Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

SP XXIV/2020 (22/2017)

Zo súdnej praxe, č. 3/2017, s. 115 - 117.

Uznesenie Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 1 Cdo 205/2012, týkajúce sa
§ 42 ods. 4 písm. a) zákona č. 577/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti
§ 101 Občianskeho zákonníka


Skutkový stav:

Okresný súd rozsudkom uložil žalovanému povinnosť zaplatiť 1 508,48 eur s prísl. a žalobkyni náhradu trov konania nepriznal. Žalobkyňa ako inštitúcia vykonávajúca zdravotné poistenie sa v konaní domáhala zaplatenia úhrady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť jej poistencovi P. V., pretože žalovaný 26. decembra 2007 zavinil dopravnú nehodu, pri ktorej bol zranený jej poistenec a bola mu poskytnutá zdravotná starostlivosť v hodnote 1 508,48 eur.

O povinnosti žalovaného zaplatiť žalobkyni úhradu za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, súd rozhodol podľa § 42 ods. 4 písm. a) zákona č. 577/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, keď mal súd z vykonaného dokazovania preukázané, že žalovaný ako tretia osoba svojím protiprávnym konaním zavinil úraz poistenca žalobkyne, ktorému bola poskytnutá zdravotná starostlivosť vo výške uplatňovanej žalobou.

K vznesenej námietke premlčania súd uviedol, že bola vznesená neopodstatnene, pretože právo na úhradu za poskytnutú zdravotnú starostlivosť v dôsledku zavinenia tretej osoby sa premlčuje v 3-ročnej premlčacej dobe podľa § 101 Občianskeho zákonníka (ďalej aj „OZ“). Keďže k dopravnej nehode došlo 26. decembra 2007 a žaloba bola podaná na súd v rámci tejto 3-ročnej premlčacej doby, 25. novembra 2010, bola námietka premlčania nároku uplatňovaného žalobou vznesená neopodstatnene.

Krajský súd na odvolanie vedľajšieho účastníka napadnutý rozsudok zmenil tak, že žalobu zamietol a žalobkyňu zaviazal nahradiť vedľajšiemu účastníkovi trovy konania.

Zamietnutie žaloby odôvodnil odvolací súd tým, že nárok žalobkyne na úhradu za poskytnutú zdravotnú starostlivosť podľa § 42 ods. 4 písm. a) zákona č. 577/2004 Z. z. je premlčaný, pretože žalobkyňa si svoj nárok neuplatnila v dvojročnej premlčacej dobe podľa § 106 OZ. Použite § 106 OZ pre určenie

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).