Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

SP XVI/2020 (36/2016)

Zo súdnej praxe, č. 4/2016, s. 172 - 174.

Uznesenie Najvyššieho súdu SR, sp. zn.1 Obdo V 8/2015, týkajúce sa
§ 239 Občianskeho súdneho poriadku
§ 237 ods. 1 písm a) až g) Občianskeho súdneho poriadku


Skutkový stav:

Najvyšší súd SR uznesením č. k. 1 Obo 35/2014-593 z 20. januára 2015 rozhodol tak, že uznesenie Krajského súdu v B. č. k. 8 Cbi 64/2006-571, z 26. mája 2014, p o t v r d i l .

V dôvodoch uznesenia uviedol, že Krajský súd v B. uznesením č. k. 8 Cbi 64/2006-571 z 26. mája 2014 rozhodol tak, že zamietol návrh na prerušenie konania, v ktorom sa navrhovateľ domáha určenia, že jeho pohľadávka voči odporcovi vo výške 196 280,48 eur, je oprávnená a nie je sporná čo dôvodu a výšky.

Konštatoval, že návrhu navrhovateľa z 24. apríla 2014, ktorým žiadal prerušiť konanie do skončenia právoplatného skončenia konania, vedeného na Okresnom súde B. I. pod sp. zn. 33 Cb 51/2014 o určenie platného právneho úkonu – uznanie dlhu z 13. septembra 2005, krajský súd s odkazom na ustanovenie § 109 ods. 2 písmeno c) Občianskeho súdneho poriadku (ďalej aj „OSP“) nevyhovel a zamietol ho.

Navrhovateľ podal proti tomuto uzneseniu o d v o l a n i e ,v ktorom navrhol napadnuté uznesenie zrušiť. Ako dôvod navrhovateľ uviedol, že z dôvodu, že konajúcemu súdu viackrát navrhol vyriešiť prejudiciálnu otázku ohľadne platnosti uznania dlhu, o ktorej konajúca sudkyňa JUDr. Ľ. K. odmietla rozhodovať, navrhovateľ podal návrh na určenie platnosti právneho úkonu – písomného uznania dlhu z 13. septembra 2005. Keďže podľa navrhovateľa od zodpovedania tejto otázky závisí ďalší postup a rozhodovanie krajského súdu v tomto konaní, navrhovateľ žiadal konanie podľa § 109 ods. 1 písmeno b) OSP prerušiť.

Najvyšší súd SR o odvolaní navrhovateľa, ktorým žiadal zrušiť rozhodnutie krajského súdu, ktorým tento jeho návrh na prerušenie konania zamietol, rozhodol uznesením 1 Obo 35/2014-594 z 20. januára 2015 tak, že napadnuté uznesenie Krajského súdu v B., č. k. 8 Cbi 64/2006-571 z 26. mája 2014 p o t v r d i l .

V odôvodnení potvrdzujúceho uznesenia citoval ustanovenia § 109 ods. 1 písmeno b) OSP, § 109 ods. 2 písmeno c) OSP a zistil, že incidenčný spor na krajskom súde prebieha už 9 rokov. Odvolací súd vyslovil, že súhlasí s názorom odvolateľa, že krajský súd si bude musieť vyriešiť predbežné otázky, ktoré majú relevanciu pre rozhodnutie sporu o určenie pravosti pohľadávky, ktorú skutočnosť už konštatoval aj krajský súd v odôvodnení uznesenia s tým, že zároveň uviedol, že o prejudiciálnej otázke nebude rozhodovať medzitýmnym rozsudkom. Odvolací súd k uvedenému uviedol, že pokiaľ treba vyriešiť predbežnú (prejudiciálnu) otázku súd sa s jej posúdením zaoberá v odôvodnení rozhodnutia vo veci, avša

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).