Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

SP XXI/2020 (20/2018)

Zo súdnej praxe, č. 2/2018, s. 94– 96.

Uznesenie Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 8 Sžo 189/2015, týkajúce sa
§ 205 ods. 2 písm. f), § 35 ods. 1 písm. b)
§ 10 ods. 2, § 250ja ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku
§ 27 ods. 2 zákona č. 153/2012 Z. z o prokuratúre v znení neskorších predpisov
§ 68 ods. 1 a 2, § 69 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov


Skutkový stav:

Krajský súd v Bratislave rozsudkom zamietol podľa § 250j ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len "OSP") žalobu, ktorou sa žalobkyňa domáhala preskúmania zákonnosti v záhlaví označeného rozhodnutia žalovanej, ktorým ako stavebný úrad povolila prvú zmenu pred dokončením stavby "Obytný súbor C..... Devín - 1. etapa" stavebníkovi E...., s.r.o., ktorej zmena spočívala v predĺžení lehoty na dokončenie stavby do 31.2.2014 (opravou zmenené do 28.2.2014). O trovách konania rozhodol krajský súd tak, že žalobkyni ani pribratej účastníčke konania ich náhradu nepriznal. V odôvodnení rozsudku krajský súd konštatoval, že proti preskúmavanému rozhodnutiu žalovanej podala žalobkyňa protest, ktorému žalovaná rozhodnutím zo 17. marca 2014 v plnom rozsahu vyhovela a preskúmavané rozhodnutie zrušila a nahradila ho rozhodnutím, v ktorom povolila prvú zmenu stavby "Obytný súbor C..... -1. etapa" pred dokončením stavebníkovi A....., a.s. (na ktorú prešli práva a povinnosti stavebníka) spočívajúcu v predĺžení platnosti stavebného povolenia do 31. februára 2014 (opravou zmenené do 28. februára 2014).

Účastníčka konania PhDr. S. D., PhD. podala proti tomuto rozhodnutiu odvolanie na základe ktorého odvolací orgán, Okresný úrad Bratislava, Odbor výstavby a bytovej politiky, rozhodnutím zo 20. júna 2014 zmenil odvolaním napadnuté rozhodnutie žalovanej tak, že nevyhovel protestu žalobkyne a v závislosti od toho zrušil príslušnú časť výroku odvolaním napadnutého rozhodnutia, podľa ktorého bola povolená prvá zmena stavby pred dokončením.

Krajský súd poukázal na to, že prokurátor v súlade s § 35 ods. 1 OSP a § 250 ods. 4 OSP môže podať žalobu do dvoch mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia, ktorým nebolo vyhovené protestu, avšak v prerokovávanom prípade prokurátor voči takémuto rozhodnutiu žalobu nepodal, a preto nie sú splnené zákonné podmienky konania v zmysle § 250b OSP. Podľa názoru krajského súdu prokurátor (s odkazom aj na Stanovisko správneho kolégia NS SR č. 70/2001) mal podať žalobu voči právoplatnému rozhodnutiu správneho orgánu v poslednom stupni správneho konania, ktoré založilo, zmenilo alebo zrušilo oprávnenia a povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb, čo v tomto prípade bol Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, ako nadriadený orgán žalovanej, ktorý rozhodnutie, ktorým bolo vyhovené protestu prokurátora, zmenil tak, že protestu prokurátora svojím rozhodnutím nevyhovel. Krajský súd zdôraznil, že žalobou napadnuté rozhodnutie nerozhodovalo o proteste prokurátora. Mal za to, že na základe uvedených skutočností bolo potrebné žalobu zamietnuť. Výrok o trovách konania odôvodnil odkazom na § 250k ods. 1 OSP. Nepriznanie trov pribratému účastníkovi konania odôvodnil tým, že za súčasnej právnej úpravy nemožno od žalobkyne spravodlivo žiadať, aby nahradila trovy vzniknuté účastníkovi, ktorého súd musí podľa § 250 ods. 1 druhá

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).