Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Použitie zdrojov Fondu ochrany vkladov v kontexte revízie rámca krízového manažmentu a ochrany vkladov (CMDI)

Autor stručne vysvetľuje kontext zamýšľanej revízie rámca krízového manažmentu a ochrany vkladov, problematiku riešiteľnosti krízových situácií banky a predstavuje niektoré limity, na ktoré naráža financovanie riešenia krízy či likvidácie banky v podmienkach súčasnej právnej úpravy.V súvislosti s uvedenými limitmi financovania autor predkladá riešenia, ktorými možno docieliť aktívnejšiu participáciu systému ochrany vkladov ako jedného z mechanizmov, ktorý možno na tieto účely použiť a zvažuje ich dôsledky.

Author briefly clarifies the context of considered revision of the crisis management and deposit insurance framework, the concept of resolvability of the bank and presents some of the funding limits applying in resolution and normal insolvency proceeding under existing legislation. In the context of funding limits, the author elaborates on possibilities to improve participation of the national deposit guarantee scheme as one of the funding sources available for this particular purpose under current regime and considers their implications.

GAJDOŠ, T.: Použitie zdrojov Fondu ochrany vkladov v kontexte revízie rámca krízového manažmentu a ochrany vkladov (CMDI); Justičná revue, 73, 2021, č. 11, s. 1303 - 1311.
Author briefly clarifies the context of considered revision of the crisis management and deposit insurance framework, the concept of resolvability of the bank and presents some of the funding limits applying in resolution and normal insolvency proceeding under existing legislation. In the context of funding limits, the author elaborates on possibilities to improve participation of the national deposit guarantee scheme as one of the funding sources available for this particular purpose under current regime and considers their implications.
Úvod
Prebiehajúca kríza v dôsledku pandémie COVID-19 sa svojou povahou zásadne odlišuje od globálnej finančnej krízy v rokoch 2008 - 2009 a banky
1)
do nej vkročili kapitálovo i likvidne pripravenejšie, s cieľom podpory hospodárskeho oživenia reálnej ekonomiky. Navzdory tomu však pandémiou spôsobený ekonomický šok predstavuje závažné riziko aj pre finančný sektor.
2)
V ohrození sa môžu ocitnúť najmä banky s už existujúcimi idiosynkratickými problémami či slabším kapitálovým pomerom, ktorý nemusí stačiť na vysporiadanie sa s hroziacim vzrastom počtu nesplácaných úverov. Hypotetické obavy z prípadnej finančnej krízy kladú mnohé otáznikyaj nad samotné fungovanie rámcov upravujúcich mechanizmy na zabezpečenie riešiteľnosti krízových situácií a ochranu vkladov.
V danej súvislosti, v súlade s princípmi lepšej regulácie, zahájila Európska komisia ("Komisia") koncom januára tohto roku verejné konzultácie ohľadom uvažovanej revízie EÚ, rámca krízového manažmentu a ochrany vkladov ("CMDI").
3)
Cieľom tejto iniciatívy bolo získanie náhľadov zainteresovaných strán na doterajšie fungovanie troch vzájomne prepojených legislatívnych aktov (BRRD, SRMR, DGSD),
4)
ktorých hlavnými cieľmi sú - zabezpečenie finančnej stability, ochrany vkladateľov a minimalizácia nákladov daňových poplatníkov pri riešení kríz. Spusteniu konzultačného procesu predchádzalo predbežné vyhodnotenie fungovania CMDI legislatívneho rámca,
5)
vykonané Komisiou po troch rokoch od nadobudnutia účinnosti uvedených právnych aktov. Toto vyhodnotenie identifikuje viaceré nedostatky v súčasnosti fungujúceho rámca, a to najmä v nasledovných oblastiach.
-
Súčasný režim vytvára priestor, v ktorom môžu príslušné národné orgány pristupovať k riešeniu stavu zlyhania
6)
banky aplikáciou riešení, ktoré nezaručujú optimálne výsledky, pokiaľ ide o minimalizáciu vynaloženia verejných prostriedkov na jej záchranu. Tento stav je čiastočne dôsledkom nesúladu podmienok na prístup k prostriedkom rezolučného fondu a zväčša menej prísnych podmienok na prístup k iným formám finančnej pomoci v rámci pravidiel EÚ v oblasti štátnej pomoci, a taktiež súvisí s dostupnosťou nástrojov podobných rezolučným nástrojom v konkurzných poriadkoch niektorých členských štátov. Na prístup národných orgánov k riešeniu zlyhania banky môžu mať vplyv aj pretrvávajúce problémy, niektorých malých a stredných bánk, s plnením minimálnej požiadavky na vlastné zdroje a oprávnené záväzky (MREL)
7)
.
-
Konzistentnosť súčasného rámca narúšajú odlišnosti v prístupoch medzi Jednotnou radou pre riešenie krízových situácií a národnými rezolučnými orgánmi
8)
pri vyhodnocovaní verejného záujmu na záchranu banky v rezolúcii, ktorý predstavuje jednu z podmienok na spustenie rezolučného konania. Keďže zásadný vplyv na výsledok testu verejného záujmu má právna úprava likvidácie banky v konkurznom konaní, uvedené divergencie sú umocnené nedostatočnou harmonizáciou národných konkurzných konaní v rámci EÚ. Tá sa prejavuje v rozdielnosti podmienok na vyhlásenie konkurzu, neúplnou harmonizáciou poradia uspokojovania veriteľov (BRRD len čiastočne harmonizuje poradie uspokojovania veriteľov v konkurze) a rozdielnou dostupnosťou nástrojov, podobným rezolučným nástrojom v rámci národných konkurzných poriadkov, jednotlivými členskými krajinami.
-
Na účely ochrany vkladateľov možno za negatívny jav pokladať stále decentralizovaný systém ochrany vkladov, ktorý prináša nesúlad medzi jednotlivými členskými krajinami, pokiaľ ide o rozsah ochrany vkladov (špecifické kategórie vkladateľov), procesy výplaty vkladov, či odlišnosti pri implementácii národných volieb v rámci DGSD.
V pomerne širokej škále nedostatkov rámca CMDI sa ukazujú ako najviac zraniteľné najmä malé a stredné banky financované prevažne vlastným imaním a vkladmi. Tieto banky môžu mať vzhľadom na svoj obchodný model a model financovania problém s vybudovaním dostatočnej MREL kapacity slúžiacej ako vankúš na absorbovanie strát. Keďže rozsah záväzkov, voči ktorým možno vykonať odpis a konverziu pri uplatnení nástroja kapitalizácie voči dotknutej banke, v rezolúcii presahuje záväzky povahou určené na absorbovanie strát
9)
, a možno predpokladať, žev prípade väčšej straty zasiahne výkon nástroja kapitalizácie aj kategóriu nezabezpečených záväzkov a vkladov. Aj keď z hľadiska právnej úpravy oprávnené (nekryté) vklady
10)
môžu byť predmetom odpisu pri aplikácii kapitalizácie
11)
, skúsenosti z predošlých kríz ukazujú, že ide o nežiadúci jav schopný vyvolať "
run"
na banku a ohroziť dôveru vkladateľov v celý bankový systém i systém ochrany vkladov. Vzhľadom na uvedené sav kontexte revízie rámca CMDI stáva čoraz relevantnejšou práve téma riešiteľnosti krízových situácií uvedeného typu bánk.
Faktory vplývajúce na riešiteľnosť krízovej situácie
Podľa pravidiel rezolučného rámca možno považovať krízovú situáciu banky za riešiteľnú vtedy, pokiaľ ju možno realisticky a dôveryhodne zlikvidovať v rámci konkurzného konania, alebo vyriešiť v rámci rezolúcie, bez vzniku významných negatívnych vplyvov na finančnú stabilitu.
12)
O tom, ktorý z uvedených prístupov riešenia krízovej situácie sa po deklarovaní zlyhania vo vzťahu k dotknutej inštitúcii a pri absencii včasných alternatívnych nápravných opatrení zvolí, rozhoduje rezolučný orgán na základe testu verejného záujmu.
Ak výsledok tohto testu indikuje potrebu rezolučného konania, straty dotknutej inštitúcie budú v rezolúcii prioritne znášať jej akcionári a tí veritelia, ktorí majú v držbe kapitálové nástroje alebo nástroje oprávnené na plnenie požiadavky na vlastné zdroje a oprávnené záväzky (MREL), t.j. nástroje, ktorých primárnou úlohou je vytvorenie dostatočnej kapacity pre absorbovanie strát.
Jedným z faktorov ovplyvňujúcic
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).