Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

SP LXXIX/2020 (44/2018) - ROZHODNUTIE (Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 12. septembra 2017, sp. zn. 2 Tost 28/2017)

Zbierka stanovísk NS a rozhodnutí súdov SR, č. 5/2018, s. 6 – 10.

Nahradenie väzby zákonom ustanovenou garanciou a s tým spojené obmedzenia (druhý diel štvrtej hlavy prvej časti Trestného poriadku) sú benefitom obvineného, ktorý mu umožňuje, napriek danosti materiálneho a formálneho dôvodu väzby (§ 72 Trestného poriadku), byť stíhaný na slobode (teda s využitím proporcionálne miernejšieho prostriedku zásahu do osobných práv).

Nahradenie väzby nie je väzbou, aj keď je podmienené existenciou dôvodu väzby, ktorej zabezpečovaciu funkciu v konaní plní (zastupuje). Preto nie je ohraničené lehotami trvania väzby (§ 76 Trestného poriadku) a z lehoty nahradenej väzby (pre prípad porušenia určených podmienok náhrady väzby a pretrvávajúcej aktuálnosti dôvodu väzby) neodčerpáva žiadny časový úsek.


Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) uznesením z 12. septembra 2017, sp. zn. 2 Tost 28/2017, o sťažnosti prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, obžalovaného Q. F. a obžalovaného P. L. proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici zo 17. augusta 2017, sp. zn. 5T/1/2017, rozhodol tak, že:

I. Podľa § 194 ods. 1 písm. a), ods. 2 Tr. por. na podklade sťažnosti prokurátora čiastočne zrušil napadnuté uznesenie Krajského súdu v Banskej Bystrici - vo výroku v bode 2/ týkajúcom sa obžalovaného P. L.

II. Podľa § 79 ods. 2 Tr. por. a § 80 ods. 1 Tr. por. obžalovaného P. L., nar. XX. U. XXXX v E., trvale bytom P. XX, C., t. č. vo väzbe v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica prepustil z väzby na slobodu.

Podľa § 80 ods. 1 písm. c) Tr. por. pri existencii dôvodov väzby podľa § 71 ods. 1 písm. a), písm. b), písm. c) Tr. por. väzbu obžalovaného P. L. nahradil dohľadom probačného a mediačného úradníka - Krajského súdu v Bratislave s miestom výkonu Okresný súd Bratislava IV.

Podľa § 80 ods. 2 Tr. por. uložil obžalovanému P. L. povinnosť oznámiť policajtovi, prokurátorovi alebo súdu, ktorý vedie konanie, každú zmenu miesta pobytu. Podľa § 82 ods. 4 Tr. por. nariadil kontrolu obžalovaného P. L. technickým prostriedkom - zariadením na určenie polohy kontrolovanej osoby podľa § 6 zákona č. 78/2015 Z. z. o kontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami.

Podľa § 82 ods. 1 Tr. por. uložil obžalovanému P. L. nasledovné primerané povinnosti a obmedzenia:

  • okamžite po oznámení rozhodnutia o prepustení z výkonu väzby podrobiť sa a strpieť inštaláciu technického prostriedku - zariadenia na určenie polohy kontrolovanej osoby v priestoroch Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica, ktorú vykoná určený probačný a mediačný úradník;
  • pravidelne sa dostavovať k probačnému a mediačnému úradníkovi Okresného súdu Bratislava IV, v obvode ktorého má obžalovaný trvalý pobyt, a to podľa určenia probačného a mediačného úradníka, prvýkrát v lehote troch pracovných dní od momentu jeho prepustenia z výkonu väzby, v úradných hodinách súdu;
  • zákaz vycestovať do zahraničia.

III. Podľa § 193 ods. 1 písm. c) Tr. por. sťažnosť obžalovaného Q. F. a obžalovaného P. L. zamietol.

 

Z odôvodnenia:

Krajský súd v Banskej Bystrici s právomocou Špecializovaného trestného súdu (§ 91 ods. 1 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v aktuálnom znení - ďalej len „krajský súd“) uznesením zo 17. augusta 2017, č. k. 5T/1/2017 – 14887, rozhodol podľa § 238 ods. 3 Tr. por. v spojení s § 72 ods. 1 písm. e) Tr. por. tak, že:

1/ obžalovaného Q. F. ponechal naďalej vo väzbe z dôvodov uvedených v § 71 ods. 1 písm. a), písm. b), písm. c) Tr. por. a súčasne podľa § 80 ods. 1 písm. c) Tr. por. nenariadil nad obvineným dohľad probačným a mediačným úradníkom;

2/ pri existencii dôvodov väzby podľa § 71 ods. 1 písm. a), písm. b), písm. c) Tr. por. podľa § 80 ods. 1 písm. c) Tr. por. nahradil väzbu obžalovaného P. L. dohľadom probačného a mediačného úradníka Krajského súdu v Bratislave s miestom výkonu Okresný súd Bratislava IV a obžalovaného P. L. prepustil z väzby na slobodu. Súčasne mu uložil podľa § 80 ods. 2 Tr. por. povinnosť oznámiť policajtovi, prokurátorovi alebo súdu, ktorý vedie kon

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).