Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Povinnosť policajta vyjadrovať sa nestranne ako obmedzenie slobody prejavu

V príspevku autor analyzuje povinnosť vyjadrovať sa nestranne z pohľadu možného obmedzenia slobody prejavu. Osobitne sa venuje policajtom a skúmaniu, či paušálne uložená povinnosť vyjadrovať sa nestranne nepredstavuje zásah do ich slobody prejavu. Keďže paušálne obmedzenie podľa autora neobstojí, v ďalšom sa venuje prípustným hraniciam vyjadrenia policajta.

SYROVÝ, I.: Povinnosť policajta vyjadrovať sa nestranne ako obmedzenie slobody prejavu; Justičná revue, 73, 2021, č. 6-7, s. 783 - 793.
In the article, the author analyses obligation to express opinion impartially from the perspective of possible restriction of freedom of speech. Author pays particularattention to police officers and examines, whether the flat-rate obligation to express themselves impartially does not interfere with the freedom of speech. As the flat-rate restriction in the author's opinion does not stand, in the following he deals with the permissible limits of the police officer's statements.
Úvod
Slová nestrannosť alebo nestranný vnímame ako niečo vysoko pozitívne. Pre zamestnanca je nestranný taký zamestnávateľ, ktorý rovnako pristupuje k svojim zamestnancom, bez diskriminačných alebo šikanóznych praktík, len s ohľadom na ich výkon. Pre žiaka je nestranný učiteľ, ktorý vyhodnotí otvorené otázky nie podľa toho, kto ich vypracoval, ale podľa obsahu. Pre pacienta je nestranný lekár, ktorý nehľadí na sociálny status osoby, ale svoje schopnosti poskytuje v zmysle Hippokratovej prísahy každému bez rozdielu. Nestranný športový rozhodca nenadŕža žiadnemu hráčovi, žiadnemu družstvu, dbá na princíp fair-play v športe. A tak by sme mohli pokračovať v každej oblasti, jednoducho, byť nestranný je vysoký morálny imperatív pre každého z nás.
V právnickom prostredí sa stretávame s nestrannosťou najmä pri posudzovaní osoby sudcu v spojení s právom na spravodlivý súdny proces. Čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len "Dohovor") priznáva každému právo na to, aby jeho záležitosť bola spravodlivo, verejne a v primeranej lehote prejednaná nezávislým a
nestranným
súdom zriadeným zákonom, ktorý rozhodne o jeho občianskych právach alebo záväzkoch alebo o oprávnenosti akéhokoľvek trestného obvinenia proti nemu.
Medzi odbornou verejnosťou sú často pertraktované dve požiadavky na osobu sudcu prejednávajúceho spor - subjektívna a objektívna nestrannosť. Ústavný súd Slovenskej republiky aj Európsky súd pre ľudské práva sa vo svojej rozhodovacej činnosti vysporiadavajú s namietaným porušením práva na nestranný súd. Veľmi jednoducho to vystihuje veta - sudca nielenže musí byť nestranný (subjektívna nestrannosť), on sa aj musí javiť ako nestranný (objektívna nestrannosť). V zmysle teórie zdania nestačí, ak je sudca subjektívne nestranný, ale musí sa tak aj objektívne javiť, teda nemožno u sudcu nájsť dôvod na vyslovenie jeho inkompatibility.
1)
Pri zistení absencie čo i len jednej zložky nestrannosti, najčastejšie tej objektívnej, je výsledkom zrušenie napadnutého rozhodnutia, keďže účastníkovi súdneho konania bolo odopreté právo na spravodlivý súdny proces.
No skúmanie nestrannosti sa netýka len sudcu, ale aj policajta vykonávajúceho úkony v prípravnom konaní. Za zmienku stojí uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky, sp. zn. II. ÚS 860/2016, zo 16.11.2016, kde sťažovateľ namietal nestrannosť povereného príslušníka, ktorý vykonával úkony v trestnom konaní.Tento policajt mal byťv priateľskom vzťahu s poškodenou, čo odvodil sťažovateľ z toho, že na facebooku sú vedení ako priatelia, pričom si komentovali svoje statusy s označením "páči sa mi to". Už najvyšší súd v dovolacom konaní uviedol, že dôvodom zaujatosti nie je akýkoľvek vzťah k prejednávanej veci alebo k účastníkom, ale musí ísťo vzťah takého charakteru, ktorý objektívne aj subjektívne bráni policajnému orgánu pristupovať k veci a stranám trestného konania nezaujato, a preto oprávnene vyvoláva pochybnosti o jeho nezaujatosti. Samotné vedenie povereného príslušníkaa poškodenej na sociálnej sieti ako priateľov ešte nenasvedčuje tomu, že ide o taký vzťah medzi nimi, ktorý by vzbudil pochybnosti o nezaujatosti. Ústavný súd SR (ďalej aj "Ústavný súd") sa vysporiadal s argumentáciou sťažovateľa, podľa ktorého netreba preukazovať povahu a intenzitu vzťahu k špecifikovanej osobe, s čím však Ústavný súd nesúhlasil. Ústavný súd odkázal na rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci
Pullar proti Spojenému kráľovstvu
z 10.6.1996, kde sa uvádza, že
"V každom jednotlivom prípade musí byť rozhodnuté, či predmetná známosť je takého druhu a stupňa, že indikuje nedostatok nestrannosti súdu."
Môže potom tak pozitívny pojem "nestrannosť" niesť v sebe aj niečo negatívne alebo obmedzujúce?
V ďalšom texte budeme skúmať, či uloženie povinnosti vyjadrovať sa nestranne môže predstavovať obmedzenie slobody prejavu, pričom osobitnú pozornosť venujeme vyjadrovaniu sa policajtov.
Etický kódex policajta
Etické kódexy upravujú pravidlá správania pre určité skupiny osôb, ide najmä o také morálne normy, ktoré sú považované za správne a všeobecne uznávané. Pravidlá upravené v etických kódexoch sa vnímajú ako samozrejmosť pre morálneho človeka, týmito pravidlami by sa mal riadiť vo svojom živote bez toho, aby mu ich museli nariaďovať právne predpisy. Pravidlá správania definované v Etickom kódexe by mali byť stabilné a nepodliehať častým zmenám, prípadne každá takáto zmena by mala byť zrozumiteľne zdôvodnená.
V etických kódexoch sa môžu nachádzať výrazy, ktoré sú neurčitými právnymi pojmami a medzi ne možno zaradiť aj pojmy "nestranný" alebo "objektívny". Je potrebné ich vykladať vzhľadom na okolnosti jednotlivého prípadu aj účel, ktorý v tej-ktorej spoločnosti a dobe plnia. To isté slovné vyjadrenie by sa v inej dobe alebo na inom mieste mohlo posúdiť odlišne a to aj z ohľadom na jeho prípustnosť.
Koncom roka 2020 došlo k zmene Etického kódexu policajta, v článku 3. Pôvodné znenie:
"Policajt pri vyjadrovaní svojich názorov na verejnosti vystupuje nestranne a zdržanlivo tak, aby nevyvolal pochybnosť o svojej nestrannosti."
nahradilo nové znenie:
"Policajt pri vyjadrovaní svojich názorov na verejnosti, ako aj pri ich publikovaní na internetových fórach, Facebooku, Tvitteri, Instagrame a iných sociálnych médiách vystupuje nestranne a zdržanlivo tak, aby nevyvolal pochybnosť o svojej nestrannosti."
Média v tejto súvislosti písali o "praktickej "stopke" pre vyjadrovanie osobných názorov na sociálnych sieťach"
2)
.
Aj v Českej republike má policajt v Etickom kódexe upravené svoje povinnosti, pričom cieľom policajta je konať tak, aby dôstojne reprezentoval políciu svojím konaním, vystupovaním aj výzorom. Aj keď článok 3 Etického kódexu Policie České republiky pojednáva o záväzku polície voči spoločnosti, jednotlivé povinnosti možno preniesť aj na samotných policajtov. Etický kódex polície v ČR upravuje v čl. 3 písm. a) až c) tieto povinnosti:
"a) prosazovat zákony přiměřenými prostředky s maximální snahou o spolupráci s veřejností, státními a nestátními institucemi,
b) chovat se důstojně a důvěryhodně, jednat se všemi lidmi slušně, korektně a s porozuměním a respektovat jejich důstojnost,
c) uplatňovat rovný a korektní přístup ke každé osobě bez rozdílu, v souladu s respektováním kulturní a hodnotové odlišnosti příslušníků menšinových skupin všude tam, kde nedochází ke střetu se zákony, ...".
V Etickom kódexe Policie České republiky absentuje povinnosť policajta vyjadrovať sa nestranne v podobe, v akej jeto upravené v Slovenskej republike. Napriek tomu nemožno vylúčiť, že požiadavka na nestranné vyjadrovanie by sa mohla subsumovať pod povinnosť chovať sa dôstojne a dôveryhodne, alebo aj pod povinnosť uplatňovať rovný a korektný prístup.
Nestranné vyjadrovanie sa v kolízii s právom na slobodu prejavu
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).