Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

SP XXIV/2019 (41/2017)

Zo súdnej praxe, č. 4/2017, s. 190 – 192.

Rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 2 Sžo 54/2014, týkajúci sa
§ 18 ods. 2, § 23 ods. 1 a 3, § 41 ods. 14, § 64 písm. b), § 65 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov
§ 250j ods. 5, § 212 ods. 1 v spojení s § 246c ods. 1 prvá veta, § 219 ods. 1 a 2 Občianskeho súdneho poriadku
§ 46, § 47 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov


Skutkový stav:

Krajský súd v B. B. rozsudkom nahradil rozhodnutie žalovaného z 28. novembra 2013 tak, že zmenil výšku uloženej pokuty zo sumy 2 000 eur na sumu 1 000 eur. Vo zvyšnej časti ponechal rozhodnutia správnych orgánov nedotknuté. Žalovanému uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi čiastočnú náhradu trov konania (v rozsahu 50 %) na účet právneho zástupcu žalobcu v sume 329,45 eura (z čoho predstavuje náhrada trov právneho zastúpenia 294,45 eura a náhrada za zaplatený súdny poplatok 35 eur) do troch dní od právoplatnosti rozhodnutia.

K uloženiu pokuty podľa § 64 písm. b) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov došlo po zistení, že žalobca vykonal ťažbu dreva v priebehu mesiacov január a február 2013 v jednotke priestorového rozdelenia lesa (JPRL) 75D holorubným hospodárskym spôsobom bez jej predchádzajúceho vyznačenia a bez písomného súhlasu odborného lesného hospodára (OLH). Uvedená ťažba dreva mala negatívny vplyv na následný lesný porast a jej realizáciou došlo k narušeniu odolnosti a stability lesného porastu. Porušenia zákona o lesoch (§ 18 ods. 2, § 23 ods. 1 a 3 a § 41 ods. 14) sa žalobca dopustil ohrozením lesov iných vlastníkov a vykonaním ťažby dreva bez jej odsúhlasenia orgánom štátnej správy lesného hospodárstva.

Po preskúmaní žalobou napadnutého rozhodnutia a postupu správnych orgánov podľa druhej hlavy piatej časti Občianskeho súdneho poriadku (ďalej aj „OSP“) (§ 247 a nasl.) krajský súd dospel k záveru, že napadnuté rozhodnutie žalovaného je čo do právnej kvalifikácie a preukázania sankcionovaného konania materiálne správne. Ako vecne nesprávny posúdil krajský súd výrok o výške uloženej sankcie, čo v rámci rozhodovania v plnej jurisdikcii napravil sám podľa § 250j ods. 5 OSP nahradením tejto časti napadnutého rozhodnutia žalovaného zmenenou výškou sankcie tak, ako to uviedol vo výroku rozsudku.

Pri znížení uloženej sankcie vychádzal krajský súd zo záveru, že správne orgány nepostupovali pri určení jej výšky (sumy) úplne v súlade s ustanovením § 65 ods. 1 zákona o lesoch, podľa ktorého pri ukladaní pokuty a určení jej výšky podľa § 64 sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob a čas trvania a možné následky porušenia povinností, na spoluprácu a prístup právnických osôb alebo dotknutých fyzických osôb – podnikateľov k odstraňovaniu následkov a k prijatým opatreniam. Uvedené hľadiská žalovaný nedostatočne vyhodnotil, najmä ak nezohľadnil okolnosť, za akej došlo k porušeniu zákona, tiež následnú spoluprácu pri odstraňovaní následkov protiprávneho konania ako aj vtedy, ak žalovaný v odvolacom konaní uznal odvolacie dôvody a zúži

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).