Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

SP XIX/2020 (10/2018)

Zo súdnej praxe, č. 1/2018, s. 48– 48.

Uznesenie Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 2 Sžo 71-72/2014, týkajúce sa
Čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky
§ 10 ods. 2 v spojení s § 246c ods. 1 prvá veta, § 214 ods. 2, § 207, § 222, § 246c v spojení s § 224 ods. 1, § 146 ods. 1 písm. c) Občianskeho súdneho poriadku


Skutkový stav:

Krajský súd v B. rozsudkom z 15. mája 2014, č. k. 1 S 175/2013-103 zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania rozhodnutia žalovaného z 8. apríla 2013. Napadnutým rozhodnutím sa vyhovelo odvolaniu Ing. Ivana M., CSc. a bolo zrušené rozhodnutie Obvodného úradu v T., odboru výstavby a bytovej politiky zo 7. januára 2013, ktorým v mimoodvolacom konaní na základe podania žalobcu zrušil rozhodnutie Stavebného

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).