Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Predkladanie ponúk prepojenými uchádzačmi v rozhodnutiach Súdneho dvora EÚ

V ostatných rozhodnutiach Súdneho dvora EÚ sa potvrdzuje úzke prepojenie medzi procesmi verejného obstarávania a ochranou hospodárskej súťaže. Článok1) v tejto súvislosti analyzuje aktuálne rozhodnutia Súdneho dvora EÚ a zaoberá sa aj aktuálnou slovenskou právnou úpravou vo vzťahu k vyhodnocovaniu ponúk vo verejnom obstarávaní, predkladaných tzv. prepojenými uchádzačmi, t.j. uchádzačmi, ktorí sú vzájomne majetkovo a personálne prepojení a tvoria rovnakú ekonomickú jednotku. Článok je zameraný aj na predkladanie ponúk, ktoré nie sú samostatné ani nezávislé v dôsledku koluzívneho správania uchádzačov.
Recent judgments of the Court of Justice of the European Union (CJEU) confirm the close link between public procurement procedure and the protection of competition. In this context, the article analyses the current judgments of CJEU and also deals with the current Slovak legislation in relation to the evaluation of tenders submitted by so-called linked tenderers, tenderers who are interconnected by property or personal or form the same economic unit. The article also focuses on the submission of tenders that are not independent as a result of the collusive behaviour of the tenderers.
DURAČINSKÁ, J.: Predkladanie ponúk prepojenými uchádzačmi v rozhodnutiach Súdneho dvora EÚ; Justičná revue, 72, 2020, č. 2, s. 206 - 214.
 

1 Trh verejného obstarávania a ochrana hospodárskej súťaže
Trh verejného obstarávania je náchylný na koluzívne správanie uchádzačov a uzatváranie protisúťažných dohôd, a to z viacerých dôvodov. Jedným z týchto dôvodov je tá skutočnosť, že okruh uchádzačov je v zásade pre určité oblasti verejného obstarávania ohraničený. Podnikatelia sa tak v tendroch opakovane stretávajú, čo im umožňuje dohodnúť si striedanie víťazstiev.
2)
Ďalším dôvodom je odlišnosť trhu verejného obstarávania od ostatných trhov. Na trhu verejného obstarávania sa na rozdiel od ostatných trhov neupravujú množstvá podľa cien, ale množstvá sú stanovené verejným obstarávateľom, čo má vplyv na cenovú elasticitu dopytu.
3)
Pri kolúzii vo verejnom obstarávaní (tzv. bid rigging) súčasne zlyháva kontrola trhu a odhalenie kolúzie je komplikované, existenciu kolúzie však môžu indikovať určité činitele.
4)
Odhalenie kolúzie je možné predovšetkým zo strany príslušného orgánu dohliadajúceho na ochranu hospodárskej súťaže, pričom je však významná podpora schopnosti odhaliť kolúziu v podobe rôznych prostriedkov (napr. leniency program),
5)
ale aj spolupráca zo strany verejných obstarávateľov. Koluzívne správanie uchádzačov vedie k predraženiu verejného obstarávania, podľa dostupných informácií v rozsahu od 18 % do 30 %.
6)
Vynucovanie dodržiavania zákazov vyplývajúcich zo súťažného práva vo verejnom obstarávaní je nielen prioritou Európskej komisie, ale je zrejmé aj z rozhodovacej činnosti príslušných orgánov na ochranu hospodárskej súťaže v jednotlivých krajinách EÚ,
7)
napríklad v Litve (tendre na opravu ciest a meliorácií pôdy), v Bulharsku, Českej republike (pokuta za bid rigging výrobcom okien DAFE-PLAST Jihlava/OFS 2000/SULKO), v Lotyšsku (pokuta za bid rigging na trhu s dodávkou nanotechnologických chemikálií), v Dánsku (pokuta za bid rigging niekoľkým vodárenským spoločnostiam).
8)
Príslušný orgán na ochranu hospodárskej súťaže vo Veľkej Británii (The Competition and Markets Authority - CMA) spustil na konci roka 2017 nový spôsob preverovania bid riggingu v digitálnej podobe,
9)
a to prostredníctvom softvéru, ktorý používa algoritmy na zistenie nezvyčajného správania sa uchádzačov a stanovovania cien, ktoré by mohli viesť k odhaleniu bid riggingu. Uvedený nástroj je určený na to, aby ho používali verejní obstarávatelia na identifikáciu podozrivých postupov a v prípade pretrvávajúceho podozrenia po dôkladnom preskúmaní sa obrátili na CMA.
10)
2 Predkladanie ponúk, ktoré nie sú samostatné ani nezávislé podľa smernice 2014/24/EÚ o verejnom obstarávaní
Verejné obstarávanie je prepojené s ochranou hospodárskej súťaže, pretože otvorená súťaž je garanciou výberu najlepšej ponuky a efektívneho nakladania s verejnými prostriedkami. Na zabezpečenie hospodárskej súťaže a konkurencie medzi predkladanými ponukami je potrebné, aby boli predkladané ponuky samostatné a nezávislé. Absencia samostatnosti a nezávislosti ponúk môže byť v dôsledku koluzívneho správania sa uchádzačov, ako aj v dôsledku existencie majetkového alebo personálneho prepojenia medzi osobami predkladajúcimi ponuky, najmä ak patria do jednej ekonomickej skupiny. Pri takýchto prepojených osobách môže mať práve vzťah vzájomnej závislosti vplyv na ich správanie sa v procese verejného obstarávania. Predkladanie ponúk prepojenými osobami v procesoch verejného obstarávania súvisí s problematikou ochrany hospodárskej súťaže práve z dôvodu rizika predkladania vzájomne ovplyvnených ponúk. Prepojené osoby ako subjekty patriace do jednej ekonomickej skupiny si nestanovujú svoju obchodnú politiku samostatne, ale vykonávajú pokyny dávané priamo alebo nepriamo materskou spoločnosťou.
11)
Na postihovanie dohôd obmedzujúcich súťaž sú príslušné orgány na ochranu hospodárskej súťaže. Na rozdiel od dohôd obmedzujúcich súťaž, ktoré sú uzatvorené medzi nezávislými hospodárskymi subjektmi vykonávajúcimi podnikateľské rozhodnutia autonómne a nezávisle, túto kompetenciu uvedené orgány nemajú v prípade subjektov patriacich do jednej ekonomickej skupiny, keďže v rámci jednej ekonomickej skupiny nemajú všetky subjekty možnosť nezávisle určovať svoje správanie.
12)
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (ďalej len "smernica 2014/24/EÚ o verej
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).