Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

SP XXIII/2019 (40/2017)

Zo súdnej praxe, č. 4/2017, s. 188 – 190.

Rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 8 Sžo 50/2015, týkajúci sa
§ 62 ods. 1 písm. b), § 140 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
§ 9 ods. 1 písm. f), § 24 ods. 2 písm. c) vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
§ 3 ods. 5, § 32 ods. 2, § 33 ods. 2, § 46, § 47 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
§ 250ja ods. 2 v spojení s § 219 ods. 1, 2 Občianskeho súdneho poriadku


Skutkový stav:

Krajský súd v Bratislave rozsudkom podľa § 250j ods. 2 písm. c) Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „OSP“) zrušil rozhodnutie žalovaného zo 16. apríla 2012, ktorého preskúmania sa domáhal žalobca. Rozhodnutím žalovaného zo 16. apríla 2012, ktorým bolo zmenené rozhodnutie prvostupňového orgánu – Mestská časť Bratislava – Karlova Ves (stavebný úrad) v konaní vedenom pod stavebné povolenie na zmenu dokončenej stavby rodinného domu so súpisným číslom X., nachádzajúcom sa v kat. úz. K. zmenil rozhodnutie tak, že uložil stavebníkovi povinnosť pred začatím búracích prác zabezpečiť vypracovanie podrobného technologického postupu búracích prác. Zároveň krajský súd priznal žalobcovi náhradu trov konania vo výške konania vo výške 66 eur a náhradu trov právneho zastúpenia vo výške 494,18 eura.

Krajský súd v odôvodnení napadnutého rozsudku dospel k záveru, že napadnuté rozhodnutie žalovaného bolo potrebné zrušiť podľa § 250j ods. 2 písm. c) OSP pretože zistenie skutkového stavu je nedostačujúce na posúdenie veci.

Podľa krajského súdu v predmetnej veci z pripojeného administratívneho spisu zistil, že 17. júna 2011 vydal stavebný úrad oznámenie o začatí stavebného konania – povolenie zmeny dokončenej stavby stavebníka Dana M., Bratislava, „Rekonštrukcia a dostavba rodinného domu“. Dňa 4. júla 2011 padala žalobkyňa námietky k návrhu na rekonštrukciu domu. Dňa 2. septembra 2011 vydal stavebný úrad stavebné povolenie na zmenu dokončenej stavby. Dňa 26. septembra 2011 podala žalobkyňa odvolanie proti rozhodnutiu stavebného úradu z 2. septembra 2011. Žalovaný výzvou na doplnenie podkladov pre vydanie rozhodnutia z 30. decembra 2011 vyzval stavebníka na doplnenie spisového materiálu: 1/ výkres rezu pôvodného stavu stavby, ktorý zobrazuje rozsah búracích prác strešnej konštrukcie plochej strechy, 2/ doplnenie sprievodnej správy o podrobnejší popis odstraňovania pôvodnej strešnej konštrukcie a realizácie novej strechy, s dôrazom na opatrenia zamedzujúce spôsobenie škôd na susedných nehnuteľnostiach, 3/ doplnenie výkresu č. 7 Rez A-A o zobrazenie susedných stavieb, 4/ výkres zobrazujúci detail napojenia novej strešnej konštrukcie na strešnú konštrukciu susedných stavieb.

Žalovaný rozhodnutím z 30. decembra 2011 prerušil odvolacie konanie z dôvodu doplnenia dokladov uvedených vo výzve z 30. decembra 2011, ktoré má predložiť stavebník v lehote 60 dní. Dňa 5. marca 2012 obdržala žalobkyňa upovedomenie o možnosti nahliadnuť do spisu v lehote do 7 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku. Dňa 12. marca 2012 zaslala žalobkyňa vyjadrenie k listu Z 28. februára 2012, v ktorom namietala rozsah búracích prác ako aj to, že jej nehnuteľnosť nie je súčasťou radovej zástavby. Dňa 16. apríla 2012 vydal

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).