Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Prehliadka iných priestorov - súkromné colné sklady

Autor sa v predmetnom článku zaoberá v našom štáte veľmi ojedinelou prehliadkou iných priestorov a pozemkov, a to prehliadkou súkromných colných skladov, na ktoré sa okrem vnútroštátneho práva takisto vzťahuje aj právo Európskej únie, hlavne Colný kódex únie.V článku autor rozoberá prehliadku týchto skladov s poukazom na povinnosti, ktoré orgánom činným v trestnom konaní vyplývajú predovšetkým z noriem práva Európskej únie.

HALAS, N.: Prehliadka iných priestorov - súkromné colné sklady; Justičná revue, 73, 2021, č. 4, s. 492 - 501.
In the article author deals with the very rare search of other premises and lands, search of private customs warehouse, which is domain of European Union law, mainly the Union Customs Code. Main content of this article is search of this private customs warehouse with refer to police duties in criminal proceedings result from European Union law.
ÚVOD
V súčasnosti žijeme v globalizovanom svete, kde dochádza k denno-denným obchodným transakciám nielen medzi štátmi EÚ navzájom, ale takisto aj medzi tretími štátmi a EÚ. Túto problematiku upravuje, okrem iného, aj colné právo a jeho jednotlivé colné režimy
1)
, pričom súčasná právna úprava umožňuje, aby sa v colnom režime colné uskladňovanie mohol uskladňovať tovar, ktorý nie je tovarom Európskej únie (ďalej aj "Únie"), a to pod colným dohľadom v priestoroch alebo na iných miestach schválených pre tento colný režim colnými orgánmi
2)
. Colné sklady môžu byť k dispozícii na colné skladovanie tovaru pre kohokoľvek ("verejný colný sklad") alebo na skladovanie tovaru držiteľom povolenia na colné uskladňovanie ("súkromný colný sklad").
3)
V colnom režime skladovanie sa môže na colnom území Únie uskladniť tovar, ktorý nie je tovarom Únie, bez toho, aby podliehal obchodno-politickým opatreniam
4)
, ak nezakazujú vstup tovaru na colné územie Únie alebo výstup tovaru z colného územia Únie.
5)
Výnimočne sa stretávame so situáciami, keď orgány činné v trestnom konaní (ďalej len "OČTK") nadobudnú vnútorné presvedčenie a dôvodné podozrenie, že v takýchto colných skladoch, spravidla súkromných, sa môžu nachádzať veci dôležité pre trestné konanie a na taký účel je potrebné vykonať prehliadku takýchto priestorov v zmysle príslušných ustanovení § 101
6)
a i. zákona č. 301/2001 Z.z. Trestný poriadok (ďalej len "Trestný poriadok"). Prehliadku iných priestorov alebo pozemkov vykoná bez meškania orgán, ktorý ju nariadil, alebo na jeho príkaz policajt.
Prehliadka iných priestorov a pozemkov predstavuje procesný prostriedok, ktorým sa vážne zasahuje do základných práv a slobôd garantovaných Ústavou SR aj medzinárodnými dokumentmi. Vykonať ju možno len vtedy, ak je dôvodné podozrenie, že v priestoroch neslúžiacich na bývanie a na pozemkoch:
7)
a)
je vec dôležitá pre trestné konanie,
b)
alebo sa tam skrýva osoba podozrivá zo spáchania trestného činu,
c)
alebo ak je potrebné vykonať zaistenie hnuteľných vecí na uspokojenie nároku poškodeného na náhradu škody.
Avšak čo v prípade, ak sa vec dôležitá pre trestné konanie nachádza v súkromnom colnom sklade a ide o vec, ktorá nie je tovarom Únie a podlieha colnému dohľadu? Je možné vykonať takúto prehliadku len v zmysle intencie ustanovení Trestného poriadku, alebo majú OČTK povinnosti, ktoré im môžu vyplývať z Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (ďalej len "Colný kódex Únie"), a ktorý v zmysle čl. 7 ods. 2 Ústavy SR má prednosť pred zákonmi SR? Problematikou prehliadky iných priestorov a pozemkov (ďalej len "prehliadka") sa zaoberá viacero článkov, ako aj judikátov všeobecných súdov SR a Ústavného súdu SR, pričom v tomto článku sa zameriame na problematiku prehliadky súkromných colných skladov
8)
na základe príkazu prokurátora v prípravnom konaní, ktorý mal byť vykonaný policajtom ako príslušníkom Policajného zboru SR a v spolupráci s colnými orgánmi, avšak takto vykonaný nebol a následne došlo k odňatiu tovaru ako veci dôležitej pre trestné konanie.
PREHLIADKA SÚKROMNÝCH COLNÝCH SKLADOV
Z judikatúry Najvyššieho súdu SR aj rozhodnutí ostatných súdov SR vyplýva, že ak policajti majú podozrenie zo spáchania trestného činu, ich povinnosťou je postupovať podľa ustanovení Trestného poriadku. Pri podozreníz páchania trestnej činnosti je policajt totiž povinný postupovať prednostne podľa ustanovení Trestného poriadku.
9)
Tovar, ako vec dôležitá pre trestné konanie, ktorý sa nachádza v colnom sklade či na schválenom mieste na predloženie tovaru na vývoz, je pod colným dohľadom colných orgánov. Colný dohľad je právny inštitút, ktorý vychádza zo základného colného predpisu, ktorým bolo do 30.4.2016 Nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva (ďalej len "Colný kódex Spoločenstva") a od 1.5.2016 je týmto predpisom už spomínaný Colný kódex Únie, ale rovnako s ním pracuje aj zákon č. 199/2004 Z.z. Colný zákon, aj to len v presne vymedzených oblastiach, ktoré nie sú upravené Colným kódexom Únie a v rozsahu, v akom tento kódex splnomocnil jednotlivé členské štáty na jeho úpravu.
V colnom režime colné uskladňovanie sa môže tovar, ktorý nie je tovarom Únie, uskladňovať pod colným dohľadom v priestoroch alebo na iných miestach schválených pre tento colný režim colnými orgánmi. Ako už bolo spomínané, colné sklady môžu byť verejné, alebo súkromné. Na účely tohto článku sa budeme zaoberať nielen aktuálnym Colným kódexom Únie, ale takisto aj Colný kódexom Spoločenstva, a to najmä z dôvodu porovnania jednotlivých článkov. Preto sa bližšie pozrime na jednotlivé články týkajúce sa našej problematiky.
Podľa čl. 4 ods. 13 Colného kódexu Spoločenstva na účely tohto kódexu sa pod pojmom "Colný dohľad" rozumela všeobecná činnosť colných orgánov, ktorou sa zabezpečovalo dodržiavanie colných predpisov a prípadne aj ďalších právnych predpisov, ktoré sa vzťahovali na tovar podliehajúci colnému dohľadu.
Podľa čl. 5 ods. 27 Colného kódexu Únie sa na účely kódexu pod pojmom "colný dohľad" rozumie činnosť vykonávaná vo všeobecnosti colnými orgánmi, ktorou sa zabezpečuje dodržiavanie colných predpisov a prípadne i ďalších ustanovení, ktoré sa vzťahujú na tovar podliehajúci takejto činnosti.
Podľa § 3 ods. 1 Colného zákona sa colný dohľad vykonáva
a)
colnými formalitami
10)
,
b)
colnou kontrolou vrátane kontroly po prepustení,
c)
iným postupom colného orgánu podľa colných predpisov.
Podľa čl. 134 Colného kódexu Únie tovar vstupujúci na colné územie Únie od momentu vstupu podlieha colnému dohľadu a môže podliehať colným kontrolám
11)
. Na tento tovar sa vzťahujú, ak je to použiteľné, zákazy a obmedzenia, ktoré sú odôvodnené, okrem iného, ochranou verejnej morálky, verejného poriadku alebo verejnej bezpečnosti, ochranou zdravia a života ľudí, zvierat alebo rastlín, ochranou životného prostredia, národných kultúrnych pamiatok s ume
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).