Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Rozhodnutie o poradnom stanovisku

zo 14. decembra 2020 k žiadosti Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, č. P16-2020-001, podľa Protokolu č. 16, týkajúce sa výkladu článkov 2, 3 a 6 Dohovoru

Európsky súd pre ľudské práva, zasadajúc ako porota Veľkej komory podľa článku 2 ods. 1 Protokolu č. 16, v zložení:
Robert Spano, predseda,
Paul Lemmens,
Síofra O'Leary,
Märtinš Mits,
Alena Poláčková, sudcovia,
a Soren Prebensen, zástupca tajomníka Veľkej komory
po prerokovaní na neverejnom zasadnutí 14. decembra 2020 a 8. februára 2021,
rozhodol takto:
KONANIE
1. Listom z 25. septembra 2020, doručeným tajomníkovi Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej len "Súd") 5. októbra 2020, Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len "najvyšší súd" alebo "dožadujúci súd") požiadal Súd, podľa článku 1 Protokolu č. 16 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len "Protokol č. 16"), o podanie poradného stanoviska k otázke uvedenej ďalej v odseku 2. Dňa 19. novembra 2020 najvyšší súd predložil ďalší materiál a vysvetlenia, keďže Súd požiadal o doplňujúce informácie s odkazom na odseky 14 a 18 Smernice o vykonávaní konania o poradnom stanovisku, zavedeného Protokolom č. 16 k Dohovoru (ďalej len "smernica"). V dôsledku toho sa žiadosť považovala za podanú v naposledy uvedený deň.
POLOŽENÁ OTÁZKA
2. Žiadajúci súd predložil nasledujúcu otázku:
"Poskytujú procesné úkony v trestnom konaní a dôkazy zhromaždené príslušníkmi inšpekčnej služby ministerstva vnútra, ktorí sú personálne a funkčne priamo podriadení ministrovi vnútra, dôkazy a podklad pre zákonné, nezávislé a nestranné stíhanie príslušníkov Policajného zboru, ktorí sú mu (ministrovi vnútra) rovnako podriadení, najmä pre zákonné a spravodlivé konanie pred súdom vrátane rozhodnutí súdu ako takých, so zreteľom na záruky ustanovené v článku 2 ods. 1, 3 a/alebo 6 ods. 1 Dohovoru?"
POZADIE A VNÚTROŠTÁTNE KONANIE
3. Žiadosť o poradné stanovisko je podaná v súvislosti s trestným konaním začatým vnútroštátnymi orgánmi proti I. E., policajtovi, ktorý údajne v júli 2014 fyzicky napadol ženu. V prípravnom konaní bolo vyšetrovanie vedené inšpekčnou službou ministerstva vnútra, čoje orgán poverený vyšetrovaním podozrení proti príslušníkom Policajného zboru a podobných služieb. Po tom, ako inšpekčná služba začala vyšetrovanie a 19. augusta 2014 obvinila podozrivého z trestných činov výtržníctva a ublíženia na zdraví, jej vyšetrovatelia zabezpečili veľké množstvo dôkazov, najmä výpovede zainteresovaných osôb a množstva svedkov, ako aj viaceré znalecké posudky. Nad vyšetrovaním vykonával dozor prokurátor okresnej prokuratúry, ktorý na návrh inšpekčnej služby 23. júla 2015 podal na obvineného obžalobu.
4. V dôsledku toho trestná vec postúpila do štádia konania pred súdom na Okresnom súde Komárno, ktorý rozsudkom z 23. apríla 2018 uznal obžalovaného za vinného z trestných činov výtržníctva a ublíženia na zdraví a uložil mu peňažný trest vo výške 1 000 EUR. Dňa 7. novembra 2018 bolo odvolanie obžalovaného zamietnuté Krajským súdom v Nitre. Obžalovaný napadol tento rozsudok dovolaním podaným na najvyšší súd.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).