trestný čin spáchaný; nejde o duplicitne založený nárok na náhradu škody proti takému páchateľovi. Ďalej svoj záver doplnil o konštatovanie, že aj napriek nemožnosti uplatniť daňový majetkový nárok v adhéznom konaní je Slovenská republika, zastúpená príslušným orgánom [uvedeným v prvom odseku tohto bodu, podľa ktorého vo svojej pôsobnosti prvotne rozhoduje príslušný správny orgán postupom podľa Daňového poriadku (zákon č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov)], v trestnom konaní o daňovom trestnom čine poškodeným s právami podľa § 46 ods. 1 Trestného poriadku (a podľa povahy veci aj podľa ostatných odsekov tohto ustanovenia, okrem odsekov 3 a 4). Tento záver ďalej rozvinul v bode II., v ktorom pripustil postavenie poškodeného vo zvyšku práv (teda bez uplatnenia nároku na náhradu škody).
V správnom práve nie je štandardne podstatné, či štátny orgán, ktorý vykonáva vrchnostenskú moc štátu vo veciach zverených mu do právomoci v rovine výsostne administratívnej, má alebo n
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).