Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

SP XXI/2019 (29/2017)

Zo súdnej praxe, č. 3/2017, s. 140 – 142.

Rozsudok Najvyššieho súdu SR,, sp. zn. 8 Sži 3/2014, týkajúci sa
§ 3 ods. 1, § 11 ods. 1 písm. d), § 18 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
§ 64 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy
§ 4 ods. 12 písm. c) zákona SNR č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov
§ 250j ods. 2 písm. a), § 10 ods. 2 v spojení s § 246c ods. 1 prvá veta Občianskeho súdneho poriadku


Skutkový stav:

Krajský súd v Bratislave napadnutým rozsudkom zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti v záhlaví označeného rozhodnutia žalovaného, ktorým zamietol odvolanie žalobcu a prvostupňové rozhodnutie Okresného súdu Bratislava I z 28. marca 2012, ktorým v zmysle § 18 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v z. n. p. (ďalej len „zákon o slobode informácií“ alebo „zákon č. 211/200 Z. z.“) ako povinná osoba zamietol žiadosť žiadateľa Mgr. Fedora Š., advokátskeho koncipienta advokátskej kancelárie HKP Legal s.r.o. splnomocnenej na základe plnomocenstva udeleného žalobcom o sprístupnenie informácií o konaniach údajne vedených na Okresnom súde Bratislava I a skutočnostiach z nich, ktorých účastníkom má byť 45 právnických osôb, doručenú Okresnému súdu Bratislava I 1. marca 2012, v znení doplnenom 22. marca 2012 a 23. marca 2012, žalovaný potvrdil. O trovách konania rozhodol krajský súd tak, že žalobcovi ich náhradu nepriznal.

Krajský súd konštatoval, že z administratívneho spisu zistil, že žiadosťou z 29. februára 2012 podanou podľa § 64 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresne súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy (ďalej len „vyhláška č. 543/2005 Z. z.“) alebo alternatívne podľa zákona č. 211/2000 Z. z., doručenou elektronicky Okresnému súdu Bratislava I 1. marca 2012 sa žalobca ako žiadateľ domáhal sprístupnenia informácií – aktuálneho zoznamu živých neskončených spotrebiteľských vecí okrem „ER“ uvedených pod bodom 1. – 45., a to v rozsahu: spisová značka, dátum začatia konania, názov a sídlo navrhovateľa, meno a bydlisko odporcu a označenie sporu, ktoré informácie žiadal doručiť v elektronickej podobe. O poskytnutie informácií žiadal v zmysle § 4 ods. 2 písm. c) zákona SNR č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov (ďalej len „zákon č. 71/1992 Zb.“ alebo „zákon o súdnych poplatkoch“) bezplatne, pretože ide o združenie zameriavajúce sa na ochranu spotrebiteľov.

V odôvodnení rozsudku sa krajský súd stotožnil so správnymi orgánmi oboch stupňov v otázke posúdenia žiadosti žalobcu. Mal za to, že žiadosť žalobcu vykazuje znaky lustrácie, ktorú povinné osoby realizujú na základe spoplatnenej žiadosti, pričom za lustráciu jednej žiadosti sa podľa Sadzobníka súdnych poplatkov, položka 24a, platí poplatok 2,50 €. Žalobca na základe obyčajne podanej žiadosti by dostal výstup z databázy žiadaných súdnych konaní povinnej osoby s úradnou pečiatkou. Krajský súd dal do pozornosti, že oslobodenie od súdneho poplatku podľa § 4 ods. 12 písm. c) zákona č. 71/1992 Zb. sa vzťahuje na súdne konanie, a nie na správne konanie. Krajský súd vyslovil ďalej domnienku, že žiadatelia o poskytnutie informácií sa snažia obchádzať položku 24a Sadzobníka súdnych poplatkov a vyhlášku 543/2005 Z. z. tým, že žiadosť o sprístu

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).